Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Dzienniki resortowe

NFZ.2016.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2016/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 80/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 7/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 19/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 25/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 37/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 58/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 września 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r., zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r., zarządzeniem Nr 87/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r., zarządzeniem Nr 91/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 12/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;
2)
w załączniku nr 2 do zarządzenia, stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia, § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.".

§  2.
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3.
1.
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, w zakresie uchylonych kodów EAN:
1)
5.08.10.0000007 Carboplatinum, EAN: 5909990787371, 5909990787388, 5909990787395, 5909990787401;
2)
5.08.10.0000009 Cisplatinum, EAN: 5909990180813, 5909990180820, 5909990180837;
3)
5.08.10.0000017 Docetaxelum, EAN: 5909991063306, 5909991063320, 5909991063337;
4)
5.08.10.0000018 Doxorubicinum, EAN: 5909990235711;
5)
5.08.10.0000021 Epirubicini hydrochloridum, EAN: 5909990645312;
6)
5.08.10.0000026 Fludarabini phosphas, EAN: 5909990683567;
7)
5.08.10.0000030 Gemcitabinum, EAN: 5909990770052, 5909990770076, 5909990832941, 5909990832958, 5909990832965;
8)
5.08.10.0000058 Topotecanum, EAN: 5909990717125, 5909990717149, 5909990845187, 5909990845194;
9)
5.08.10.0000076 Acidum zoledronicum, EAN: 5909991023652;
10)
5.08.10.0000078 Imatinibum, EAN: 5909991041151, 5909991041236, 5909991060725, 5909991060749

- który wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o świadczeniach, zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju, określając przy tym zakres tych świadczeń oraz warunki wymagane od świadczeniodawców.

W zakresie § 1 zarządzenia, wprowadzającego zmiany do zarządzenia Nr 80/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmiany dotyczą:

1.
załącznika nr 1n, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii (§ 1 pkt 1 zarządzenia), który otrzymuje nowe brzmienie.

Zmiany w tym załączniku wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. do przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2016 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 27), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.) i dotyczą:

a)
dodania kodu EAN dla substancji czynnej:
-
5.08.10.0000053 Pemetreksedum, EAN: 5907626706086, 5909991253806, 5909991253813, 5909991253820;
-
5.08.10.0000075 Bendamustinum hydrochloridum, EAN: 5909991141141, 5909991141189;
-
5.08.10.0000085 Bortezomibum, EAN: 5909991234461, 5909991234478;
-
5.08.10.0000087 Voriconazolum, EAN: 5909991095826;
b)
usunięciu kodu EAN dla substancji czynnej:
-
5.08.10.0000006 Capecitabinum, EAN: 5909991072971, 5909991072988, 4037353015395, 4037353015401, 4037353015418, 5909991013646, 5909991013783;
-
5.08.10.0000070 Temozolomidum, EAN: 5909990744701, 5909990744787, 5909991034252, 5909991034283, 5909991034320, 5909991034351, 5909991034382, 5909991034429;
-
5.08.10.0000078 Imatinibum, EAN: 5909991074005, 5909991074029;
c)
usunięcia kodów EAN dla substancji czynnych (zmiany porządkowe, stanowiące sprostowanie oczywistej omyłki z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.):
-
5.08.10.0000007 Carboplatinum, EAN: 5909990787371, 5909990787388, 5909990787395, 5909990787401;
-
5.08.10.0000009 Cisplatinum, EAN: 5909990180813, 5909990180820, 5909990180837;
-
5.08.10.0000017 Docetaxelum, EAN: 5909991063306, 5909991063320, 5909991063337;
-
5.08.10.0000018 Doxorubicinum, EAN: 5909990235711;
-
5.08.10.0000021 Epirubicini hydrochloridum, EAN: 5909990645312;
-
5.08.10.0000026 Fludarabini phosphas, EAN: 5909990683567;
-
5.08.10.0000030 Gemcitabinum, EAN: 5909990770052, 5909990770076, 5909990832941, 5909990832958, 5909990832965;
-
5.08.10.0000058 Topotecanum, EAN: 5909990717125, 5909990717149, 5909990845187, 5909990845194;
-
5.08.10.0000076 Acidum zoledronicum, EAN: 5909991023652;
-
5.08.10.0000078 Imatinibum, EAN: 5909991041151, 5909991041236, 5909991060725, 5909991060749;
2.
załącznika nr 2, określającego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia (§ 1 pkt 2 zarządzenia), w którym § 3 otrzymuje brzmienie:

Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższe brzmienie paragrafu jest literalnym zapożyczeniem treści § 3 wzoru umowy w rodzaju leczenie szpitalne, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2a, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Oznaczenie momentu wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego w sposób wskazany w § 4 zarządzenia wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie, zgodnie z ww. obwieszczeniem Ministra Zdrowia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2016 r., z wyjątkiem:

1)
§ 1 pkt 1 zarządzenia, w zakresie wykreślenia kodów EAN dla substancji czynnych:
-
5.08.10.0000007 Carboplatinum, EAN: 5909990787371, 5909990787388, 5909990787395, 5909990787401,
-
5.08.10.0000009 Cisplatinum, EAN: 5909990180813, 5909990180820, 5909990180837,
-
5.08.10.0000017 Docetaxelum, EAN: 5909991063306, 5909991063320, 5909991063337,
-
5.08.10.0000018 Doxorubicinum, EAN: 5909990235711,
-
5.08.10.0000021 Epirubicini hydrochloridum, EAN: 5909990645312,
-
5.08.10.0000026 Fludarabini phosphas, EAN: 5909990683567,
-
5.08.10.0000030 Gemcitabinum, EAN: 5909990770052, 5909990770076, 5909990832941, 5909990832958, 5909990832965,
-
5.08.10.0000058 Topotecanum, EAN: 5909990717125, 5909990717149, 5909990845187, 5909990845194,
-
5.08.10.0000076 Acidum zoledronicum, EAN: 5909991023652,
-
5.08.10.0000078 Imatinibum, EAN: 5909991041151, 5909991041236, 5909991060725, 5909991060749

- które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Zmiany mają charakter porządkujący, w związku z tym nie podlegają wymogowi dotyczącemu konsultacji wynikającemu z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach.

Nazwa zarządzenia:

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Kontakt do opiekuna merytorycznego zarządzenia:

Iwona Kasprzak

Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami

tel.: 22/ 572 61 89

Data sporządzenia

17 marca 2016 r.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zmiany wprowadzane zarządzeniem wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu prawnego, tj. do przepisów obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2016 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 27), wydanego na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn.zm.).

Zmiany w zarządzeniu Nr 80/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia polegają w szczególności na:

1) w ramach załącznika nr 1n, określającego Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii (§ 1 pkt 1 zarządzenia):

- dodaniu kodu EAN dla substancji czynnej: 5.08.10.0000053 Pemetreksedum, 5.08.10.0000075 Bendamustinum hydrochloridum, 5.08.10.0000085 Bortezomibum, 5.08.10.0000087 Voriconazolum;

- usunięciu kodu EAN dla substancji czynnej na dzień 1 marca 2016 r.: 5.08.10.0000006 Capecitabinum, 5.08.10.0000070 Temozolomidum, 5.08.10.0000078 Imatinibum;

- usunięcia kodów EAN dla substancji czynnych (zmiany porządkowe, stanowiące sprostowanie oczywistej omyłki z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.): 5.08.10.0000007 Carboplatinum, EAN: 5909990787371, 5909990787388, 5909990787395, 5909990787401; 5.08.10.0000009 Cisplatinum, EAN: 5909990180813, 5909990180820, 5909990180837; 5.08.10.0000017 Docetaxelum, EAN: 5909991063306, 5909991063320, 5909991063337; 5.08.10.0000018 Doxorubicinum, EAN: 5909990235711; 5.08.10.0000021 Epirubicini hydrochloridum, EAN: 5909990645312; 5.08.10.0000026 Fludarabini phosphas, EAN: 5909990683567; 5.08.10.0000030 Gemcitabinum, EAN: 5909990770052, 5909990770076, 5909990832941, 5909990832958, 5909990832965; 5.08.10.0000058 Topotecanum, EAN: 5909990717125, 5909990717149, 5909990845187, 5909990845194; 5.08.10.0000076 Acidum zoledronicum, EAN: 5909991023652; 5.08.10.0000078 Imatinibum, EAN: 5909991041151, 5909991041236, 5909991060725, 5909991060749;

2) załącznika nr 2, określającego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia), w którym § 3. otrzymuje brzmienie:

Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższe brzmienie paragrafu jest literalnym zapożyczeniem treści § 3. wzoru umowy w rodzaju leczenie szpitalne, w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 2a, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 110/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne (§ 1 pkt 2 zarządzenia).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2016 r., za wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1 zarządzenia, w zakresie wykreślonych kodów EAN dla substancji czynnych:

- 5.08.10.0000007 Carboplatinum, EAN: 5909990787371, 5909990787388, 5909990787395, 5909990787401,

- 5.08.10.0000009 Cisplatinum, EAN: 5909990180813, 5909990180820, 5909990180837,

- 5.08.10.0000017 Docetaxelum, EAN: 5909991063306, 5909991063320, 5909991063337,

- 5.08.10.0000018 Doxorubicinum, EAN: 5909990235711,

- 5.08.10.0000021 Epirubicini hydrochloridum, EAN: 5909990645312,

- 5.08.10.0000026 Fludarabini phosphas, EAN: 5909990683567,

- 5.08.10.0000030 Gemcitabinum, EAN: 5909990770052, 5909990770076, 5909990832941, 5909990832958, 5909990832965,

- 5.08.10.0000058 Topotecanum, EAN: 5909990717125, 5909990717149, 5909990845187, 5909990845194,

- 5.08.10.0000076 Acidum zoledronicum, EAN: 5909991023652,

- 5.08.10.0000078 Imatinibum, EAN: 5909991041151, 5909991041236, 5909991060725, 5909991060749,

które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Oddziały Wojewódzkie NFZWprowadzenie do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
Placówki Opieki ZdrowotnejMożliwość zastosowania w ramach chemioterapii produktów leczniczych o ww. kodach EAN dodanych do zał. nr 1n oraz brak możliwości rozliczenia w ramach umowy w zakresie chemioterapii produktów leczniczych o ww. kodach EAN usuniętych z zał. nr 1n.
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zmiany mają charakter porządkujący, w związku z tym nie podlegały wymogowi dotyczącemu konsultacji wynikającemu z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) oraz z przepisów wydanych na podstawie art. 137 ww. ustawy.
5. Skutki finansowe
Zwiększenie kwoty refundacji cen produktów leczniczych o kodach EAN dodanych do zał. nr 1n, tj. finansowanych w ramach Katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii - CZĘŚĆ A.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określa przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju, określając przy tym zakres tych świadczeń oraz warunki wymagane od świadczeniodawców.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, które obowiązują od dnia 1 marca 2016 r., za wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie ww. kodów EAN, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów zarządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów zarządzenia nastąpi po wprowadzeniu do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia, które obowiązują od dnia 1 marca 2016 r. (za wyjątkiem kodów EAN wykreślonych z Katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, określonych w § 1 pkt 1 na dzień 1 stycznia 2016 r.).

Miernikiem efektów wprowadzonych zarządzeniem regulacji może być kwota refundacji cen produktów leczniczych o ww. kodach EAN dodanych do zał. nr 1n, tj. finansowanych w ramach Katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii - CZĘŚĆ A począwszy od dnia 1 marca 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

załącznik nr 1n do zarządzenia nr 80/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r.

Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii

CZĘŚĆ A

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.)
lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.]

