Dziennik resortowy

NFZ.2018.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 22 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 42/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Świadczenia rehabilitacji dla świadczeniobiorców, o których mowa w § 17 ust. 8, ustalane są przez personel medyczny zgłoszony do umowy według indywidualnego planu usprawniania, który zależy od stanu zdrowia świadczeniobiorcy.";

2) w § 17 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8. Świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresach skojarzonych udzielane są świadczeniobiorcom posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932).";

3) § 19:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom, o których mowa w § 13 ust. 3 oraz § 17 ust. 8, na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym udzielono tych świadczeń, w umowach zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych oraz kwoty zobowiązań z tytułu realizacji tych świadczeń we właściwych ze względu na realizację zakresach, z zastrzeżeniem, że liczba jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania może wzrosnąć maksymalnie o liczbę jednostek rozliczeniowych oraz wartość wynikającą z wartości tych świadczeń zrealizowanych w kwartale, w którym udzielono tych świadczeń.",

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Warunkiem zwiększenia kwoty zobowiązania, o której mowa w ust. 6, w przypadku świadczeniobiorców o których mowa w § 17 ust. 8, jest przekazanie przez świadczeniodawcę realizującego świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza informacji dotyczącej orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.";

4) § 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką zawiera się zgodnie ze wzorem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.";

5) załącznik nr 1n otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.  Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zamieszczonego w art. 146 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą o świadczeniach". Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do rozwiązań wynikających z ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932), w szczególności poprzez:
1) wprowadzenie zmian w katalogu zakresów (załącznik 1n do obowiązującego zarządzenia) poprzez dodanie zakresów skojarzonych z określonym kodem zakresu, umożliwiających rozliczanie świadczeń rehabilitacyjnych dedykowanych tej grupie świadczeniobiorców oraz identyfikację tych świadczeń w systemie informatycznym NFZ,
2) dodanie w § 7 dodaje się ust. 7, zgodnie z którym świadczenia rehabilitacji dla świadczeniobiorców, o których mowa w § 17 ust. 8, będą ustalane przez personel medyczny zgłoszony do umowy według indywidualnego planu usprawniania, który zależy od stanu zdrowia świadczeniobiorcy,
3) zmiany we wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonym w załączniku nr 2 do obowiązującego zarządzenia.

Zmiana w zakresie § 21 zarządzenia ma charakter porządkowy.

Zmiany wprowadzone w zarządzeniu niosą skutki finansowe dla płatnika, których z powodu dotychczasowego braku identyfikacji w raportach statystycznych nie można oszacować.

Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.) w terminie od 29 maja 2018 r. do 8 czerwca 2018 r.

Nazwa projektu:

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Komórka odpowiedzialna za projekt:

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

Data sporządzenia:

11 czerwca 2018 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejsze zarządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Dokonywana niniejszym zarządzeniem zmiana dotyczy konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. Ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 42/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, ma na celu wprowadzenie zakresów skojarzonych, umożliwiających rozliczanie świadczeń rehabilitacyjnych dedykowanych osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz identyfikację tych świadczeń w systemie informatycznym NFZ. Zmienia się wzór załącznika nr 2 (umowa).
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
1. Podmioty realizujące umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza.Narodowego Funduszu Zdrowia
2. Oddziały wojewódzkie NFZ16
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 42/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza zostało przedstawione do konsultacji zewnętrznych w dniu 29 maja 2018 r. Opinie do zarządzenia były zbierane do dnia 8 czerwca 2018 r. Zarządzenie zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) konsultowane było z Naczelną Radą Lekarską, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnymi organizacjami świadczeniodawców. Wpłynęły pięć uwag przekazanych przez podmioty lecznicze dotyczące zwiększenia wagi punktowej dla zakresów skojarzonych oraz uwaga dotycząca innego rodzaju świadczeń, które nie zostały uwzględnione.

Pismo Prezesa KRF proponujące: wskazać w zarządzeniu organy uprawnione do wystawiania orzeczeń; wskazać sposób rozliczania udzielonych świadczeń po miesiącu; wskazać sposób realizacji świadczeń poza kolejnością, które nie zostały uwzglednione oraz jedno pismo nie wnoszące uwag.

