Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Dzienniki resortowe

NFZ.2015.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2015/DSM
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 23 listopada 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne, zmienionym zarządzeniem Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 88/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 97/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 1/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 2/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 4/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 21/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 27/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 47/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 48/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 1 pkt 16 i 17 otrzymują brzmienie:

"16) świadczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) - świadczenie opieki zdrowotnej polegające na szpitalnej wstępnej diagnostyce oraz leczeniu w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

17) świadczenie w szpitalnej izbie przyjęć (IP) - świadczenie opieki zdrowotnej - ambulatoryjnej pomocy doraźnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, które nie zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce;";

2)
w § 14:
a)
ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie:

"1. W sytuacji udzielania świadczeń w SOR lub IP, świadczeniodawca obowiązany jest do przekazania sprawozdania wszystkich wykonanych procedur medycznych według ICD-9, zgodnie z wykazem określonym odpowiednio w załączniku nr 5 lub w załączniku nr 5d do zarządzenia.

1a. Sprawozdanie wykonania procedury z kategorii wyższej uwarunkowane jest koniecznością wykazania wykonania procedur z każdej z kategorii niższych, z wyjątkiem wskazanym w ust. 1b.",

b)
dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b. W sytuacji udzielania świadczeń w SOR sprawozdanie procedur z kategorii V lub VI uwarunkowane jest wykazaniem wykonania przynajmniej jednej procedury z danej kategorii oraz minimum trzech procedur z różnych kategorii z przedziału I-IV.";

3)
§ 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. 1. Kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w SOR dokonuje się z uwzględnieniem liczby pacjentów i rodzaju zrealizowanych procedur medycznych oraz potencjału wykonawczego, rozumianego jako: personel medyczny, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, a także możliwości diagnostyczno - terapeutyczne.

2. Finansowanie świadczeń udzielanych w SOR odbywa się w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego (R), którego wysokość stanowi suma trzech składowych zgodnie ze wzorem:

R = S + Rs + Rf

gdzie:

S - stawka bazowa,

Rs - składowa ryczałtu za strukturę,

Rf- składowa ryczałtu za funkcję.

3. Stawka bazowa określana jest przez dyrektora Oddziału Funduszu w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 178).

4. Składowa ryczałtu za strukturę stanowi iloczyn dobowej wartości stawki bazowej dla SOR i wskaźnika (%) spełnionych dodatkowych warunków (organizacyjnych i kadrowych), określonych na podstawie ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 5c do zarządzenia.

5. Składowa ryczałtu za funkcję określana jest według poniższego wzoru, z uwzględnieniem liczby pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wykonanych procedur medycznych określonych w załączniku nr 5 do zarządzenia oraz wag poszczególnych kategorii:

gdzie:

a - stawka za punkt (w SOR przyjmuje się wartość 1 punkt - 52 zł),

1d - liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji (wskazanym jest przyjęcie do kalkulacji okresu zawierającego dane sprawozdawcze z pełnych 12 miesięcy, a w przypadku ich braku, do obliczeń przyjmuje się dane sprawozdawcze z minimum 3 kolejnych miesięcy),

Pi - liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta (składowa uwzględnia pacjentów zakwalifikowanych do kategorii V i VI, przyjętych w trybie nagłym, w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego oraz pacjentów, dla których świadczenie w SOR nie zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce),

Wi - waga odpowiedniej kategorii, określona w poniższej tabeli:

Kategorie stanu zdrowia pacjenta w SOR

KategoriaZakres świadczeń udzielanych pacjentomWaga
IOcena stanu pacjenta (triage), podstawowa diagnostyka (badania laboratoryjne - pakiet podstawowy, EKG), porada lekarska, opieka pielęgniarska, farmakoterapia1
IIRozszerzona diagnostyka (badania laboratoryjne - pakiet dodatkowy, RTG przeglądowe, USG), konsultacja, małe zabiegi3
IIIRozszerzona diagnostyka obrazowa, monitorowanie podstawowych czynności życiowych, farmakoterapia (dożylna, doszpikowa), mały zabieg operacyjny w trybie ambulatoryjnym, badanie inwazyjne (nakłucie lędźwiowe, nakłucie jam ciała), inne badania dodatkowe5
IVCzynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka, prowadzenie infuzji dożylnych, endoskopia, resuscytacja (ALS z użyciem urządzeń mechanicznych)8
VJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR - monitorowanie funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka obrazowa (angiotomografia, trauma scan, TK w znieczuleniu ogólnym u dzieci)10
VIJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT - monitorowanie funkcji życiowych pacjenta wg karty wzmożonego nadzoru - stanowiącej odpowiednio załącznik nr 5e i 5f do zarządzenia, monitoring, sztuczna wentylacja, farmakoterapia, dalsza diagnostyka, damage control12

6. Kalkulacji ceny jednostki rozliczeniowej w IP dokonuje się z uwzględnieniem liczby pacjentów i rodzaju zrealizowanych procedur medycznych oraz procentowego udziału pacjentów przyjętych w trybie nagłym przewiezionych przez zespół ratownictwa medycznego i hospitalizowanych na oddziałach pierwszego wyboru wykazanych jako jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

7. Finansowanie świadczeń udzielanych w IP odbywa się w oparciu o stawkę ryczałtu dobowego (R), którego wysokość stanowi suma trzech składowych zgodnie ze wzorem:

R = S + Wd + Rf

gdzie:

S - stawka bazowa,

Wd - wskaźnik dostępu,

Rf - składowa ryczałtu za funkcję.

8. Stawka bazowa stanowiąca składową ryczałtu dobowego określana jest przez dyrektora Oddziału Funduszu.

9. Wskaźnik dostępu (Wd) stanowi iloczyn stawki bazowej i udziału procentowego łącznej liczby pacjentów przyjętych w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego i hospitalizowanych na oddziałach pierwszego wyboru wymienionych w wykazie opublikowanym na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wskazanych jako jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w wojewódzkim planie działania systemu, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), w łącznej liczbie pacjentów hospitalizowanych na tych oddziałach. Wskazanym jest przyjęcie do kalkulacji okresu zbieżnego z okresem przyjętym do wyliczenia składowej ryczałtu za funkcję (1d).

10. Składowa ryczałtu za funkcję określana jest według poniższego wzoru, z uwzględnieniem liczby pacjentów, zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wykonanych procedur medycznych, określonych w załączniku nr 5d do zarządzenia oraz wag poszczególnych kategorii:

gdzie:

a - stawka za punkt (w IP przyjmuje się wartość: 1 punkt = 30 zł),

1d - liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji (wskazanym jest przyjęcie do kalkulacji okresu zawierającego dane sprawozdawcze z pełnych 12 miesięcy, a w przypadku ich braku, do obliczeń przyjmuje się dane sprawozdawcze z minimum 3 kolejnych miesięcy),

Pi - liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, dla których świadczenia w IP zostały zakończone wypisem (składowa nie uwzględnia pacjentów planowych oraz przyjętych do dalszej hospitalizacji w danym podmiocie),

Wi - waga odpowiedniej kategorii, określona w poniższej tabeli:

Kategorie stanu zdrowia pacjenta w IP

KategoriaZakres świadczeń udzielanych pacjentomWaga
IPorada lekarska, opieka pielęgniarska, wstępna ocena stanu zdrowia pacjenta1
IIPodstawowa diagnostyka (RTG, USG, badania laboratoryjne), konsultacja specjalistyczna, małe zabiegi, monitorowanie podstawowych czynności życiowych3
IIIRozszerzona diagnostyka (TK, USG - doppler), czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, resuscytacja8
IVProcedury wykonywane podczas konsultacji specjalistycznych5

11. W sytuacji wykonania na rzecz pacjenta kilku procedur medycznych, podstawę zakwalifikowania pacjenta do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia stanowią procedury, którym przypisano najwyższą kategorię odpowiednio w:

1) w załączniku nr 5 do zarządzenia - w przypadku SOR;

2) w załączniku nr 5d do zarządzenia - w przypadku IP.

12. Wykonanie w SOR na rzecz pacjenta co najmniej trzech procedur z kategorii IV stanowi podstawę do zakwalifikowania pacjenta do kategorii V, pod warunkiem, że procedury należą do różnych kategorii głównych, zgodnie z klasyfikacją ICD-9.

13. Dla świadczeniodawców rozpoczynających udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie SOR lub IP składowa ryczałtu za funkcję przyjmuje wartość najniższej obowiązującej w województwie składowej ryczałtu za funkcję. W przypadku świadczeniodawcy, który zakończył udzielanie świadczeń w IP i rozpoczyna udzielanie świadczeń w SOR wyliczenie stawki za funkcję odbywa się w oparciu o sprawozdawczość dotychczas funkcjonującej IP.

14. Po upływie minimum 3 kolejnych miesięcy, licząc od pierwszego dnia realizacji umowy w zakresie SOR/IP przez świadczeniodawcę, o którym mowa w ust. 13, dokonuje się weryfikacji stawki ryczałtu dobowego na podstawie danych sprawozdawczych.

15. W prowadzonej dokumentacji medycznej pacjentów hospitalizowanych na stanowisku intensywnej terapii w SOR wymagane jest prowadzenie karty wzmożonego nadzoru, której wzór stanowi załącznik nr 5e lub załącznik 5f do zarządzenia.";

5)
§ 24b otrzymuje brzmienie:

"§ 24b. Do ustalenia kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w SOR albo IP za pierwszy okres rozliczeniowy, występujący po dniu 31 grudnia 2015 r., nie stosuje się § 18 ust. 5-10.";

6)
załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
7)
załącznik nr 5a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
8)
załącznik nr 5b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
9)
dodaje się załączniki nr 5c - 5f do zarządzenia stanowiące odpowiednio załączniki nr 4-7 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1. 
Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.
§  4.  1
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z wyjątkiem § 1 pkt 6 oraz pkt 9 w zakresie załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 146 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.).

Zarządzenie jest wynikiem prac Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Zespołu ds. opracowania nowych rozwiązań systemowych finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie szpitalnego oddziału ratunkowego i izby przyjęć (SOR/IP). Zespół został powołany zarządzeniem Nr 16/2014/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2015 r.

W treści zarządzenia wprowadzono zmianę definicji świadczeń w szpitalnych oddziałach ratunkowych, co stanowi odpowiedź na apel Naczelnej Rady Lekarskiej. Zmianie uległa również definicja świadczeń w szpitalnej izbie przyjęć.