[1 pkt =1 PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000002Asparaginasuminj1000j.m.15909990945429Asparaginase 5000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m.
5909990945528Asparaginase 10000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m.
25.08.10.0000003Bicalutamidump.o.1mg15909990052981Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabl. powl., 50 mg
5909990057436Bicalutamide Teva, tabl. powl., 50 mg
5909990696963BINABIC, tabl. powl., 50 mg
5909990697427Binabic, tabl. powl., 150 mg
5909990851188Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
5909990851256Bicalutamide Accord, tabl. powl., 50 mg
35.08.10.0000004Bleomycini sulfasinj1000j.m.15909990946983Bleomedac, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 15000 IU/fiolkę
45.08.10.0000006Capecitabinump.o.1mg15909990893416Xeloda, tabl. powl., 150 mg
5909990893515Xeloda, tabl. powl., 500 mg
5055565707531Capecitabine Accord, tabl. powl., 150 mg
5055565707548Capecitabine Accord, tabl. powl., 500 mg
5055565709153Capecitabine Accord, tabl. powl., 300 mg
5909991003456Capecitabine Actavis, tabl. powl., 150 mg
5909991003463Capecitabine Actavis, tabl. powl., 500 mg
5909991004699Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 500 mg
5909991004736Capecitabine Glenmark, tabl. powl., 150 mg
5909991011079Ecansya, tabl. powl., 150 mg
5909991011147Ecansya, tabl. powl., 300 mg
5909991011239Ecansya, tabl. powl., 500 mg
5909991050580Capecitabine Fresenius Kabi, tabl. powl., 150 mg
5909991050597Capecitabine Fresenius Kabi, tabl. powl., 500 mg
5907626702606Capecitabine Sandoz, tabl. powl., 500 mg
5909991069094Capecitabine Sandoz, tabl. powl., 150 mg
5909991055073Capecitabine Zentiva, tabl. powl., 150 mg
5909991055080Capecitabine Zentiva, tabl. powl., 500 mg
5909991000448Symloda, tabl. powl., 150 mg
5909991000455Symloda, tabl. powl., 500 mg
5909991034047Vopecidex, tabl. powl., 150 mg
5909991034139Vopecidex, tabl. powl., 500 mg
5909991017651Xalvobin, tabl. powl., 150 mg
5909991017699Xalvobin, tabl. powl., 500 mg
5902020926399Capecitalox, tabl. powl., 150 mg
5902020926405Capecitalox, tabl. powl., 500 mg
5909991066154Cantaloda, tabl. powl., 150 mg
5909991066161Cantaloda, tabl. powl., 500 mg
55.08.10.0000007Carboplatinuminj1mg15909990450015Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990450022Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990450039Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 450 mg
5909990477418Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477425Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990477432Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990662753Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg
5909990662760Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990776726Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990776733Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990776740Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816156Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816163Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816170Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816187Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990816194Carbomedac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990851058Carboplatin Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
65.08.10.0000008Ciclosporinuminj1mg15909990119813Sandimmun, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml
75.08.10.0000009Cisplatinuminj1mg15909990722600Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990722631Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990722648Cisplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838745Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838769Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990894772Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909991069698Cisplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909991069704Cisplatin Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990838752Cisplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958481Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958504Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990958535Cisplatin-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
85.08.10.0000010Cladribinuminj1mg15909990713417BIODRIBIN, roztwór do infuzji, 10 mg
95.08.10.0000011Cyclophosphamiduminj1mg15909990240913Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 200 mg
5909990241019Endoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
105.08.10.0000012Cyclophosphamidump.o.1mg15909990240814Endoxan, drażetki, 50 mg
115.08.10.0000013Cytarabinuminj1mg15909990154715Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg
5909990181216Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 500 mg
5909990181223Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 1000 mg
5909990314515Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 mg
5909990314614Cytosar, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990624935Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 0,05 g/ml
5909990640188Alexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/5ml
5909991028084Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028091Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028107Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
5909991028138Cytarabine Kabi, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg/ml
125.08.10.0000014Cytarabinum depocyteinj1mg15909990219278DepoCyte, zawiesina do wstrzykiwań, 50 mg
135.08.10.0000015Dacarbazinuminj1mg15909990466924DACARBAZIN TEVA, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 100 mg
5909990467020DACARBAZIN TEVA, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 200 mg
5909991029500Detimedac 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 100 mg
5909991029807Detimedac 1000 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909991029609Detimedac 200 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 200 mg
5909991029708Detimedac 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
145.08.10.0000017Docetaxeluminj1mg15909990777006Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990777020Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990786466Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990786473Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990786480Docetaxel Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990810987Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990810994Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990811007Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990850280Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990994328Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 80 mg/4ml
5909990994342Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 120 mg/6ml
5909990994359Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 160 mg/8ml
5909990994366Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 180 mg/9ml
5909990994557Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994564Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990994601Docetaxel Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991030001Docetaxel Kabi, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
155.08.10.0000018Doxorubicinuminj1mg15909990235612Adriblastina R.D., proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