5. Skutki finansowe
Przedmiotowa zmiana niesie za sobą dodatkowe skutki finansowe, które ze względu na dotychczasowy brak oznaczenia w systemie informatycznych osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, niemożliwe są do oszacowania. Takie dane będą możliwe do uzyskania po zmianie danych sprawozdawanych do Funduszu, zgodnych ze zmianą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1  

KATALOG SKOJARZONYCH ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ
lp.kod zakresu świadczeńnazwa zakresu świadczeńkod skojarzonego zakresu świadczeńnazwa skojarzonego zakresu świadczeńwarunki realizacji zakresu świadczeńnazwa produktu rozliczeniowegokod produktu rozliczeniowegojednostka rozliczeniowa zakresu świadczeńwaga punktowa produktu rozliczeniowegouwagi
12356789
105.1300.207.02Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna05.1300.507.02Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 1 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiporada lekarska rehabilitacyjna5.11.00.0000001punkt26
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa5.11.00.0000005punkt57obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD-9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831.
porada lekarska rehabilitacyjna zabiegowa5.11.00.0000006punkt54obejmuje co najmniej 1 procedurę: 80.30-39,81.911, 81.92, 82.92-96, 83.94, 83.96, 83.97.
porada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych*5.11.00.0000002punkt36
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa w warunkach domowych*5.11.00.0000007punkt67obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD-9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831.
205.1310.208.02Fizjoterapia ambulatoryjna05.1310.508.02Fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 1 lit. b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiwizyta fizjoterapeutyczna5.11.00.0000003punkt13
zabieg fizjoterapeutycznykody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych*5.11.00.0000004punkt18
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowych*kody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
305.1310.209.02Fizjoterapia domowa05.1310.509.02Fizjoterapia domowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 2 lit. a i b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiporada lekarska rehabilitacyjna w warunkach domowych5.11.00.0000002punkt36
porada lekarska rehabilitacyjna kompleksowa w warunkach domowych5.11.00.0000007punkt67obejmuje co najmniej 1 procedurę diagnostyczną obrazową ICD-9: 04.14, 04.19, 87.22-87.29, 87.431, 87.433, 88.11, 88.21-24, 88.26-29, 88.33, 88.37, 88.793-798, 88.981, 88.983, lub co najmniej 2 procedury diagnostyczne laboratoryjne ICD-9: A01+A19, C53, C59, G49, I81, L11, L69, M18, M45, O75, O77, O87, O89, O91, S21, S23, S27, S29, S31, 91.831.
wizyta fizjoterapeutyczna w warunkach domowych5.11.00.0000004punkt18
zabieg fizjoterapeutyczny w warunkach domowychkody produktów wg Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznychpunktXwartość punktowa pojedynczego zabiegu fizjoterapeutycznego jest określona w Katalogu zabiegów fizjoterapeutycznych, stanowiącym załącznik 1m
405.2300.022.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.522.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjikrioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt25
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym5.11.02.9000020punkt70
osobodzień w rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym dla pacjentów z obrzękiem limfatycznym5.11.02.9000018punkt80
505.2300.021.02Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.521.02Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. b rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku do ukończenia 7 r. ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego5.11.02.9000045punkt70
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci w wieku od rozpoczęcia 8 r. ż do ukończenia 18 r. ż. z zaburzeniami wieku rozwojowego5.11.02.9000046punkt90
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji dzieci uprawnionych na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"5.11.02.9000061punkt87
605.2300.023.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy05.2300.523.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. c rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów do ukończenia 7 r. ż.5.11.02.9000054punkt60
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od rozpoczęcia 8 r. ż do ukończenia 19 r. ż.5.11.02.9000055punkt70
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji słuchu i mowy dla pacjentów od rozpoczęcia 20 r. ż.5.11.02.9000056punkt60
705.2300.024.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku05.2300.524.02Rehabilitacja osób z dysfunkcją narządu wzroku dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawnosci****zał. 1 lp. 3 lit. d rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku do ukończenia 7 r. ż.5.11.02.9000057punkt60
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od rozpoczęcia 8 r. ż. do ukończenia 19 r. ż.5.11.02.9000058punkt70
osobodzień w ośrodku/oddziale dziennym w rehabilitacji wzroku od rozpoczęcia 20 r. ż5.11.02.9000059punkt60