Zasadniczym elementem zmian jest wprowadzenie nowych, ujednoliconych w całym kraju algorytmów określania ryczałtu dobowego dla szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izb przyjęć, uwzględniających specyfikę udzielanych tam świadczeń, jak również charakterystykę potencjału wykonawczego tj. personel medyczny, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, a także możliwości diagnostyczno - terapeutyczne.

Nowy sposób wyceny świadczeń uwzględnia wycenę bazowej wartości funkcjonowania podstawowej struktury SOR/IP określaną przez dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, różnorodność wynikającą z posiadanej kadry i infrastruktury; rolę szpitala, w tym strukturę oddziałów szpitalnych, wspierających działania ratownictwa medycznego oraz nową kategoryzację realizowanych świadczeń, opartych na zdefiniowaniu objawów klinicznych wraz z oceną ciężkości poszczególnych przypadków. Wprowadzono odrębny sposób wyceny stawki ryczałtu dobowego dla SOR i dla IP.

Zasadnicze zmiany nastąpiły również w obszarze sprawozdawczości w IP. Analiza potencjału szpitalnych izb przyjęć, ich rola w strukturze szpitala, jak również analiza procedur sprawozdawanych przez świadczeniodawców zaowocowała propozycją pogrupowania procedur ICD 9 i przypisania ich do poszczególnych produktów jednostkowych, co pozwoliło na skrócenie i uproszczenie wykazu produktów jednostkowych wykazywanych w sprawozdawczości z IP. Konsekwencją powyższego jest propozycja wprowadzenia załącznika dedykowanego dla IP.

Projekt zarządzenia został poddany, zgodnie z wymogami określonymi w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz § 2 ust. 2 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), określonym konsultacjom. Ponadto projekt został udostępniony na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia dla wszystkich zainteresowanych.

W ramach konsultacji społecznych do Funduszu wpłynęło 87 uwag odnoszących się do przedmiotowego projektu, od 25 podmiotów, z czego większość stanowiły uwagi dotyczące propozycji zmian w treści załączników zawierających wykazy procedur medycznych wg ICD-9/ świadczeń wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym lub IP. Cześć uwag dotyczyła również zasad wyliczenia stawki ryczałtu dobowego w SOR/IP.

Z uwagi na zbyt krótki okres sprawozdawczy przyjęty do kalkulacji (lipiec-wrzesień 2015 r.), jak również zjawisko sezonowości występujące w badanym okresie wprowadzono przepisy przejściowe umożliwiające aneksowanie umów obecnie obwiązujących.

W toku rozpatrywania, uwzględniono w całości lub w części 20 uwag. Ich przyjęcie nie powoduje dalszego wzrostu nakładów na finansowanie świadczeń wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym lub IP, wykraczających poza możliwości finansowe Funduszu wynikające z planu finansowego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r

Kategoria I

Lp.Kod produktuKod proceduryNazwa procedury/świadczeniaUwagi
15.09.01.000007189.00Porada lekarska, konsultacja, asysta
25.09.01.000004989.04Opieka pielęgniarki lub położnej
35.09.01.000005489.34Badanie palcem odbytu
45.09.01.000001089.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
55.09.01.000000889.383Badanie spirometryczne
65.09.01.000007789.393Kardiotokografia
75.09.01.000007889.602Pulsoksymetria
85.09.01.000005789.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowychprocedura obejmuje również triage śródszpitalny
95.09.01.000007293.52Założenie kołnierza szyjnego
105.09.01.000000293.57Założenie opatrunku na ranę - inne
115.09.01.000006296.51Płukanie oka
125.09.01.000006396.52Płukanie ucha
135.09.01.000006897.642Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych
145.09.01.000007699.844Ochrona otoczenia przed pacjentemprocedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego
155.09.01.000007399.97Leczenie farmakologiczneprocedura obejmuje: 99.97900 Farmakoterapia doustna, 99.97902 Farmakoterapia domięśniowa, 99.97905 Farmakoterapia śródskórna, 99.97906 Farmakoterapia podskórna, 99.97907 Farmakoterapia podjęzykowa, 99.97908 Farmakoterapia doodbytnicza 99.97910 Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora
165.09.01.0000075Stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)
175.09.01.0000074Badania laboratoryjne - pakiet podstawowy

Wykaz procedur medycznych wg ICD-9 / świadczeń wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym

Kategoria II

Lp.Kod produktuKod proceduryNazwa proceduryUwagi
15.09.02.000024812.01Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka
25.09.02.000024912.02Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki ocznej (bez magnesu)
35.09.02.000028216.89Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inneprocedura obejmuje m.in. opatrunek ochronny oka
45.09.02.000000221.02Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
55.09.02.000025021.03Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
65.09.02.000025121.71Zamknięte nastawienie złamania nosa
75.09.02.000000321.81Szycie rany nosa
85.09.02.000028323.0401Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
95.09.02.000025225.51Szycie rany języka
105.09.02.000000427.51Szycie rany wargi
115.09.02.000025327.52Szycie rany jamy ustnej - inne
125.09.02.000025427.61Szycie rany podniebienia
135.09.02.000028431.42Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy
145.09.02.000028531.93Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
155.09.02.000025534.092Nakłucie międzyżebrzaprocedura obejmuje blokadę międzyżebrową
165.09.02.000000538.93Cewnikowanie żył - inneprocedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne
175.09.02.000025649.41Odprowadzenie hemoroidów
185.09.02.000025757.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
195.09.02.000025864.461Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja prosta
205.09.02.000028683.14Nacięcie powięziprocedura obejmuje escharotomię - fasciotomię
215.09.02.000028786.011Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
225.09.02.000022886.289Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
235.09.02.000008886.52Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm
245.09.02.000025986.53Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm
255.09.02.000018387.12Zdjęcie rentgenowskie zębów - inne
265.09.02.000009487.164RTG zatok nosa
275.09.02.000009587.165RTG nosa
285.09.02.000009687.174RTG twarzoczaszki - przeglądowe
295.09.02.000009787.176RTG czaszki - przeglądowe
305.09.02.000001287.221RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
315.09.02.000001387.222RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
325.09.02.000001487.231RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
335.09.02.000001587.232RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
345.09.02.000001687.241RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
355.09.02.000001787.242RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
365.09.02.000018687.29Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne
375.09.02.000009887.431RTG żeber
385.09.02.000009987.432RTG mostka
395.09.02.000010087.433RTG obojczyków
405.09.02.000010187.440RTG klatki piersiowej
415.09.02.000001887.441RTG płuc - inne
425.09.02.000002087.496RTG tchawicy
435.09.02.000002288.110RTG miednicy - przeglądowe
445.09.02.000002588.191RTG jamy brzusznej przeglądowe
455.09.02.000019188.21Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
465.09.02.000019288.22Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia
475.09.02.000019388.23Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
485.09.02.000019488.249RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej
495.09.02.000019588.26Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne
505.09.02.000019688.27Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
515.09.02.000019788.28Zdjęcie RTG kostki/stopy
525.09.02.000019888.299RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej
535.09.02.000002988.331RTG łopatek
545.09.02.000019988.339RTG układu kostnego - nieokreślone inaczej
555.09.02.000020088.39Zdjęcie RTG - inne
565.09.02.000003488.717USGślinianek
575.09.02.000003888.732USG piersi
585.09.02.000003988.733USG płuc
595.09.02.000004088.735USG śródpiersia
605.09.02.000004188.738USG klatki piersiowej
615.09.02.000020388.739USG klatki piersiowej - inne
625.09.02.000004588.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
635.09.02.000004688.759USG układu moczowego - inne
645.09.02.000004788.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
655.09.02.000004988.769USG brzucha - inne
665.09.02.000005788.781USG płodu
675.09.02.000005888.783Lokalizacja łożyska w USG
685.09.02.000005988.789Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
695.09.02.000006088.792USG macicy nieciężarnej i przydatków
705.09.02.000006188.793USG kończyn górnych lub dolnych
715.09.02.000006288.794USG stawów barkowych
725.09.02.000006388.795USG stawów łokciowych
735.09.02.000006488.796USG stawów rąk lub stawów stóp
745.09.02.000006588.797USG stawów biodrowych
755.09.02.000006688.798USG stawów kolanowych
765.09.02.000010388.799USG moszny w tym jąder i najądrzy
775.09.02.000026089.02Porada lekarska, inneprocedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne
785.09.02.000026189.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inneprocedura obejmuje monitorowanie stanu przytomności za pomocą GCS
795.09.02.000026289.24Pomiar szybkości odpływu moczuprocedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej
805.09.02.000026389.33Badanie palcem przetoki jelitowej
815.09.02.000020689.54Monitorowanie elektrokardiograficzne
825.09.02.000026489.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
835.09.02.000007089.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
845.09.02.000022989.72Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowymprocedura obejmuje: - segregację medyczną w SOR poszkodowanych w zdarzeniach masowych, katastrofach (triage)
855.09.02.000026593.53Założenie innego unieruchomienia gipsowego
865.09.02.000029793.5012Opatrzenie obrażeń miednicy
875.09.02.000026693.5020Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej
885.09.02.000026793.5022Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej
895.09.02.000010493.542Założenie szyny Kramera
905.09.02.000010593.549Założenie innej szyny unieruchamiającej
915.09.02.000026893.93Resuscytacja bezprzyrządowaBLS
925.09.02.000026993.96Tlenoterapia - inneprocedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu
935.09.02.000027093.983Kapnografia (ETCO2) monitorowanie
945.09.02.000027194.08Testy/ocena psychologiczna - inna
955.09.02.000027296.03Wprowadzenie maski krtaniowej
965.09.02.000020896.06Wprowadzenie sondy Sengstakena
975.09.02.000007296.07Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
985.09.02.000020996.09Wprowadzenie rurki doodbytniczej
995.09.02.000027496.26Ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy
1005.09.02.000027596.27Ręczne odprowadzenie przepukliny
1015.09.02.000029596.28Ręczne odprowadzenie wypadniętego odbytu sztucznego
1025.09.02.000021096.33Płukanie żołądka
1035.09.02.000021196.34Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
1045.09.02.000021396.38Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita
1055.09.02.000027696.39Wlew przezodbytowy - inne
1065.09.02.000029896.46Płukanie przez ureterostomię i cewnik moczowodowy
1075.09.02.000022596.57Płukanie cewnika naczyniowego
1085.09.02.000022796.59Płukanie rany - inne
1095.09.02.000030197.02Wymiana rurki gastrostomijnej
1105.09.02.000010797.11Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej
1115.09.02.000010697.12Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej
1125.09.02.000010897.13Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy
1135.09.02.000011097.16Wymiana tamponu lub drenu w ranie
1145.09.02.000007397.21Wymiana tamponady nosa
1155.09.02.000030297.23Wymiana rurki tracheostomijnej
1165.09.02.000007497.32Usunięcie tamponady nosa
1175.09.02.000011197.38Usunięcie szwów z głowy lub szyi
1185.09.02.000029997.612Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii
1195.09.02.000011997.881Usunięcie klamry
1205.09.02.000012097.882Usunięcie gipsu
1215.09.02.000021997.883Usunięcie szyny
1225.09.02.000012197.891Usunięcie szwów z innej okolicy
1235.09.02.000012298.01Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
1245.09.02.000022098.05Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia
1255.09.02.000007598.11Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
1265.09.02.000007698.12Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
1275.09.02.000007798.13Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
1285.09.02.000012398.17Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia
1295.09.02.000012598.19Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia
1305.09.02.000012698.20Usunięcie ciała obcego bez nacięcia - inne
1315.09.02.000028899.09Przetoczenie innej substancji
1325.09.02.000008099.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
1335.09.02.000028999.19Wstrzyknięcie antykoagulanta
1345.09.02.000027799.23Wstrzyknięcie sterydów
1355.09.02.000029699.26Wstrzyknięcie trankwilizatora
1365.09.02.000023099.38Podanie anatoksyny tężcowej
1375.09.02.000023199.44Szczepienie przeciw wściekliźnie
1385.09.02.000023299.56Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
1395.09.02.000029099.64Stymulacja zatoki szyjnej
1405.09.02.000027999.69Inne rodzaje umiarawiania serca
1415.09.02.000029199.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
1425.09.02.000029299.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
1435.09.02.000030399.95Ręczne rozciąganie napletkaprocedura obejmuje odprowadzenie załupka
1445.09.02.000029399.99902Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
1455.09.02.0000281100.43Znieczulenie nasiękowe
1465.09.02.0000294100.5Sedacja i nadzór intensywny
1475.09.02.0000280Specyficzne badania laboratoryjne - pakiet dodatkowy
1485.09.02.0000300Unieruchomienie kręgosłupa - inneprocedura obejmuje proste unieruchomienia