5909990429011Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909990429028Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990471010Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990471027Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990614837Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990614844Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990851386Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909990851393Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909990859405Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859443Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859474Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859481Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990859535Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml
5909990851409Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991030599Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
5909991141882Doxorubicinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml; 1 fiol.po 50 ml
165.08.10.0000019Doxorubicinum liposomanum nonpegylatuminj1mg15909990213559Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji (proszek i składniki do sporządzania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji), 50 mg
175.08.10.0000020Doxorubicinum liposomanum pegylatuminj1mg15909990983018Caelyx, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
185.08.10.0000021Epirubicini hydrochloriduminj1mg15909990645275Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990645299Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990645305Episindan, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661497Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661503Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661527Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661534Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990661541Epimedac, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990752416Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
5909990752515Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 2 mg/ml
5909990796373Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796397Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990796403Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909991104313Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg
5909991104320Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909991104337Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909991104344Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990796380Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909991029869Epirubicin Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
195.08.10.0000024Etoposiduminj1mg15909990776016Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg
5909990776115Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990776214Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990776313Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg
5909991070083Etoposid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991198138Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909991198121Etopozyd Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
205.08.10.0000026Fludarabini phosphasinj1mg15909990082377Fludarabine Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 25 mg/ml
215.08.10.0000027Fludarabini phosphasp.o.1mg15909991183318Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg
5909991183325Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg
225.08.10.0000028Fluorouraciluminj1mg159099903362585 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
59099904506335 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 1000 mg
59099904506575 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 250 mg
5909990477814Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990477913Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990478019Fluorouracil 5000 medac, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg/ml
5909990774777Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774784Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774791Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990774807Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
5909990900961Fluorouracil Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 50 mg/ml
235.08.10.0000029Fulvestrantuminj1mg15909990768875Faslodex, roztwór do wstrzykiwań, 250 mg/5 ml
245.08.10.0000030Gemcitabinuminj1mg15909990775200GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990775224GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990818143GEMCIT, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml
5909990870998Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990871032Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg
5909990871049Gemsol, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2000 mg
5909990976072Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976089Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990976102Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990765577Gemcitabine Accord, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 200 mg
5909990765584Gemcitabine Accord, proszek do sporządzania roztworu do infuzju, 1000 mg
5909990924868Gemcitabine Accord, proszek do sporządzania roztworu do infuzju, 2000 mg
5909990976096Gemcitabinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
5909990932580Gemcitabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg/ml
5909990932597Gemcitabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg/ml
5909990932603Gemcitabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg/ml
255.08.10.0000031Hydroxycarbamidump.o.1mg15909990836758Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg
5909990944927Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg
265.08.10.0000032Idarubicini hydrochloriduminj1mg15909990236114Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
5909990236213Zavedos, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
275.08.10.0000033Ifosfamiduminj1mg15909990241118Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 g
5909990241217Holoxan, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 2 g
285.08.10.0000035Interferonum alfa-2ainj1 mlnj.m.15909990465118Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml
5909990465316Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml
5909990465415Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml
295.08.10.0000036Interferonum alfa-2binj1 mlnj.m.15909990858118IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml
5909990858217IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml
305.08.10.0000037Irinotecani hydrochloridum trihydricuminj1mg15909990645060Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645176Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990645183Campto, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739059Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990739066Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766482Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766499Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990766505Irinotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990871056Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 40 mg
5909990871087Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990871124Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990871155Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