805.2300.026.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.526.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. e rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w rehabilitacji kardiologicznej w ośrodku dziennym5.11.02.9000033punkt70
osobodzień w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych5.11.02.9000062punkt70
905.2300.025.02Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym05.2300.525.02Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 3 lit. f rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku dziennym5.11.02.9000047punkt70
1005.4300.300.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych05.4300.500.02Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjikrioterapia - zabieg w kriokomorze5.11.01.0000055punkt25
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu**kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejxwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***x
1105.4300.309.02Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych05.4300.509.02Rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. c rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej w szpitalu**5.11.02.9000052punkt100
osobodzień w rehabilitacji pulmonologicznej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***5.11.02.900006070
1205.4306.300.02Rehabilitacja neurologiczna05.4306.500.02Rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. b i zał.4 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu**kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunktxwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***x
1305.4308.300.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych05.4308.500.02Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa w warunkach stacjonarnych dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****zał. 1 lp. 4 lit. d i zał. 4 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacjiosobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w szpitalu** kody produktów wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczejpunktxwartość punktowa osobodnia w zależości od wskazanej grupy jest określona w Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej stanowiącym załącznik nr 1r
osobodzień wg Katalogu JGP w stacjonarnej rehabilitacji leczniczej w zakładzie rehabilitacji leczniczej***x
osobodzień w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych5.11.02.9000062punkt70dopuszcza się w rozliczanie produktów z Katalogu JGP dla rehabilitacji kardiologicznej i osobodni w kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej w warunkach domowych zrealizowanych na rzecz jednego świadczeniobiorcy
1405.4306.301.02Leczenie dzieci ze śpiączką05.4306.501.02Leczenie dzieci ze śpiączką z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnością****lp. 6 załącznika do rozporządzenia w sprawie programów zdrowotnychosobodzień pobytu dziecka5.11.02.9100018punkt300obejmuje dzieci bez spastyczności oraz ze spastycznością, u których zastosowano leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, finansowane w ramach innych umów
osobodzień pobytu dziecka, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100019punkt404
osobodzień pobytu dziecka, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100020punkt508
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością5.11.02.9100021punkt326obejmuje dzieci ze spastycznością, u których nie zastosowano leczenia pompą baklofenową
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100022punkt430
osobodzień pobytu dziecka ze spastycznością, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100023punkt534
1505.4306.302.02Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką05.4306.502.02Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności****lp. 7 załącznika do rozporządzenia w sprawie programów zdrowotnychosobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką5.11.02.9100067punkt300obejmuje dorosłych ze śpiączką bez spastyczności oraz ze spastycznością, u których zastosowano leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, finansowane w ramach innych umów
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100068punkt404
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100069punkt508
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością5.11.02.9100070punkt326obejmuje dorosłych ze śpiączką ze spastycznością, u których nie zastosowano leczenia pompą baklofenową
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością, żywionego dojelitowo dietą przemysłową5.11.02.9100071punkt430
osobodzień pobytu dorosłego ze śpiączką ze spastycznością, żywionego pozajelitowo5.11.02.9100072punkt534
* wykonanie i rozliczenie produktu rozliczeniowego nie jest obligatoryjne
** szpital w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638), art. 2 ust. 1 pkt 9
***zakład rehabilitacji leczniczej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.), art. 12 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ustawy, w którym świadczeniobiorca ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania
**** o znacznym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierajacych osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2018 r., poz. 932)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

UMOWA Nr ....../.......