Wykaz procedur medycznych wg ICD-9 / świadczeń wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym

Kategoria III

Lp.Kod produktuKod proceduryNazwa proceduryUwagi
15.09.03.000011303.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
25.09.03.000000521.14Drenaż ropnia przegrody nosa
35.09.03.000013531.3Inne nacięcie krtani/tchawicyprocedura obejmuje: - konikotomię/tracheopunkcję
45.09.03.000013631.48Inne zabiegi diagnostyczne krtaniprocedura obejmuje: - fiberolaryngoskopię
55.09.03.000007434.095Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
65.09.03.000013737.281Echokardiografia jam serca
75.09.03.000001638.94Wenesekcja
85.09.03.000001744.13Gastroskopia - inna
95.09.03.000002049.01Nacięcie ropnia okołoodbytowego
105.09.03.000002149.71Szycie rany odbytu
115.09.03.000007654.956Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca
125.09.03.000013857.17Przezskórna cystostomia
135.09.03.000008669.94Ręczne odprowadzenie wypadniętej macicy
145.09.03.000008475.342Monitorowanie płodu, nie określone inaczej
155.09.03.000012476.93Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
165.09.03.000013978.191Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)
175.09.03.000008779.00Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - miejsce nieokreślone
185.09.03.000011879.24Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
195.09.03.000008879.70Zamknięte nastawienie zwichnięcia - inne
205.09.03.000008081.92Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
215.09.03.000012581.93Szycie torebki stawowej/więzadeł kończyny górnej
225.09.03.000012681.94Szycie torebki stawowej/więzadeł stawów stępu/stopy
235.09.03.000011982.41Szycie pochewki ścięgna ręki
245.09.03.000012082.44Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
255.09.03.000012182.45Szycie ścięgna ręki - inne
265.09.03.000012982.46Szycie mięśnia/powięzi ręki
275.09.03.000013083.61Szycie pochewki ścięgna
285.09.03.000012283.649Szycie ścięgna - inne
295.09.03.000013283.659Szycie mięśnia/powięzi - inne
305.09.03.000008286.54Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
315.09.03.000005185.81Szycie rany piersi
325.09.03.000005286.04Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne
335.09.03.000014086.054Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem
345.09.03.000014186.221Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
355.09.03.000014286.222Wycięcie martwiczej tkanki
365.09.03.000014386.229Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
375.09.03.000014486.23Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
385.09.03.000014586.55Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej
395.09.03.000017387.030TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
405.09.03.000017487.034TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego
415.09.03.000017587.036TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego
425.09.03.000017687.410TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
435.09.03.000017788.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
445.09.03.000018188.301TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
455.09.03.000018288.303TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
465.09.03.000017888.383TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
475.09.03.000017988.385TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
485.09.03.000018088.387TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
495.09.03.000014687.691RTG przełyku z kontrastem
505.09.03.000018387.73Urografia
515.09.03.000006087.732Urografia z kontrastem jonowym
525.09.03.000006187.733Urografia z kontrastem niejonowym
535.09.03.000014787.76Cystoureterografia wsteczna
545.09.03.000018487.77Cystografia - inne
555.09.03.000014888.14Fistulografia
565.09.03.000014988.718USG przezciemiączkowa
575.09.03.000015088.721Echokardiografia
585.09.03.000015188.731USG łuku aorty
595.09.03.000015288.741USG transrektalne
605.09.03.000015388.791USG wielomiejscowe
615.09.03.000015589.601Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
625.09.03.000015889.62Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
635.09.03.000015989.501Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter RR
645.09.03.000016089.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
655.09.03.000016193.44Wyciąg układu kostnegoprocedura obejmuje: założenie wyciągu ostrego za kończynę celem unieruchomienia, ustawienia w osi i przeciwdziałania przemieszczeniom złamania kości lub odprowadzenia zwichnięcia stawu
665.09.03.000018595.13USG gałki ocznej
675.09.03.000013398.02Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
685.09.03.000013498.03Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
695.09.03.000016298.15Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia(manewr Heimlicha)
705.09.03.000016399.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
715.09.03.000016499.219Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
725.09.03.000018999.97901Farmakoterapia doszpikowa
735.09.03.000016599.97904Farmakoterapia dożylna
745.09.03.000018899.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
755.09.03.0000166100.1Znieczulenie dożylneprocedura obejmuje znieczulenie odcinkowe
765.09.03.0000112100.41Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin)
775.09.03.0000167100.51Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)
785.09.03.0000168100.61Założenie cewnika do tętnicy
795.09.03.0000169100.62Założenie cewnika do żyły centralnej
805.09.03.0000170Przekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnegozorganizowanie i zabezpieczenie transportu sanitarnego przekazanie o ile brak organizacyjnych możliwości leczenia
815.09.03.0000171M21Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy
825.09.03.0000172M23Kinaza fosfokreatynowa, izoformy
835.09.03.0000187Leczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu

Wykaz procedur medycznych wg ICD-9 / świadczeń wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym

Kategoria IV

Lp.Kod produktuKod proceduryNazwa proceduryUwagi
15.09.04.000000100.17Wlew czynnika wazopresyjnego
25.09.04.000012923.20Nacięcie zmiany ropnejprocedura obejmuje nacięcie i zaopatrzenie ropnia podskórnego i tkanek miękkich
35.09.04.000013028.01Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego
45.09.04.000013131.1Tracheostomia czasowa
55.09.04.000013231.2Stała tracheostomia
65.09.04.000013331.29Inna stała tracheostomia
75.09.04.000011031.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków
85.09.04.000001033.232Bronchoskopia interwencyjna
95.09.04.000001133.239Bronchoskopia - inna
105.09.04.000001234.041Drenaż jamy opłucnowej
115.09.04.000001437.0Perikardiocentezaprocedura obejmuje punkcję odbarczającą osierdzia
125.09.04.000013438.833Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
135.09.04.000013538.838Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
145.09.04.000001939.31Szycie tętnicy
155.09.04.000002039.32Szycie żyły
165.09.04.000015751.11Endoskopowa cholangiografia wsteczna
175.09.04.000013654.957Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analizprocedura obejmuje zwiadowcze płukanie otrzewnej
185.09.04.000011279.60Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - miejsce nieokreślone
195.09.04.000004287.035TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
205.09.04.000004487.037TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
215.09.04.000015487.049TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
225.09.04.000004987.411TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
235.09.04.000005187.413TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku
245.09.04.000005488.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
255.09.04.000010388.302TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
265.09.04.000010588.304TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
275.09.04.000005988.384TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
285.09.04.000006188.386TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
295.09.04.000015588.388TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
305.09.04.000015688.389Inna TKze wzmocnieniem kontrastowym
315.09.04.000013888.491Arteriografia o innej lokalizacji
325.09.04.000013988.711Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej
335.09.04.000014088.714USG naczyń szyi - doppler
345.09.04.000014188.716USG przezczaszkowa - doppler
355.09.04.000014288.751USG naczyń nerkowych - doppler
365.09.04.000014388.771Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
375.09.04.000015888.774Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flowprocedura obejmuje ocenę przepływów w tętnicy i żyle pępowinowej, t. środkowej mózgu oraz tt. macicznych ciężarnej
385.09.04.000014488.775USG naczyń narządów miąższowych - doppler
395.09.04.000014588.776USG naczyń kończyn górnych - doppler
405.09.04.000014688.777USG naczyń kończyn dolnych - doppler
415.09.04.000014788.779USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
425.09.04.000006588.900RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego
435.09.04.000006788.902RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
445.09.04.000006988.904RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
455.09.04.000007188.911RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego
465.09.04.000007388.923RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
475.09.04.000007588.931RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
485.09.04.000007688.932RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego
495.09.04.000007788.933RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
505.09.04.000010688.934RM kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy
515.09.04.000010788.935RM kanału rdzeniowego - kręgosłup
525.09.04.000008188.971RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
535.09.04.000010888.972RM twarzy
545.09.04.000008288.973RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego
555.09.04.000010988.974RM oczodołu
565.09.04.000014889.68Monitorowanie rzutu serca inną techniką
575.09.04.000012393.932Resuscytacja ręcznaALS z użyciem urządzeń mechanicznych
585.09.04.000012493.934Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa)
595.09.04.000012596.04Intubacja dotchawicza
605.09.04.000012696.05Intubacja dróg oddechowych - inne
615.09.04.000008896.71Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
625.09.04.000011899.011Transfuzja przy wykrwawieniu
635.09.04.000009199.03Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
645.09.04.000009299.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
655.09.04.000009399.05Przetoczenie koncentratu płytkowego
665.09.04.000009499.06Przetoczenie czynników krzepnięcia
675.09.04.000009599.07Przetoczenie osocza - inne
685.09.04.000009699.08Przetoczenie środków zastępczych osocza
695.09.04.000014999.10Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznejinnej niż leki trzeciej generacji
705.09.04.000012899.622Zewnętrzna kardiowersja
715.09.04.000012099.623Przywrócenie rytmu zatokowego
725.09.04.000010099.624Defibrylacja
735.09.04.0000002100.01Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
745.09.04.0000003100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
755.09.04.0000004100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
765.09.04.000015099.16Wstrzyknięcie antidotum
775.09.04.0000151P49Lekiprocedura obejmuje oznaczenie: - Barbiturany, - Diazepam, - Metadon, - Meprobamat
785.09.04.0000152P51Lotne związki organiczne
795.09.04.0000153S-WXBadanie bakteriologiczne, wirusologiczne