5909990871162Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
5909990911172Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
5909990962600Irinotecan Fresenius, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml
315.08.10.0000038Lanreotiduminj1mg15909990420711SOMATULINE PR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909991094416Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg
5909991094515Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 90 mg
5909991094614Somatuline Autogel, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg
325.08.10.0000040Mercaptopurinump.o.1mg15909990186112Mercaptopurinum VIS, tabl., 50 mg
335.08.10.0000042Methotrexatuminj1mg15909990333936Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml
345.08.10.0000043Methotrexatump.o.1mg15909990111619Trexan, tabl., 2,5 mg
5909990453726Methotrexat - Ebewe, tabl., 2,5 mg
5909990453825Methotrexat - Ebewe, tabl., 5 mg
5909990453924Methotrexat - Ebewe, tabl., 10 mg
5909990730346Trexan, tabl., 10 mg
355.08.10.0000044Mitomycinuminj1mg15909990098118Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10 mg
5909990098217Mitomycin C Kyowa, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 20 mg
365.08.10.0000045Mitotanump.o.1mg15909990335237Lysodren, tabl., 500 mg
375.08.10.0000046Octreotiduminj1mg15909990042715Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/ml
5909990042913Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań, 100 µg/ml
5909990459513Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg
5909990459612Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 20 mg
5909990459711Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 10 mg
385.08.10.0000049Oxaliplatinuminj1mg15909990084852Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990084869Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990683291Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990796151Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990796168Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798247OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990798254OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827206Oxaliplatinum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
5909990827381OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml
395.08.10.0000050Paclitaxeluminj1mg15909990018383Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg
5909990018390Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990018406Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg
5909990018420Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg
5909990668878Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840267Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840274Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990840281Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874347PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874361PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874385PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874408PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990874446PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976010Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976027Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909990976034Sindaxel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991037086Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
5909991037093Paclitaxelum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml
405.08.10.0000051Pegasparagasuminj1j.m.15909990950812Oncaspar, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 750 j.m./ml
415.08.10.0000053Pemetrekseduminj1mg15909990009664Alimta 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909990080205Alimta 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5907626706086Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991253806Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
5909991253813Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg
5909991253820Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg
425.08.10.0000055Rituximabuminj1mg15909990418817MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg
5909990418824MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg
435.08.10.0000056Tamoxifenump.o.1mg15909990127412Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg
5909990775316Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg
445.08.10.0000057Thiotepainj1mg15909990893546Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 15 mg
5909990893553Tepadina, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg
455.08.10.0000058Topotecanuminj1mg15909990223244HYCAMTIN, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg
5909990489626HYCAMTIN, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg
5909990904297Topotecan Hospira, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/4 ml
5909990924660Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924677Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990924684Topotecan medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984756Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
5909990984770Topotecanum Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
465.08.10.0000059Topotecanump.o.1mg15909990643134HYCAMTIN, kaps. twarde, 0,25 mg
5909990643141HYCAMTIN, kaps. twarde, 1 mg
475.08.10.0000060Tretinoinump.o.1mg15909990668311Vesanoid, kaps. miękkie, 10 mg
485.08.10.0000061Vinblastini sulfasinj1mg15909990117321Vinblastin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5 mg
495.08.10.0000062Vincristini sulfasinj1mg15909990117413Vincristin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
5909990669493Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
5909990669523Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg/ml
505.08.10.0000063Vinorelbinuminj1mg15909990173617Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990173624Navelbine, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573325Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990573349Navirel, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990668045Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
5909990668052Neocitec, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml
515.08.10.0000064Vinorelbinump.o.1mg15909990945016Navelbine, kaps. miękkie, 20 mg
5909990945115Navelbine, kaps. miękkie, 30 mg
525.08.10.0000065Busulfanump.o.1mg15909990277926Myleran, tabl. powl., 2 mg
535.08.10.0000066Chlorambucilump.o.1mg15909990345618Leukeran, tabl. powl., 2 mg
545.08.10.0000067Isotretinoinump.o.1mg15909990864409Isoderm, kaps. miękkie, 10 mg
555.08.10.0000068Melphalanump.o.1mg15909990283514Alkeran, tabl. powl., 2 mg
565.08.10.0000069Tioguaninump.o.1mg15909990185214Lanvis, tabl., 40 mg
575.08.10.0000070Temozolomidump.o.1mg15909990672158Temodal, kaps. twarde, 20 mg
5909990672172Temodal, kaps. twarde, 100 mg
5909990672196Temodal, kaps. twarde, 250 mg
5909990672219Temodal, kaps. twarde, 140 mg
5909990672233Temodal, kaps. twarde, 180 mg
5909990716999Temodal, kaps. twarde, 5 mg
4037353009967Temomedac, kaps. twarde, 5 mg
4037353009974Temomedac, kaps. twarde, 20 mg
4037353009981Temomedac, kaps. twarde, 100 mg
4037353009998Temomedac, kaps. twarde, 140 mg
4037353010000Temomedac, kaps. twarde, 180 mg
4037353010017Temomedac, kaps. twarde, 250 mg