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- REHABILITACJA LECZNICZA

zawarta w ......................................................., dnia ......................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ....................................................................... Oddziałem

Wojewódzkim w ........................................................................................................ z siedzibą:

.............................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

....................................................................................., zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

(oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.),

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1. 
1.  Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz w rodzaju programy zdrowotne w zakresie świadczeń leczenie dzieci ze śpiączką i leczenie dorosłych chorych ze śpiączką, zwanymi dalej "świadczeniami", w zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy.
2.  Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z warunkami udzielania świadczeń określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", w rozporządzeniach właściwego do spraw zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, wydanymi na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów", oraz zgodnie ze szczegółowymi warunkami umów określonymi przez Prezesa Funduszu na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach.
3.  Świadczeniodawca obowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji Świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2. 
1.  Świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.  Świadczenia w poszczególnych zakresach są udzielane zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
3.  Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
4.  Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.
5.  Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach, o których mowa w § 1 ust. 2, oraz warunkach zawierania umów.
6.  Dopuszczalne jest zlecenie podwykonawcy udzielania jedynie niepełnego zakresu świadczeń będących przedmiotem umowy.
7.  Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach, w zakresie wynikającym z umowy. Fundusz informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń oraz jej wynikach.
8.  Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
9.  Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
10.  Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 8 i 9, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
§  3.  Świadczeniodawca jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy o świadczeniach.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4. 
1.  Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...................zł (słownie: .................................................zł).
2.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, zawiera kwotę stanowiącą realizację postanowień § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanym dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU", w okresie od dnia .......... do dnia.....................r., w wysokości.......................zł (słownie:...................).
3.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 5 rozporządzenia zmieniającego OWU, kwota nieprzekazanych środków podlega zwrotowi.
4.  Środki, o których mowa w ust. 2, przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.
5.  Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w zakresie świadczeń objętych umową określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
6.  Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego:........................................................................................

nr....................................................................................................................................................

7.  Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 6, wymaga uprzednio złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do umowy.
8.  Kwoty zobowiązania, określone w planie rzeczowo - finansowym, obejmują także kwoty zobowiązania wyodrębnione na realizację świadczeń, o których mowa w § 17 pkt 8 zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach.
9.  Dla świadczeń, o których mowa w ust. 8, w ramach odpowiednich zakresów w planie rzeczowo-finansowym, określa się odrębną liczbę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania, przeznaczoną wyłącznie na realizację tych świadczeń.
10.  W przypadku, gdy wartość wykonanych świadczeń, o których mowa w § 17 pkt 8 zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 9, po przekroczeniu kwoty zobowiązania z tytułu realizacji umowy w danym zakresie, na wniosek Świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie kwoty zobowiązania - zwiększeniu ulegają liczby jednostek rozliczeniowych i kwoty zobowiązań we właściwych ze względu na realizację świadczeń zakresach oraz odpowiednio kwota zobowiązania z tytułu realizacji umowy Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy.
11.  Rozliczanie świadczeń, o których mowa w ust. 9 i 10, odbywa się łącznie z innymi świadczeniami przypisanymi do danego zakresu świadczeń, w ramach kwoty zobowiązania określonej dla danego zakresu świadczeń.
12.  Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
13.  Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
14.  Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Funduszu, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.
§  5.  Świadczeniodawca jest zobowiązany do sprawozdawania w raporcie statystycznym, w szczególności następujących danych:
1) rozpoznań według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta (ICD-10);
2) procedur medycznych według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9)

- w wersjach wskazanych przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy.

KARY UMOWNE

§  6. 
1.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.  W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
3.  W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej, oraz ich naprawy, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1844, z późn. zm.), finansowanych w całości lub w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależnego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
4.  W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
5.  W przypadku nieprzekazania przez świadczeniodawcę informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, Fundusz nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
6.  W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.
7.  Kary umowne, o których mowa w ust. 1-6, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  7. 
1.  Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................ do dnia ............ r.
2.  Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  8.  Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  9.  W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się w szczególności przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzeń, o których mowa w § 1 ust. 2.
§  10.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  11.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy.

2) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram-zasoby.

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wykaz podwykonawców.

4) Załącznik nr 4 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

........................................................................................................................
........................................................................................................................
Oddział FunduszuŚwiadczeniodawca
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 60/2018/DSOZ z dnia 26 czerwca 2018 r. (NFZ.18.60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.