Wykaz procedur medycznych wg ICD-9 / świadczeń wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym

Kategoria V

Lp.Kod produktuKod proceduryNazwa proceduryUwagi
15.09.05.000000501.18Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowychprocedura obejmuje: pomiar i monitorowanie ciśnienia śródczaszkowego
25.09.05.000000637.12Przecięcie osierdzia, nacięcie osierdzia
35.09.05.000000738.951Założenie cewnika czasowego do dializyprocedura obejmuje hemofiltrację
45.09.05.000000839.951Hemodializa
55.09.05.000000939.952Ciągłe leczenie nerkozastępcze
65.09.05.000001042.332Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
75.09.05.000001144.43Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica
85.09.05.000001245.239Kolonoskopia - inneprocedura obejmuje kolonoskopię interwencyjną (oraz rekto- i sigmoidoskopię)
95.09.05.000001345.24Fiberosigmoidoskopiaprocedura obejmuje fiberosigmoidoskopię interwencyjną
105.09.05.000001473.71Poród samoistny bez nacięcia krocza
115.09.05.000001573.72Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem
125.09.05.000001675.8Położnicza tamponada macicy lub pochwyprocedura obejmuje: - tamowanie krwawienia poporodowego, - tamowanie nagłego krwawienia z dróg rodnych
135.09.05.000002388.38Tomografia komputerowa - inneprocedura obejmuje: - angiotomografię, - total body scan, trauma scan, - TK w znieczuleniu ogólnym u dzieci
145.09.05.000003688.901RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
155.09.05.000003788.903RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
165.09.05.000003888.905RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
175.09.05.000003988.912RM mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
185.09.05.000004088.924RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
195.09.05.000004188.936RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
205.09.05.000004288.937RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
215.09.05.000004388.938RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
225.09.05.000004488.975RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
235.09.05.000004588.976RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
245.09.05.000002893.412Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Crutchfielda
255.09.05.000002993.95Oksygenacja hiperbarycznaprocedura obejmuje ostrą tlenoterapię hiperbaryczyną
265.09.05.000003099.103Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacjileczenie trombolityczne (alteplaza)
275.09.05.000003199.29624-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
285.09.05.000003299.29724-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
295.09.05.000003399.29824-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
305.09.05.000003499.625Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną
315.09.05.000003599.626Stymulacja elektrodą endokawitarną
325.09.05.0000001Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORprocedura obejmuje: - monitorowanie funkcji życiowych pacjenta, - farmakoterapię łącznie z realizacją procedur medycznych z grupy V
335.09.05.0000004Zapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego

Wykaz procedur medycznych wg ICD-9 / świadczeń wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym

Kategoria VI

Lp.Kod produktuKod proceduryNazwa proceduryUwagi
15.09.06.000000101.24Kraniotomia - inneprocedura obejmuje: odbarczenie pourazowego krwiaka śródczaszkowego, procedury dekompresyjne w nadciśnieniu śródczaszkowym
25.09.06.000000201.241Odbarczenie (mózgu)procedura obejmuje również leczenie przeciwobrzękowe mózgu
35.09.06.000000301.245Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowegoprocedura obejmuje: odbarczenie pourazowego krwiaka nadtwardówkowego mózgu
45.09.06.000000434.02Torakotomia zwiadowczaprocedura obejmuje torakotomię ratunkową
55.09.06.000000588.40Arteriografia, nieokreślone miejsceprocedura obejmuje: angiografię interwencyjną
65.09.06.000000638.832Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi -inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej /wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
75.09.06.000000739.98Opanowanie krwotoku - inneprocedura obejmuje: - inne operacje typu damage control, - zatamowanie i zaopatrzenie krwawienia zewnętrznego
85.09.06.000000854.19Laparotomia - innaprocedura obejmuje: laparotomię ratunkową i/lub packing miednicy
95.09.06.000000974.991Cięcie cesarskie BNOprocedura obejmuje: pośmiertne cięcie cesarskie
105.09.06.000001093.9Respiratoroterapia
115.09.06.000001193.90Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
125.09.06.000001293.91Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
135.09.06.000001393.92Inna wentylacja mechaniczna
145.09.06.000001496.72Wymuszona przerywana wentylacja (IMV)
155.09.06.000001596.73Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP)
165.09.06.000001696.74Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym (PSV)
175.09.06.000001796.75Ciągła wentylacja przez tracheostomię
185.09.06.0000018Prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowo -mózgowej na stanowisku intensywnej terapiiprocedura obejmuje: - sztuczną wentylację, - farmakoterapię ostrych niewydolności oddechowych, - farmakoterapię ostrych zagrożeń neurologicznych, - bilansowanie terapii, gospodarki płynowej i elektrolitowej
195.09.06.0000019Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
205.09.06.0000020Ogrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta )procedura obejmuje: podaż dożylną ciepłych płynów, podaż ciepłych gazów, płukanie żołądka, pęcherza moczowego
215.09.06.0000021Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku ITprocedura obejmuje monitorowanie funkcji życiowych pacjenta na stanowisku intensywnej terapi wg karty wzmożonego nadzoru (z uwzględnieniem krążenia, oddechu, świadomości, utraty płynów, podaży płynów)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Stany zagrożenia zdrowotnego

