Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2016/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 27 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne zmienionym zarządzeniem Nr 52/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 56/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r., w § 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku świadczeń udzielonych dzieciom do ukończenia 18. r. ż. w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r. ż, wprowadza się współczynnik korygujący wycenę punktową świadczenia, określoną w katalogu zakresów i świadczeń stomatologicznych - 1,2.".

§  2.
1.
Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 lipca 2016 r.
2.
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

UZASADNIENIE

Zarządzenie wprowadzające od dnia 1 lipca 2016 r. współczynnik korygujący wycenę świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom w ramach zakresów świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. ma na celu spowodowanie udzielania przez lekarzy dentystów realizujących te umowy większej liczby świadczeń stomatologicznych na rzecz dzieci.

Wartość świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom skorygowana współczynnikiem zrównoważy zwiększoną czasochłonność zabiegów stomatologicznych wykonywanych u dzieci, a także konieczność użycia w przypadku dzieci droższych materiałów stomatologicznych gwarantowanych do wykonania świadczeń.

Szacowane roczne skutki finansowe wprowadzenia tego współczynnika wynoszą ok. 56,2 mln zł, co oznacza, że skutki finansowane dla roku 2016 r. mogą wynieść ok. 28,1 mln. zł.

W związku z tym, iż w planie finansowym NFZ na rok 2016 w chwili obecnej brak jest wolnych środków finansowych które mogłyby być przeznaczone na pokrycie skutków finansowych projektowanych zmian, finansowanie świadczeń skorygowanych współczynnikiem 1,2 na zasadach określonych w tym zarządzeniu może odbywać się w ramach środków finansowych już przeznaczonych na finansowanie świadczeń.

Nazwa projektu

Zarządzenie Prezesa zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie

stomatologiczne

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Data sporządzenia

23.06.2016 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejsze zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Zgodnie z jego treścią przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych dzieciom do 18 r. ż. w ramach zakresów: świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż. stosowany jest współczynnik korygujący wartość świadczenia - 1,2.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Zmiana zarządzenia będzie skutkowała większym odsetkiem gwarantowanych świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom oraz poprawą jakości tych świadczeń.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Komórki w Centrali NFZ odpowiedzialne za przygotowanie procesu kontraktowania świadczeń
Komórki Organizacyjne w oddziałach wojewódzkich NFZ
ŚwiadczeniodawcyMożliwość wykorzystania

całości środków finansowych wynikających z umów

zawartych na leczenie stomatologiczne dzieci,

dotychczas

niewykorzystywanych w całości.

ŚwiadczeniobiorcyWzrost liczby

stomatologicznych świadczeń gwarantowanych udzielanych dzieciom w ramach zakresów świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz poprawa jakości tych świadczeń.

4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiony był do konsultacji zewnętrznych w dniach 10-24 czerwca 2016 r. Uwagi oraz opinie odnośnie wprowadzenia współczynnika przedstawiła m.in. Naczelna Rada Lekarska, Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie oraz Konsultanci Krajowi w dziedzinach stomatologicznych.

Uwzględniono uwagę Naczelnej Rady Lekarskiej o charakterze formalnym.

5. Skutki finansowe
Szacowane roczne skutki finansowe wprowadzenia współczynnika 1,2 korygującego wartość świadczeń udzielanych dzieciom w zakresach świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. wynoszą ok. 56,2 mln zł, co oznacza, że skutki finansowane dla roku 2016 r. mogą wynieść ok. 28,1 mln. zł.

W związku z tym, iż w planie finansowym NFZ na rok 2016 w chwili obecnej brak jest wolnych środków finansowych które mogłyby być przeznaczone na pokrycie skutków finansowych projektowanych zmian, finansowanie świadczeń skorygowanych współczynnikiem 1,2 na zasadach określonych w tym zarządzeniu może odbywać się w ramach środków finansowych już przeznaczonych na finansowanie świadczeń

6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zarządzenie ma zastosowanie do rozliczania świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom z zakresach świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż od dnia 1 lipca 2016 r.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
1. Po upływie okresu 6 miesięcy tj. do końca 2016 r. będzie możliwa ocena planowanego wzrostu liczby świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom w ramach zakresów świadczenia ogólnostomatologiczne oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.