5909990805082TEMOSTAD, kaps. twarde, 5 mg
5909990805105TEMOSTAD, kaps. twarde, 20 mg
5909990805136TEMOSTAD, kaps. twarde, 100 mg
5909990805150TEMOSTAD, kaps. twarde, 140 mg
5909990805174TEMOSTAD, kaps. twarde, 180 mg
5909990805198TEMOSTAD, kaps. twarde, 250 mg
5909990744725Temozolomide Teva, kaps. twarde, 20 mg
5909990744749Temozolomide Teva, kaps. twarde, 100 mg
5909990744763Temozolomide Teva, kaps. twarde, 140 mg
5909990746057Temozolomide Teva, kaps. twarde, 250 mg
5909991061258Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 5 mg
5909991061265Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 20 mg
5909991061272Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 100 mg
5909991061289Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 140 mg
5909991061296Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 180 mg
5909991061302Temozolomide Glenmark, kaps. twarde, 250 mg
5909991057572Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 5 mg
5909991057602Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 20 mg
5909991057640Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 100 mg
5909991057671Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 140 mg
5909991057701Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 180 mg
5909991057794Temozolomide Fair-Med., kaps. twarde, 250 mg
5055565717301Temozolomide Accord, kaps. twarde, 5 mg 5 szt. (butelka)
5055565717318Temozolomide Accord, kaps. twarde, 20 mg 5 szt. (butelka)
5055565717325Temozolomide Accord, kaps. twarde, 100 mg 5 szt. (butelka)
5055565717332Temozolomide Accord, kaps. twarde, 140 mg 5 szt. (butelka)
5055565717349Temozolomide Accord, kaps. twarde, 180 mg 5 szt. (butelka)
5055565717356Temozolomide Accord, kaps. twarde, 250 mg 5 szt. (butelka)
5055565719336Temozolomide Accord, kaps. twarde, 5 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719343Temozolomide Accord, kaps. twarde, 20 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719350Temozolomide Accord, kaps. twarde, 100 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719367Temozolomide Accord, kaps. twarde, 140 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719374Temozolomide Accord, kaps. twarde, 180 mg 5 szt. (saszetka)
5055565719381Temozolomide Accord, kaps. twarde, 250 mg 5 szt. (saszetka)
585.08.10.0000072Arsenicum trioxiduminj1mg15909990016433Trisenox, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
595.08.10.0000073Clofarabinuminj1mg15909990710997Evoltra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml
605.08.10.0000075Bendamustinum hydrochloriduminj1mg15909990802210Levact, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909990802234Levact, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991198145Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991198183Bendamustine Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml
5909991202415Bendamustine Intas, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 5 fiol.po 100 mg
5909991202439Bendamustine Intas, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 5 fiol.po 25 mg
5909991141141Bendamustine Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 1 fiol. (25 mg)
5909991141189Bendamustine Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 2,5 mg/ml 1 fiol. (100 mg)
615.08.10.0000076Acidum zoledronicuminj1mg14037353013506Acidum zoledronicum medac, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
4037353014305Acidum zoledronicum medac, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml
5909990948994Zomikos, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909990967506Zoledronic Acid Teva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909990975730Zoledronic Acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909990975747Zoledronic Acid Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991009281Symdronic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991016197Fayton, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991078577Fayton, roztwór do infuzji, 4 mg/100 ml
5909991028145Osporil, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991041779Zoledronic acid Zentiva, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991009250Desinobon, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5909991027766Zoledronic acid Sandoz, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
5055565711958Zoledronic acid Accord, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4 mg/5 ml
625.08.10.0000077Azacitidinuminj1mg15909990682706Vidaza 25mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 25 mg/ml
635.08.10.0000078Imatinibump.o.1mg15909991050047Imatenil, tabl. powl., 100 mg
5909991050085Imatenil, tabl. powl., 400 mg
5909991025793Imatinib Teva, tabl. powl., 100 mg
5909991025946Imatinib Teva, tabl. powl., 400 mg
5909991053895Meaxin, tabl. powl., 100 mg
5909991053963Meaxin, tabl. powl., 400 mg
5909991051181Nibix, kaps. twarde, 100 mg
5909991051259Nibix, kaps. twarde, 400 mg
5909991061098Telux, kaps., 100 mg
5909991061128Telux, kaps., 400 mg
5909991072445Imatinib Actavis, kaps. twarde, 100 mg
5909990001057Glivec, tabl. powl., 100 mg
5909990001071Glivec, tabl. powl., 400 mg
4037353015463Imatinib medac, kaps. twarde, 100 mg
4037353015470Imatinib medac, kaps. twarde, 400 mg
5909991135102Imatinib Apotex, tabl. powl., 400 mg
5055565713624Imatinib Accord, tabl. powl., 100 mg
5055565713631Imatinib Accord, tabl. powl., 400 mg
645.08.10.0000080Plerixaforuminj1mg15909990728473Mozobil, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml
655.08.10.0000081Posaconazolump.o.1mg15909990335244Noxafil, zawiesina doustna, 40 mg/ml
665.08.10.0000082Anagrelidump.o.1mg15909990670154Thromboreductin, kaps., 0,5 mg
675.08.10.0000083Leuprorelinuminj1mg15909990686117Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg
685.08.10.0000084Nelarabinuminj1mg15909990056736Atriance, roztwór do infuzji, 5 mg/ml
695.08.10.0000085Bortezomibuminj.1mg15055565718339Bortezomib Accord, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg 1 fiol.
5909990000890Velcade, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg 1 fiol.
5909990646968Velcade, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg 1 fiol.
5906414000771Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
5906414000788Bortezomib Adamed, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5902020241461Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg; 1 fiol.
5902020241478Bortezomib Glenmark, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg; 1 fiol.
5909991234461Vortemyel, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg
5909991234478Vortemyel, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg
705.08.10.0000086Denosumabuminj.1mg15909990881789Xgeva, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg 1 fiol.po 1,7 ml
715.08.10.0000087Voriconazolump.o.1mg15909991063177Voriconazol Polpharma, tabl. powl., 200 mg 20 szt.
5909991095741Voriconazole Accord, tabl. powl., 50 mg; 20 szt.
5909991095840Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg; 20 szt.
5909991082192Voriconazole Sandoz, tabl. powl., 200 mg; 28 szt.
5909990991235Vfend, tabl. powl., 200 mg
5909991095826Voriconazole Accord, tabl. powl., 200 mg
725.08.10.0000088Mitoxantronuminj.1mg15909991018269Mitoxantron-Ebewe, koncetrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml
Katalog leków refundowanych stosowanych w ramach wspomagającego leczenia chorych na nowotwory