Symbol zespołu objawowegoNazwa zespołu objawów, możliwe rozpoznanieSymbol proceduryKATEGORIA I chory "niebieski" (POZ) opieka pielęgniarska, triage, badanie, poradą dawka leku (przeciwbólowego, rozkurczowego), receptą podstawowa diagnostyka (badania laboratoryjne - pakiet podstawowy, EKG).Symbol proceduryKATEGORIA II konsultacja, rozszerzona diagnostyka (badania laboratoryjne pakiet dodatkowy, RTG przeglądowe, USG), monitorowanie: podstwowych funkcji życiowych, EKG, ciśnienia wkłucie dożylne -nawodnienie, tlenoterpia bierną małe zabiegi.Symbol proceduryKATEGORIAMI Rozszerzona diagnostyka (TK bez kontrastu, USG, RTG z kontrastem, echokardiografią gastroskopią specyficzne badania dodatkowe), badanie inwazyjne (nakłucie lędźwiowe, nakłucie jam ciała), farmakoterapia (dożylną doszpikowa), znieczulenie dożylne, drobne zabiegi chirurgiczne w trybie ambulatoryjnym.Symbol proceduryKATEGORIA IV Czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych (resuscytacją intubacja, sztuczna wentylacją defibrylacja), rozszerzona diagnostyka (TK z kontrastem, USG -doppler, RM bez kontrastu), prowadzenie infuzji dożylnych, farmakoterapia dotchawicza.Symbol proceduryKATEGORIA V Hospitalizacja pacjenta w SOR z farmakoterapią, wlewem dożylnym, monitorowaniem, dalszą diagnostyką (kolonoskopią endoskopia) Farmakoterapia: ostrych zagrożeń neurologicznych, ostrych zaburzeń przewodu pokarmowego, ostrych niewydolności oddechowych, bilansowanie terapii, gospodarki płynowej i elektrolitowej, terapia przeciwbólowaSymbol proceduryKATEGORIA VI jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR na stanowisku IT, monitoring, respiratororoterapią farmakoterapia, leczenie wstrząsu, dalsza diagnostyką damage control
p1gorączką sepsą zakażenie
infekcje dróg oddechów, moczowych, rodnych, infekcje CSN, zapalenie żyl głębokich, zakażenia tkanki podskórnej, ostre zapalenie trzustki, inne zapalenia otrzewnej, reakcja odrzucania przeszczepu, reakcja odrzucania wszczepu, odwodnienie, przełom tarczycowy, ostra niewydolność nadnerczy, reakcja poprzetoczeniowa hipertermia Infekcje: mononukleoza; odczynowe zapalenia stawów u dzieci89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)99.219Wstrzyknięcie antybiotyku - inne00.17Wlew czynnika wazopresyjnego75.8Położnicza tamponada macicy lub pochwyProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe100.61Założenie cewnika do tętnicy23.20Nacięcie zmiany ropnej (procedura obejmuje nacięcie i zaopatrzenie ropnia podskórnego i tkanek miękkich)Zapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
99.97Leczenie farmakologiczne86.011Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej100.62Założenie cewnika do żyły centralnej28.01Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowegoJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)87.440RTG klatki piersiowej38.94Wenesekcja100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
99.844Ochrona otoczenia przed pacjentem (procedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego)89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)03.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)89.602Pul sok symetria33.232Bronchoskopia interwencyjna
93.57Założenie opatrunku na ranę -inne89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne49.01Nacięcie ropnia okołoodbytowego33.239Bronchoskopia - inna
97.642Wymiana cewnika założonego na stałe w droqach moczowych89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych21.14Drenaż ropnia przegrody nosa
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego86.04Nacięcie/ Drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym86.23Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
88.732USG piersi89.383Badanie spirometryczne
88.733USG płuc99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)99.97904Farmakoterapia dożylna
93.983Kapnografia (ETCO2) monitorowanie88.010TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
96.59Płukanie rany- inne87.410TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
99.23Wstrzyknięcie sterydów95.13USG gałki ocznej
99.09Przetoczenie innej substancji81.92Wstrzyknięcie leku do stawu lub wiązadeł
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów99.99906Uzyskanie dostępu doszpikoweqo
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących99.97901Farmakoterapia doszpikowa
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczymPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
99.99902Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
100.43Znieczulenie nasiękowe
23.0401Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
100.5Sedacja i nadzór intensywny
94.08Tęsty/ocęna psvchologiczna - inna
93.94Nębulizacia
97.612Wymiana cewnika w nęfrostomii i pięlostomii
96.46Płukanie przez urętęrostomię i cewnik mocz owod owy
88.799USG moszny w tym jąder i najądrzy
88.717USG śliniąnęk
98.19Usunięcie ciąła obcego ze światłą cewki moczowej bez nacięcia
88.794USG stawów barkowych
88.795USG stawów łokciowych
88.796USG stawów rąk lub stawów stóp
88.797USG stawów biodrowych
88.798USG stawów kolanowych
P2ból głowy
Napięciowe bóle głowy, Brak identyfikacji przyczyny, Bóle migrenowe, Przyczyna istotna (guzy, jaskra), Stany zagrożenia życia: (krwotok podpajęczynówkowy, udar niedokrwienny, zapalenie opon mózgowych, zatrucie tlenkiem węgla)89.00Porada lekarska, konsuRacja, asysta100.5Sedacja i nadzór intensywny03.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego99.10Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej (innej niż leki trzeciej generacji)99.103Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji01.241Odbarczenie (mózgu) (procedura obejmuje również leczenie przeciwobrzękowe mózgu)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej38.93Cewnikowanie żyt - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)89.602Pul sok symetria87.049TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym93.412Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Crutchfielda01.245Kraniotomiaz usunięciem krwiaka nadtwardówk owego
99.97Leczenie farmakologiczne87.222RTG kręgosłupa odcinka szyjnego -celowane lub czynnościowe89.383Badanie spirometryczne88.900RM głowy bez wzmocnienia kontrastowegoZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)99.97904Farmakoterapia dożylna88.911RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowegoJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuję również triagę śródszpitalny)89.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne (procedura obejmuje monitorowanie stanu przytomności za pomocą GCS)87.030TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego88.716USG przez czaszkowa - dopplerJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)95.13USG gałki ocznej
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowychPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
88.732USG piersi88.718USG przezciemiączkowa
88.733USG płucLeczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.19Wstrzyknięcie antykoagulanta
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
88.717USG ślinianek
p3osłabienie
wścieklizną zatrucie jadem kiełbasianym, tężec, zaburzenia elekt roi itowo-wodne, kryzys w miastenii, zapalenie rdzenia poprzeczne, zatrucie toksynami zawartymi w owocach morza (skorupiaki, fugu), poliomyelitis, stwardnienie rozsiane, krwawienie wewnętrzne, porfiria89.00Porada lekarska, konsuftacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)44.13Gastroskopia- inna99.011Transfuzja przy wykrwawieniu75.8Położnicza tamponada macicy lub pochwyProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej87.440RTG klatki piersiowej88.721EchokardiografiaZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
99.97Leczenie farmakologiczne88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej89.602Pul sok symetria44.43Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnicaJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)89.383Badanie spirometryczne45.239Kolonoskopia- inne (procedura obejmuje kolonoskopię interwencyjną (oraz rekto i sigmoideo))
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)99.97904Farmakoterapia dożylnaJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR
89.34Badanie palcem odbytu89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)88.732USG piersi99.97901Farmakoterapia doszpikowa
88.733USG płucPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)
99.09Przetoczenie innesubstancji
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
93.94Nebulizacja
p4zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zaburzenia orientacji
zespół napadowego oczopląsu ortostatycznego, zespoły przedsionkowe, laryngologiczne, hipoglikemia, krwawienie domóżdżkowe, zespól kręgowo-podstawny, stwardnienie rozsiane, zatrucie lekami, nadużycie narkotyków89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)03.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego87.049TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym99.103Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacjiLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)89.602Pulsoksymetria88.716USG przez czaszkowa - doppler93.412Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry CrutchfieldaJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
99.97Leczenie farmakologiczne89.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne (procedura obejmuje monitorowanie stanu przytomności za pomocą GCS)38.94WenesekcjaZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)89.383Badanie spirometryczneJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.97904Farmakoterapia dożylna
99.844Ochrona otoczenia przed pacjentem (procedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego)89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych87.030TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego95.13USG gałki ocznej
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna99.97901Farmakoterapia doszpikowa
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)Przekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarneqo
99.09Przetoczenie inne substancji88.718USG przezciemiaczkowa
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów
99.26Wstrzykniecie tran kwil izatora
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
p5drgawki
Padaczką Padaczka pourazową Padaczkaw encefalopatii (alkoholowej, toksycznej, w gestozie), zapalenie opon mózgowych i mózgu, ropnie i guzy mózgu, paradoksalnie przy nadmiernych dawkach leków przeciw drgawkowych w stanach gorączkowych u dzieci ( 2-5%)89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta100.5Sedacja i nadzór intensywny100.62Założenie cewnika do żyły centralnej87.049TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym99.103Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji93.9Respiratoroterapia (procedura obejmuje mechaniczne wspomaganie lub kontrolę oddechu - terapia respiratorowa)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)03.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego93.412Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Crutchfielda93.92Inna wentylacja mechaniczna
99.97Leczenie farmakologiczne57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe89.602Pul sok symetriaZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego01.241Odbarczenie (mózgu) (procedura obejmuje również leczenie przeciwobrzękowe mózgu)
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)99.97904Farmakoterapia dożylna44.43Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica01.245Kraniotomiaz usunięciem krwiaka nadtwardówk owego
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne (procedura obejmuje monitorowanie stanu przytomności za pomocą GCS)87.030TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego45.239Kolonoskopia- inne (procedura obejmuje kolonoskopię interwencyjną (oraz rekto i sigmoideo))Prowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
99.844Ochrona otoczenia przed pacjentem (procedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowegoJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.97901Farmakoterapia doszpikowaOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowychPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnegoJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
93.96Tlenoterapia - inne (procedura obejmuje tlenoterapie bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów
99.26Wstrzykniecie tran kwil izatora
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
Unieruchomienie kręgosłupa - inne (procedura obejmuje proste unieruchomienia)
p6omdlenie
choroby serca związane z utrudnieniem przepływu (zwężenia zastawek), zmniejszeniem rzutu (w tachy- i bradykardii), neurokardiogenne (odruchy vazo-vagalne), hiperwentylacja (sportowcy), leki nasercowe - li blokery, diuretyki, psychotropowe narkotyki (kokainą heroina), alkohol, choroby naczyń mózgowych, zespól podkradania tętnicy podobojczykowej, krwawienie wewnętrzne89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)100.62Założenie cewnika do żyły centralnej00.17Wlew czynnika wazopresyjnego75.8Położnicza tamponada macicy lub pochwy93.92Inna wentylacja mechaniczna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe89.602Pul sok symetria99.623Przywrócenie rytmu zatokowego99.103Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji93.9Respiratoroterapia
99.97Leczenie farmakologiczne89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)89.383Badanie spirometryczne99.011Transfuzja przy wykrwawieniu93.412Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Crutchfielda54.19Laparotomia- inna
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne (procedura obejmuje monitorowanie stanu przytomności za pomocą GCS)99.97904Farmakoterapia dożylnaZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego44.43Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnicaLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.34Badanie palcem odbytu89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)99.97901Farmakoterapia doszpikowa45.239Kolonoskopia- inne (procedura obejmuje kolonoskopię interwencyjną (oraz rekto i sigmoideo))Ogrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.54Monitorowanie elektrokardiograficznePrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnegoJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym
88.732USG piersi
88.733USG płuc
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
96.34Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
96.33Płukanie żołądka
P7nudności, wymioty
choroby przewodu pokarmowego, uogólniona infekcja, migrena, leki (digoxin, aspiryną ibuprofen), narkotyki, choroby błędnika zawal serca posocznicą kwasica ketonowa w cukrzycy, ciąża, zatrucie ciąż owe, wzrost ciśnienia śródczaszkowego (uraz, udar, zakażenie, guz), chemioterapia, zatrucia (tlenek węgla, alkohol); ciało obce górnego odcinka przewodu pokarmowego89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)100.62Założenie cewnika do żyły centralnej88.011TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem93.412Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Crutchfielda54.19Laparotomia- inna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe89.602Pul sok symetriaZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
99.97Leczenie farmakologiczne89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)44.13Gastroskopia- innaJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)98.03Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięciaOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.33Badanie palcem przetoki jelitowej99.97904Farmakoterapia dożylna93.9Respiratoroterapia
