Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dzienniki resortowe

NFZ.2015.83

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2015/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zmienionym zarządzeniem Nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
załącznik nr 1 do zarządzenia stanowiący wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2)
w załączniku nr 7 do zarządzenia w lp. 4 tabeli treść w kolumnie 4 - Wymagane kwalifikacje otrzymuje brzmienie:

"W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność:

1) protetyka słuchu** lub

2) osoby, która ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności audiofonologia, obejmujące co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu, która uzyskała tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera

- z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zawodzie.".

§  2.
Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2016 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

UMOWA Nr ....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

zawarta w .............................................., dnia ................................................. roku,

pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ........................................................................................................... z siedzibą: .............................................................................................................................. (ADRES), reprezentowanym przez

............................................................................................................,

zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.),

zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, zwanych dalej "świadczeniami", zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.
Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanych dalej "warunkami zawierania umów", oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów".

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1.
Świadczenia udzielane są w miejscach i przez personel (osoby realizujące świadczenie) wymieniony w załączniku nr 1 do umowy.
2.
Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez Świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie Świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3.
Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w przepisach odrębnych i warunkach zawierania umów.
4.
Umowa zawarta pomiędzy Świadczeniodawcą a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą", w zakresie wynikającym z umowy. Oddział Funduszu informuje Świadczeniodawcę o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.
5.
Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 2 do umowy, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
6.
Nawiązanie współpracy z nowym podwykonawcą wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu najpóźniej w terminie 14 dni przed wejściem w życie zmiany. Oddział Funduszu może przeprowadzić czynności sprawdzające mające na celu ustalenie spełnianie wymagań określonych w ust. 3 i 4.
7.
Świadczeniodawca oraz podwykonawca zobowiązani są do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy oraz podwykonawcy służące wykonywaniu świadczeń, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń.
8.
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 6 i 7, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącym integralną część umowy o korzystanie z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.
§  3.
Świadczeniodawca jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136 b ust. 2 ustawy.

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ

§  4.
1.
Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, jest ustalana zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów. Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy:

Dane posiadacza rachunku bankowego: ................................................................

nr.........................................................................................................................

2.
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, wymaga uprzedniego złożenia przez Świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez portal Funduszu oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.
3.
Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez Portal Narodowego Fundusz Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa NFZ, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.
4.
Wysokość dodatkowych środków stanowiąca realizację postanowień:
1)
§ 2 ust. 3 pkt 1 Ogólnych warunków umów, w okresie od dnia.....................do dnia .........................., wynosi ..................zł (słownie:...............................................zł) 1
2)
§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanym dalej "rozporządzeniem zmieniającym OWU" w okresie od dnia ...................do dnia........................r., w wysokości.......................zł (słownie:...............................................................) 2
3)
§ 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU w okresie od dnia ...................do dnia..................r., w wysokości.......................zł (słownie:................................) 3
5.
Środki, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 przekazuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. na zasadach określonych w przepisach załącznika Ogólnych warunków umów, po dostarczeniu przez Świadczeniodawcę dokumentów rozliczeniowych i oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 61/2015/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 16 września 2015 r. oraz załącznik nr 8 do zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 16 października 2015 r.
6.
Środki, o których mowa w ust. 4 pkt 3 przekazuje się na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia realizującym postanowienia § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.

KARY UMOWNE

§  5.
1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.
Kara umowna, o której mowa w ust. 1, nakładana jest w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
3.
W przypadku nieprzekazania przez Świadczeniodawcę informacji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, Oddział Funduszu nakłada karę umowną w wysokości do 2% kwoty zobowiązania określonej w umowie 4
4.
W przypadku nieprzeznaczenia przez Świadczeniodawcę środków, o których mowa:
1)
w § 2 ust. 1 pkt 1 lub w § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia zmieniającego OWU, albo sposobem podziału, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU;
2)
w § 2 ust. 3 pkt 1 zgodnie z porozumieniem albo pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, o których mowa w § 2 ust. 4 i 5 ogólnych warunków umów, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy,

- Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 5% tych środków.

5.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1-4, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6.
1.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................ do dnia .................... r.
2.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów.
§  9.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram - zasoby;

2) załącznik nr 2 do umowy - Wykaz podwykonawców;

3) załącznik nr 3 do umowy - Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

............................................................ ............................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Załącznik Nr  1

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  2

WYKAZ PODWYKONAWCÓW

Załącznik Nr  3

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

grafika

Uzasadnienie

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 90/2013/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, wprowadza następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne:

a) w § 4 ust. 3 określenie "faktury" zmienia się na "rachunki" (modyfikacja przepisu zgodna z uwagą Biura Księgowości Centrali NFZ),

b) w § 4 po ust. 3 dodaje się ust. 4-6, w których zawarto przepisy z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400, z późn. zm.), dotyczące wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki,

c) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3-5, w których zawarto przepisy z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), dotyczące wysokości kar umownych w przypadku nieprzekazania przez świadczeniodawcę informacji o liczbie pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w przypadku nieprzeznaczenia przez świadczeniodawcę dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;

2) w załączniku nr 1 do umowy "Harmonogram-zasoby" w części V "Asortyment" wprowadzono zmiany w nazwach kolumn (b) i (h), które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj.:

a) wyrazy "Nazwa handlowa przedmiotu/środka (b)" zastępuje się wyrazami "Nazwa handlowa wyrobu medycznego (b), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565),

b) wyrazy: "Nazwa producenta (h)" zastępuje się wyrazami "Nazwa wytwórcy (h)", zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876);

3) w załączniku nr 2 do umowy "Wykaz podwykonawców" wprowadzono zmiany, które umożliwiają wykonywanie wydruków różnicowych tego załącznika: w tabeli w wierszu "Unikalny wyróżnik podwykonawcy" dodano określenie "Status D, M, U*", a pod tabelą wyjaśnienie: "* D-dodano, M-zmodyfikowano, U-usunięto". Zmiana umożliwia wykonywanie wydruków różnicowych tego załącznika, co znacznie ułatwia pracę Oddziałów Funduszu oraz zmniejsza liczbę stron załącznika w przypadku aneksowania gdy świadczeniodawca posiada dużą liczbę podwykonawców;

4) w załączniku nr 7 do zarządzenia "Warunki realizacji świadczeń będących przedmiotem umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne w tym zakres wykonywanych czynności i wymagane kwalifikacje osób realizujących te świadczenia" dodano zapis uprawniający osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku lub w specjalności audiofonologia, obejmujące co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu, które uzyskały tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera, do realizacji w zakresie protetyki słuchu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne. Niniejsza zmiana wprowadzona została zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia (pismo znak: NS-ZM.0213.51.2015.EG z dnia 2 marca 2015 r.).

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wymagają dostosowania systemu informatycznego NFZ. Wprowadzenie zmian uzyskało akceptację Prezesa NFZ w dniu 14 lipca 2015 r., co pozwoliło na opracowanie wniosku o zmianę w systemie informatycznym. Termin realizacji dostosowania systemu informatycznego NFZ przewidywany jest na grudzień br.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz warunków wymaganych od świadczeniodawców zasięgnął opinii właściwych konsultantów krajowych, a także zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zasięgnął opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

1 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 2 ust. 8 Ogólnych warunków umów.
2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 2 ust. 10 rozporządzenia zmieniającego OWU.
3 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do umów, o których mowa w § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.
4 kwota zobowiązania określona w umowie oznacza kwotę wypłaconą świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresach sprawozdawczych, których dotyczyły stwierdzone naruszenia, zgodnie z § 30 ust. 4 załącznika do Ogólnych warunków umów.