CZĘŚĆ B

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.).

lpKod substancji czynnejNazwa substancji czynnejDroga podaniaWielkośćJednostkaWaga punktowa jednostki leku PL [pkt.]

[1 pkt =1 PLN ]

Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EANNazwa, postać i dawka leku
123456789
15.08.10.0000001Acidum levofolinicuminj1mg15909990648818Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
5909990648825Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml
25.08.10.0000005Calcii folinasinj1mg15909990042043Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909990042050Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909990356515Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 30 mg
5909990356522Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990356546Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909990750412Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml
5909990885077Calcium folinate Actavis, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5909990885084Calcium folinate Actavis, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml
5909991117511Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117528Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117566Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
5909991117597Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml
35.08.10.0000016Darbepoetinum alfainj1mcg15909990340330Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
5909990739035Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 500 mcg/ml
45.08.10.0000025Filgrastimuminj1 mlnj.m.15909990312214Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 300 mcg/ml
5909990687763Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j/0,5 ml
5909990687800Zarzio, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j/0,5 ml
5909990739387Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5ml
5909990739448Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8ml
5909990830510Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 600 mcg/ml
5909990830619Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml
5909990904747Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml
5909990904778Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
5909990904808Nivestim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,5 ml
5909990739394Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
5909990739400Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml
5909990739455Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml
5909990739462Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j.m./0,8 ml
5055565713846Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
5055565713853Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
5055565713860Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml
5055565713877Accofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml
5909991102500Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 1 amp.-strz.
5909991102531Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 30 mln j./0,5 ml; 5 amp.-strz.
5909991102548Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 1 amp.-strz.
5909991102555Grastofil, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 48 mln j./0,5 ml; 5 amp.-strz.
55.08.10.0000041Mesnuminj1mg15909990265831Uromitexan, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml
65.08.10.0000047Ondansetronuminj1mg15909990002016ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990002023ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055197ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990055234ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwań, 2 mg/ml
5909990822225Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
5909990822249Ondansetron Accord, roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, 2 mg/ml
75.08.10.0000048Ondansetronump.o.1mg15909990001811ZOFRAN, tabl. powl., 4 mg
5909990001910ZOFRAN, tabl. powl., 8 mg
5909990744510Atossa, tabl. powl., 8 mg
5909990810611ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml
5909990994717SETRONON, tabl. powl., 8 mg
85.08.10.0000052Pegfilgrastimuminj1mg15909990007523Neulasta, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
95.08.10.0000054Rasburicasuminj1mg15909990943111Fasturtec, proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg/ml
105.08.10.0000071Calcii folinasp.o.1mg15909990356713Calciumfolinat-Ebewe, kapsułki twarde, 15 mg
115.08.10.0000074Aprepitantump.o.1mg15909990007387Emend, kaps. twarde, 125 mg; 80 mg
125.08.10.0000079Lipegfilgrastimuminj1mg15909991072469Lonquex, roztwór do wstrzykiwań, 6 mg/0,6 ml
135.08.10.0000022Epoetinum alfainj1000j.m.15909990072477Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m.
5909990072552Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m.
5909990845170Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 40000 j.m./ml
145.08.10.0000023Epoetinum betainj1000j.m.15909990007134NeoRecormon, roztwór do wstrzykiwań, 30000 j.m.