89.34Badanie palcem odbytu89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowegoJednodniowa hospitalizacja pacjenta na
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.97901Farmakoterapia doszpikowa
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczegoPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym88.010TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.732USG piersi87.691RTG przełyku z kontrastem
88.733USG płuc98.02Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
96.07Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
99.09Przetoczenie innesubstancji
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.26Wstrzyknięcie tran kwil izatora
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
96.34Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
96.33Płukanie żołądka
p8duszność
niedrożność górnych dróg oddechowych, zator płucny, reakcja uczuleniowa, odma, astma oskrzelową serce płucne, zapalenie pluć, wysięk w jamie opłucnej, choroba nowotworowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), obrzęk płuc pochodzenia sercowego, zawal mięśnia sercowego, tamponada worka osierdziowego, zapalenia struktur okołosercowych, wady serca kardiomiopatie89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)89.383Badanie spirometryczne31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków93.95Oksygenacja hiperbaryczna (procedura obejmuje ostrą tlenoterapie hiperbaryczyna)93.92Inna wentylacja mechaniczna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej34.092Nakłucie międzyżebrza34.095Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca33.232Bronchoskopia interwencyjnaJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR93.9Respiratoroterapia
99.97Leczenie farmakologiczne57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe100.62Założenie cewnika do żyły centralnej34.041Drenaż jamy opłucnowejZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)89.602Pul sok symetria99.623Przywrócenie rytmu zatokowegoLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)100.61Założenie cewnika do tętnicy87.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastemJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne98.15Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.97904Farmakoterapia dożylna
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym99.97901Farmakoterapia doszpikowa
88.732USG piersiPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
88.733USG płuc87.410TK klatki piersiowej bez kontrastu
88.739USG klatki piersiowej - inne
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)
93.983Kapnoqrafia (ETCO2) monitorowanie
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
98.13usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.23Wstrzyknięcie sterydów
99.812Hipotermia zewnętrzna ogól noustroj owa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
p9ból w klatce piersiowej
zawal mięśnia sercowego, ostra choroba niedokrwienną tętniak rozwarstwiający aorty, niestabilna choroba wieńcowa, zatrucie kokainą zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zwężenie ujścia aortalnego, wypadanie płatków zastawki dwudzielnej, kardiomiopatie, odma oplucnowa prężną choroba zatorowa pluć, zapalenie opłucnej, choroba nowotworowa, schorzenia kręgosłupa pólpasiec, schorzenia przełyku89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)98.02Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków99.103Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji93.92Inna wentylacja mechaniczna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej34.092Nakłucie międzyżebrza31.48Inne zabiegi diagnostyczne krtani34.041Drenaż jamy opłucnowejJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR93.9Respiratoroterapia
99.97Leczenie farmakologiczne89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)89.383Badanie spirometryczne33.232Bronchoskopia interwencyjnaZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy qodzinowej)34.095Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca33.239Bronchoskopia - innaLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.71ustalenia postępowania i decyzji89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne100.61Założenie cewnika do tętnicy99.623Przywrócenie rytmu zatokowegoJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych100.62Założenie cewnika do żyły centralnej87.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego89.602Pul sok symetria
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym99.97904Farmakoterapia dożylna
88.732USG piersi99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
88.733USG płuc99.97901Farmakoterapia doszpikowa
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)Przekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna87.410TK klatki piersiowej bez kontrastu
99.09Przetoczenie innej substancjiLeczenie bólu, analgosedacja w nagłym zaqrożeniu
99.18Wstrzykniecie/ infuzia elektrolitów
99.19Wstrzykniecie antykoaqulanta
99.26Wstrzykniecie tran kwil izatora
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
93.94Nebulizacia
p10zaburzenia rytmu serca
zawal serca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, niedobór potasu, magnezu i wapnia, gorączką nadczynność tarczycy, menopauza89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)89.602Pul sok symetria99.623Przywrócenie rytmu zatokowego99.626Stymulacja elektrodą endokawitarną93.92Inna wentylacja mechaniczna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)99.97904Farmakoterapia dożylna99.624Defibrylacja99.625Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną93.9Respiratoroterapia
99.97Leczenie farmakologiczne89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego99.622Zewnętrzna kardiowersja99.29624-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-ad ren erg icz nychProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.97901Farmakoterapia doszpikowa100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)99.29724-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnichLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowychPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)99.29824-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnychOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.103Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacjiJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
88.732USG piersiJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR
88.733USG płucZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.64Stymulacja zatoki szyjnej
99.69Inne rodzaje umiarawiania serca
99.812Hipotermia zewnętrzna ogól noustroj owa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
p11ból brzucha
Tzw. "ostry brzuch": zapalenie wyrostka, pęcherzyka żółciowego, trzustki, uwięźnięte przepukliny, przedziurawienia przewodu pokarmowego, Tzw. kolki: żółciowa, nerkowa, jelitowa Inne ostre stany zapalne przewodu pokarmowego typu gastroenterocolitis, Ostre schorzenia naczyniowe: pęknięty tętniak aorty, ostre niedokrwienie jelit, Przewlekle schorzenia narządów brzucha np. choroba wrzodowa, Schorzenia ginekologiczne: zapalenie przydatków, ciąża pozamaciczną Zaburzenia metaboliczne: kwasica ketonowa (poalkoholowa, cukrzyca), dna moczanową porfiria, Zatrucia: metanol, metale ciężkie, ugryzienia przez pająki i skorpiony, Infekcje: mononukleoza, gorączka gór skalistych, pólpasiec, Choroby w sąsiedztwie: ostre niedokrwienie serca zapalenie pluć i opłucnej, zator płucny, dyskopatia piersiowa, zespół ostrej moszny (skręt jądra, skręt przydatków jądra zapalenie jądra lub najądrza); ostry wodniak jądra; skręt jajnika, jajowodu lub torbieli jajnika; załupek, zapalenie żołędzi i napletka; ostre zatrzymanie moczu89.00Porada lekarska, konsuRacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)100.62Założenie cewnika do żyły centralnej88.011TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem73.71Poród samoistny bez nacięcia krocza54.19Laparotomia- inna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej49.41Odprowadzenie hemoroidów89.602Pul sok symetria73.72Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciemProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
99.97Leczenie farmakologiczne57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe44.13Gastroskopia- inna75.8Położnicza tamponada macicy lub pochwyLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)64.461Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja prosta69.94Ręczne odprowadzenie wypadniętej macicyJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuję również triagę śródszpitalny)89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)54.956Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczającaZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego
89.34Badanie palcem odbytu89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy qodzinowej)98.03Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia45.239Kolonoskopia- inne (procedura obejmuje kolonoskopię interwencyjną (oraz rekto i siqmoideo))
97.642Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych89.33Badanie palcem przetoki jelitowej99.97904Farmakoterapia dożylna
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
89.393Kardiotokografia89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.97901Farmakoterapia doszpikowa
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowymPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna88.010TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)44.13Gastroskopia- inna
96.07Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
96.26Ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy
96.27Ręczne odprowadzenie przepukliny
96.28Ręczne odprowadzenie wypadniętego odbytu sztucznego
98.05usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia
98.17usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia
99.09Przetoczenie inne substancji
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
88.799USG moszny wtym jąder i najądrzy
96.34Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
96.33Płukanie żołądka
99.95Ręczne rozciągane napletka (procedura obejmuje odprowadzenie załupka)
p12krwotok z przewodu pokarmowego
Choroba wrzodową Nieżyt krwotoczny, Żylaki przełyku, Zespól Mallory-Weissą Rak żołądka, Zapalenie przełyku, dwunastnicy, Uchylkowatość, Rak -polipy, Niezdiagnozowane, Naczyniakowatość Żylaki, szczeliny odbytu, Zapalenia jelit89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii i infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)38.94Wenesekcja31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków42.332Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku54.19Laparotomia- inna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe100.61Założenie cewnika do tętnicy99.03Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach44.43Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnicaProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
99.97Leczenie farmakologiczne89.02Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)100.62Założenie cewnika do żyły centralnej99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych45.239Kolonoskopia- inne (procedura obejmuje kolonoskopię interwencyjną (oraz rekto i sigmoideo))Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy qodzinowej)89.602Pul sok symetria99.05Przetoczenie koncentratu płytkowego45.24Fiberosigmoidoskopia (procedura obejmuje fiberosigmoidoskopię interwencyjną)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.33Badanie palcem przetoki jelitowej44.13Gastroskopia- inna99.06Przetoczenie czynników krzepnięciaJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR
99.844Ochrona otoczenia przed pacjentem (procedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne98.03Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia99.07Przetoczenie osocza - inneZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego
89.34Badanie palcem odbytu89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych99.08Przetoczenie środków zastępczych osocza
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.97904Farmakoterapia dożylna100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)99.97901Farmakoterapia doszpikowa99.011Transfuzja przy wykrwawieniu
96.06Wprowadzenie sondy SengstakenaPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego88.011TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
96.07Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
96.34Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
96.33Płukanie żołądka
p13biegunka
Wirusy 60%, Bakterie zasiedlające (20%) - gronkowce, Bakterie toksyczne (20%) pałeczki duru, salmonella, e.coli, Pasożyty, inne przyczyny89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)99.219Wstrzyknięcie antybiotyku - inne88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastemJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)100.62Założenie cewnika do żyły centralnejZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
99.97Leczenie farmakologiczne89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)38.94Wenesekcja45.239Kolonoskopia- inne (procedura obejmuje kolonoskopię interwencyjną (oraz rekto i sigmoideo))
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.33Badanie palcem przetoki jelitowej89.602Pul sok symetria
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne98.03Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
89.34Badanie palcem odbytu89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.97904Farmakoterapia dożylna
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym99.97901Farmakoterapia doszpikowa
94.08Testy/ocena psychologiczna - innaPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)44.13Gastroskopia- inna
99.09Przetoczenie innej substancji88.010TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
p14zaparcie
Dieta (mało płynów, mało włókien), Leki: antydepresanty, antyhistaminowe, diuretyki, narkotyki, przeciwzapalne, Tryb życia: mała ruchliwość, podróż, stres, brak możliwości oddania stolca Różne choroby: niedoczynność tarczycy, rdzenia nadnerczy, hypokalemią hypokalcemią przewlekła niewydolność nerek, Choroby jelit: żylaki, przetoki, szczeliny i ropnie odbytu powodujące ból, uchyłkowatość, raki i inne postacie niedrożności jelit, Zespół podrażnionego jelita Przyczyny neurologiczne, Przyczyny psychiczne89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)89.602Pul sok symetria100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR54.19Laparotomia- inna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)98.03Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)Zapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
99.97Leczenie farmakologiczne89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy qodzinowej)99.97904Farmakoterapia dożylna88.011TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem45.239Kolonoskopia- inne (procedura obejmuje kolonoskopię interwencyjną (oraz rekto i siqmoideo))Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.33Badanie palcem przetoki jelitowejPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
89.34Badanie palcem odbytu89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
96.07Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
96.09Wprowadzenie rurki doodbytniczej
96.38Usunięcie zalegających mas kałowych z i elita
96.39Wlew przezodbytowy- inne
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów
99.812Hipotermia zewnętrzna ogól noustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
p15żółtaczka
wysoki poziom rozpadu krwi, niezdolność hepatocytów w wychwytywaniu bilirubiny, niezdolność hepatocytów do jej wydalenia, zatkanie dróg żółciowych, toksyczne uszkodzenie wątroby, zapalenie dróg żółciowych, wirusowe uszkodzenie wątroby sepsa, HELP, alkoholowe uszkodzenie wątroby, udar cieplny, zawał, ciężka niewydolność serca, ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych, reakcja potransfuzyjna, zapalenie wątroby, marskość wątroby, polekowe uszkodzenie wątroby, nowotwory wątroby, sarkoidozą amyloidoza, reakcja odrzucania przeszczepu, anemia nemomyczną kamica żółciowa, guzy głowy trzustki, rozlegle krwiaki pourazowe, pełne żywienie pozajelitowe89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)100.62Założenie cewnika do żyły centralnej88.011TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastemJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR54.19Laparotomia- inna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)38.94Wenesekcja51.11Endoskopowa cholangiografia wstecznaZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
99.97Leczenie farmakologiczne89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)89.602Pul sok symetria45.239Kolonoskopia - inne (procedura obejmuje kolonoskopię interwencyjną (oraz rekto i sigmoideo))Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych44.13Gastroskopia- inna
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.97904Farmakoterapia dożylna
89.34Badanie palcem odbytu94.08Testy/ocena psychologiczna - innaPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
99.09Przetoczenie innej substancji88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
p16ostry ból w plecach
Choroba zwyrodnieniową Dyskopatia - rwa kulszowa, Zwężenie kanału kręgowego, Ześlizg, Zapalenie kości i szpiku kręgosłupa, Powikłania kiły i gruźlicy, Ankylozą tętniak rozwarstwiający aorty, Ropień, krwiak nadoponowy rdzenia, Zespół ogona końskiego, Nowotwory, Zapalenie opon mózgowych, Zapalenie trzustki i pęcherzyka żółciowego, Choroby przełyku, guz, zapalenie, Choroba wrzodową Zapalenie opłucnej, Zapalenie płuc, Zapalenie miedniczek nerkowych, Kamica nerkowa89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)89.602Pul sok symetria100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe89.383Badanie spirometryczne100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)Zapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
99.97Leczenie farmakologiczne89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)99.97904Farmakoterapia dożylna88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastemJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.97901Farmakoterapia doszpikowa
89.34Badanie palcem odbytu89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczegoPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
97.642Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych88.732USG piersi88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)88.733USG płucLeczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów
99.812Hipotermia zewnętrzna ogól noustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
Unieruchomienie kręgosłupa - inne (procedura obejmuje proste unieruchomienia)
p17krwotok z dróg rodnych
odklejenie łożyska, łożysko przodujące, pęknięcie macicy, pęknięcie ciąży pozamacicznej, atonia macicy, poronienie, pęknięcia pochwy i szyjki macicy, raki i polipy, endometriozą zapalenia koagulopatie, polekowe89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)100.61Założenie cewnika do tętnicy00.17Wlew czynnika wazopresyjnego75.8Położnicza tamponada macicy lub pochwy54.19Laparotomia- inna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe100.62Założenie cewnika do żyły centralnej99.03Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkachJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
99.97Leczenie farmakologiczne89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)38.94Wenesekcja99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonychZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)89.602Pul sok symetria99.05Przetoczenie koncentratu płytkowego
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych99.06Przetoczenie czynników krzepnięcia
89.393Kardiotokografia89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.97904Farmakoterapia dożylna99.07Przetoczenie osocza - inne
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego99.08Przetoczenie środków zastępczych osocza
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna99.97901Farmakoterapia doszpikowa100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)Przekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
99.09Przetoczenie innej substancji99.011Transfuzja przy wykrwawieniu
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
p18zatrucie, skażenie
ustal czym89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta100.5Sedacja i nadzór intensywny100.62Założenie cewnika do żyły centralnej00.17Wlew czynnika wazopresyjnego93.95Oksygenacja hiperbaryczna (procedura obejmuje ostrą tlenoterapię hiperbaryczyną)93.92Inna wentylacja mechaniczna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)38.94Wenesekcja31.94Wstrzyknięcie dotchawicze lekówJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR93.9Respiratoroterapia
99.97Leczenie farmakologiczne57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe89.602Pul sok symetriaDekontaminacja i neutralizacja toksyny w drogach oddechowychZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensvwnei teraDii
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnychDekontaminacja wewnętrzna i eliminacjatoksynyz przewodu pokarmowegoLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
dozymetria89.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne (procedura obejmuje monitorowanie stanu przytomności za pomocą GCS)99.97904Farmakoterapia dożylnaOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowegoJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
99.844Ochrona otoczenia przed pacjentem (procedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.97901Farmakoterapia doszpikowa
96.51Płukanie oka89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowychPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
96.52Płukanie ucha89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)
93.983Kapnografia (ETCO2) monitorowanie
96.34Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
96.59Płukanie rany- inne
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów
99.26Wstrzykniecie tran kwilizatora
99.812Hipotermia zewnętrzna ogól noustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
dekontaminacja zewnętrzna w skażeniach
99.99902Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
96.34Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
96.33Płukanie żołądka
99.16Wstrzykniecie antidotum
p19ostre niedokrwienie kończyn
zakrzepica tętnicy zwężonej przez zmiany miażdżycowe, zakrzepica zespolenia omijającego zator materiałem pochodzącym z serca, tętniaka, blaszki miażdżycowej lub z krytycznie zwężonej tętnicy, leżącej proksymalnie (w tym zatory cholesterolowe lub fragmentami blaszek miażdżycowych i skrzepli nami w wyniku zabiegów śródnaczyniowych) zakrzep tętniaka (zwłaszcza tętnicy podkolanowej), ostra zakrzepica żylna89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta94.08Testy/ocena psychologiczna - inna99.97904Farmakoterapia dożylna100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)99.103Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacjiLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej93.96Tlenoterapia- innePrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
99.97Leczenie farmakologiczne38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)88.776USG naczyń kończyn górnych -dopplerZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)88.777USG naczyń kończyn dolnych -doppler93.95Oksygenacja hiperbaryczna (procedura obejmuje ostrą tlenoterapię hiperbaryczyną)
88.38Tomografia komputerowa - inne (procedura obejmuje angioTK, total bodyscan, TKw znieczuleniu u dzieci)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)
ABC1niewydolność oddechowa
przyczyna89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta100.5Sedacja i nadzór intensywny100.62Założenie cewnika do żyły centralnej31.1Tracheostomia czasowaJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR93.90Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej31.93Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawicz ej38.94Wenesekcja31.2Stała tracheostomia93.91Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
99.97Leczenie farmakologiczne38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)89.602Pul sok symetria31.29Inna stała tracheostomia93.9Respiratoroterapia
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)31.3Inne nacięcie krtani/tchawicy (procedura obejmuje konikotomia/tracheopunkcja)31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków93.92Inna wentylacja mechaniczna
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)99.97904Farmakoterapia dożylna33.239Bronchoskopia - inna96.72Wymuszona przerywana wentylacja (IMV)
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne89.383Badanie spirometryczne96.04Intubacja dotchawicza96.73Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP)
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych96.05Intubacja dróg oddechowych - inne96.74Wentylacja ze wspomaganiem ciśnieniowym (PSV)
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego96.71Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną96.75Ciągła wentylacja przez tracheostomię
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym99.97901Farmakoterapia doszpikowa100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)Prowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna87.410TK klatki piersiowej bez kontrastu100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)Prowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
93.983Kapnografia (ETCO2) monitorowanie33.232Bronchoskopia interwencyjnaOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
99.09Przetoczenie innej substancji99.011Transfuzja przy wykrwawieniuJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów87.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
99.19Wstrzyknięcie antykoagulanta
99.23Wstrzyknięcie sterydów
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
93.94Nebulizacja
ABC 2nagle zatrzymanie krążenia*
przyczyna89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta31.42Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy100.61Założenie cewnika do tętnicy00.17Wlew czynnika wazopresyjnegoJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR74.991Cięcie cesarskie BNO (procedura obejmuje pośmiertne cięcie cesarskie)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)100.62Założenie cewnika do żyły centralnej31.1Tracheostomia czasowa93.92Inna wentylacja mechaniczna
99.97Leczenie farmakologiczne57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe38.94Wenesekcja31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków93.9Respiratoroterapia
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)89.602Pul sok symetria93.932Resuscytacja ręczna (ALS z użyciem urządzeń mechanicznych)01.241Odbarczenie (mózgu) (procedura obejmuje również leczenie przeciwobrzękowe mózqu)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne (procedura obejmuje monitorowanie stanu przytomności za pomocą GCS)31.3Inne nacięcie krtani/tchawicy (procedura obejmuje konikotomia/tracheopunkcja)93.934Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa)01.245Kraniotomiaz usunięciem krwiaka nadtwardówk owego
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy qodzinowej)99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych99.624DefibrylacjaProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.97904Farmakoterapia dożylna96.04Intubacja dotchawiczaLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego96.05Intubacja dróg oddechowych - inneOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.97901Farmakoterapia doszpikowa33.232Bronchoskopia interwencyjnaJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
93.93Resuscytacja bez przyrząd owa (BLS)33.239Bronchoskopia - inna
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)99.011Transfuzja przy wykrwawieniu
93.983Kapnografia (ETCO2) monitorowanie
96.03Wprowadzenie maski krtaniowej
98.01Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
99.99902Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
93.94Nebulizacja
ABC 3pacjent nieprzytomny
przyczyna89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta100.5Sedacja i nadzór intensywny100.61Założenie cewnika do tętnicy00.17Wlew czynnika wazopresyjnego01.18Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych (procedura obejmuje pomiar i monitorowanie ciśnienia śród czaszkowego)01.24Kraniotomia - inne (procedura obejmuje: odbarczenie pourazowego krwiaka śród czaszkowego, procedury dekompresyjne w nadciśnieniu śród czaszkowym)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)100.62Założenie cewnika do żyły centralnej31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków75.8Położnicza tamponada macicy lub pochwy88.40Arteriografia, nieokreślone miejsce (procedura obejmuje angiografię interwencyjną)
99.97Leczenie farmakologiczne57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe38.94Wenesekcja99.10Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznej (innymi niż leki trzeciej generacji)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR93.92Inna wentylacja mechaniczna
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)89.602Pul sok symetria33.232Bronchoskopia interwencyjna93.9Respiratoroterapia
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne (procedura obejmuje monitorowanie stanu przytomności za pomocą GCS)99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych33.239Bronchoskopia - inna01.241Odbarczenie (mózgu) (procedura obejmuje również leczenie przeciwobrzękowe mózgu)
99.844Ochrona otoczenia przed pacjentem (procedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)99.97904Farmakoterapia dożylna99.011Transfuzja przy wykrwawieniu01.245Kraniotomiaz usunięciem krwiaka nadtwardówk owego
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego88.716USG przez czaszkowa - doppler54.19Laparotomia- inna
93.52Założenie kołnierza szyjnego89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.97901Farmakoterapia doszpikowa87.049TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowymProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego88.718USG przezciemiączkowaLeczenie wstrząsu (niezależnie od etioloqii)
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym87.030TK głowy bez wzmocnienia kontrastowegoOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
93.983Kapnoqrafia (ETCO2) monitorowanie
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów
99.19Wstrzykniecie antykoaqulanta
99.23Wstrzykniecie sterydów
99.26Wstrzykniecie tran kwil izatora
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
99.99902Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
93.94Nebulizacja
Unieruchomienie kręgosłupa - inne (procedura obejmuje proste unieruchomienia)
Uwstrząs urazowy, mnogie i wielonarządowe obrażenia ciała
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta100.43Znieczulenie nasiękowe99.219Wstrzyknięcie antybiotyku - inne00.17Wlew czynnika wazopresyjnego01.18Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych (procedura obejmuje pomiar i monitorowanie ciśnienia śród czaszkowego)01.24Kraniotomia - inne (procedura obejmuje: odbarczenie pourazowego krwiaka śród czaszkowego, procedury dekompresyjne w nadciśnieniu śród czaszkowym)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej23.0401Znieczulenie miejscowe powierzchniowe100.61Założenie cewnika do tętnicy100.01Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 qodzin)37.12Przecięcie osierdzia, nacięcie osierdzia34.02Torakotomia zwiadowcza (procedura obejmuje torakotomię ratunkową)
99.97Leczenie farmakologiczne100.5Sedacja i nadzór intensywny100.62Założenie cewnika do żyły centralnej31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków38.951Założenie cewnika czasowego do dializy (procedura obejmuje hemofiltrację)38.832Podwiązanie naczynia krwionośnego -naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej /zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)38.94Wenesekcja37.0Perikardiocenteza (procedura obejmuje punkcję odbarczającą osierdzia)39.951Hemodializa (procedura obejmuje ostrą dializę)39.98Opanowanie krwotoku - inne (procedura obejmuje inne operacje typu damage control)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe89.602Pul sok symetria54.957Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz (procedura obejmuje zwiadowcze płukanie otrzewnej)39.952Ciągłe leczenie nerkozastępcze88.40Arteriografia, nieokreślone miejsce (procedura obejmuje angiografię interwencyjną)
99.844Ochrona otoczenia przed pacjentem (procedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego)89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)76.93Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroń iowo-żuchwowego79.60Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania- miejsce nieokreślone75.8Położnicza tamponada macicy lub pochwy93.92Inna wentylacja mechaniczna
89.34Badanie palcem odbytu89.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne (procedura obejmuje monitorowanie stanu przytomności za pomocą GCS)78.191Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)99.03Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach99.29624-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-ad ren erg icz nych93.9Respiratoroterapia
93.57Założenie opatrunku na ranę -inne89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)79.24Otwarte nastawienie złam ania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych99.29724-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich01.241Odbarczenie (mózgu) (procedura obejmuje również leczenie przeciwobrzękowe mózgu)
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne81.93Szycie torebki stawowej/więzadeł kończyny górnej99.05Przetoczenie koncentratu płytkowego99.29824-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych01.245Kraniotomiaz usunięciem krwiaka nadtwardówk owego
93.52Założenie kołnierza szyjnego89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych81.94Szycie torebki stawowej/więzadeł stawów stępu/stopy99.06Przetoczenie czynników krzepnięcia93.412Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Crutchfielda54.19Laparotomia- inna
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego82.41Szycie pochewki ścięgna ręki99.07Przetoczenie osocza - inneJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym82.44Szycie ścięgna zginacza ręki - inne99.08Przetoczenie środków zastępczych osoczaZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
88.733USG płuc82.45Szycie ścięgna ręki - inne100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)88.38Tomografia komputerowa - inneOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
93.542Założenie szyny Kram era82.46Szycie mięśnia/powięzi ręki100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
93.549Założenie innej szyny unieruchamiającej83.61Szycie pochewki ścięgna33.232Bronchoskopia interwencyjna
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)83.649Szycie ścięgna - inne33.239Bronchoskopia - inna
93.983Kapnografia (ETCO2) monitorowanie83.659Szycie mięśnia/powięzi - inne99.011Transfuzja przy wykrwawieniu
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna85.81Szycie rany piersi88.716USG przez czaszkowa - doppler
96.57Płukanie cewnika naczyniowego98.03Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia88.389Inna TK ze wzmocnieniem kontrakstowym
99.09Przetoczenie innej substancji99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów99.97904Farmakoterapia dożylna
99.19Wstrzyknięcie antykoagulanta81.92Wstrzyknięcie leku do stawu lub wiązadeł
99.38Podanie anatoksyny tężcowej99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
99.44Szczepienie przeciw wściekliźnie99.97901Farmakoterapia doszpikowa
99.56Podanie antytoksyny przeciwtężcowejPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarneqo
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterującychLeczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
99.99902Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
88.799USG moszny wtym jąder i najądrzy
98.19Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia
Unieruchomienie kręgosłupa - inne (procedura obejmuje proste unieruchomienia)
U1uraz głowy
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta100.43Znieczulenie nasiękowe100.62Założenie cewnika do żyły centralnej100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)01.18Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych (procedura obejmuje pomiar i monitorowanie ciśnienia śród czaszkowego)01.24Kraniotomia - inne (procedura obejmuje: odbarczenie pourazowego krwiaka śród czaszkowego, procedury dekompresyjne w nadciśnieniu śród czaszkowym)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej23.0401Znieczulenie miejscowe powierzchniowe38.94Wenesekcja100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)93.412Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry Crutchfielda38.832Podwiązanie naczynia krwionośnego -naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej /zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
99.97Leczenie farmakologiczne100.5Sedacja i nadzór intensywny89.602Pul sok symetria99.011Transfuzja przy wykrwawieniuJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR01.241Odbarczenie (mózgu) (procedura obejmuje również leczenie przeciwobrzękowe mózgu)
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)12.01Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka86.55Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 rany i powyżej88.716USG przez czaszkowa - dopplerZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego01.245Kraniotomiaz usunięciem krwiaka nadtwardówk owego
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)12.02Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)76.93Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego87.049TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowymProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
99.844Ochrona otoczenia przed pacjentem (procedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego)16.89Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu -inne (procedura obejmuje m.in. opatrunek ochronny oka)83.61Szycie pochewki ścięgna88.900RM głowy bez wzmocnienia kontrastowegoLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
93.57Założenie opatrunku na ranę -inne21.02Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku83.649Szycie ścięgna - inne88.911RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowegoOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
96.51Płukanie oka21.03Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada83.659Szycie mięśnia/powięzi - inne88.711Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowejJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
96.52Płukanie ucha21.71Zamknięte nastawienie złamania nosa99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)21.81Szycie rany nosa99.97904Farmakoterapia dożylna
93.52Założenie kołnierza szyjnego25.51Szycie rany języka95.13USG gałki oczne
27.51Szycie rany wargi99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
27.52Szycie rany jamy ustnej - inne99.97901Farmakoterapia doszpikowa
27.61Szycie rany podniebieniaPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)88.718USG przezciemiączkowa
86.52Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm87.030TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
86.53Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cmLeczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)
89.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne (procedura obejmuje monitorowanie stanu przytomności za pomocą GCS)
89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)
89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)
97.16Wymiana tamponu lub drenu w ranie
97.21Wymiana tamponady nosa
97.32usuniecie tamponady nosa
97.38usuniecie szwów z głowy lub szyi
97.881usuniecie klamry
98.01Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
98.11usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
98.12usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
98.13usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięci
98.20usunięcie ciała obcego bez nacięcia -inne
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18 99.23Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów Wstrzykniecie sterydów
99.26Wstrzykniecie tran kwilizatora
99.38Podanie anatoksyny tężcowej
99.44Szczepienie przeciw wściekliźnie
99.56Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
Unieruchomienie kręgosłupa - inne (procedura obejmuje proste unieruchomienia)
U2uraz klatki piersiowej
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta100.43Znieczulenie nasiękowe100.62Założenie cewnika do żyły centralnej34.041Drenaż jamy opłucnowej37.12Przecięcie osierdzia, nacięcie osierdzia34.02Torakotomia zwiadowcza (procedura obejmuje torakotomię resuscytacyjną)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej23.0401Znieczulenie miejscowe powierzchniowe34.095Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR88.40Arteriografia, nieokreślone miejsce (procedura obejmuje angiografię interwencyjną)
99.97Leczenie farmakologiczne34.092Nakłucie międzyżebrza38.94Wenesekcja100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)Zapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego93.92Inna wentylacja mechaniczna
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)85.81Szycie rany piersi33.232Bronchoskopia interwencyjna54.19Laparotomia- inna
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)86.52Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm86.55Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 rany i powyżej33.239Bronchoskopia - innaProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
93.57Założenie opatrunku na ranę -inne86.53Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm89.602Pul sok symetria99.011Transfuzja przy wykrwawieniuLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)88.733USG płuc83.61Szycie pochewki ścięgna87.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastemOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)83.649Szycie ścięgna - inneJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)83.659Szycie mięśnia/powięzi - inne
89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.97904Farmakoterapia dożylna
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowymPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna87.410TK klatki piersiowej bez kontrastu
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)Leczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
93.983Kapnoqrafia (ETCO2) monitorowanie
97.16Wymiana tamponu lub drenu w ranie
97.891usuniecie szwów z innej okolicy
98.20usunięcie ciała obcego bez nacięcia -inne
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.38Podanie anatoksyny tężcowej
99.44Szczepienie przeciw wściekliźnie
99.56Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
Unieruchomienie kręgosłupa - inne (procedura obejmuję proste unieruchomienia)
U3uraz brzucha
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta100.43Znieczulenie nasiękowe100.62Założenie cewnika do żyły centralnej54.957Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analiz (procedura obejmuje zwiadowcze płukanie otrzewnej)75.8Położnicza tamponada macicy lub pochwy54.19Laparotomia- inna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej23.0401Znieczulenie miejscowe powierzchniowe38.94Wenesekcja100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
99.97Leczenie farmakologiczne38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)89.602Pul sok symetria100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)Zapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe86.55Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 rany i powyżej99.011Transfuzja przy wykrwawieniuOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuję również triagę śródszpitalny)86.52Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm83.61Szycie pochewki ścięgna88.011TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastemJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
89.34Badanie palcem odbytu86.53Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm83.649Szycie ścięgna - inne
93.57Założenie opatrunku na ranę -inne89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)83.659Szycie mięśnia/powięzi - inne
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy qodzinowej)98.03Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
89.393Kardiotokografia89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.97904Farmakoterapia dożylna
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowymPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna88.010TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)Leczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
97.16Wymiana tamponu lub drenu w ranie
97.891usuniecie szwów z innej okolicy
98.20usunięcie ciała obcego bez nacięcia -inne
99.09Przetoczenie inne substancji
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.38Podanie anatoksyny tężcowej
99.44Szczepienie przeciw wściekliźnie
99.56Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
U4uraz miednicy
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)49.71Szycie rany odbytu100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)75.8Położnicza tamponada macicy lub pochwy88.40Arteriografia, nieokreślone miejsce (procedura obejmuje angiografię interwencyjną)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe100.62Założenie cewnika do żyły centralnej100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR54.19Laparotomia- inna
99.97Leczenie farmakologiczne89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)38.94Wenesekcja99.011Transfuzja przy wykrwawieniuZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)89.602Pul sok symetria88.011TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastemLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne57.17Przezskórna cystostomia88.491Arteriografia o innej lokalizacjiOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
89.34Badanie palcem odbytu89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych78.191Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
93.57Założenie opatrunku na ranę -inne89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego83.61Szycie pochewki ścięgna
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym83.649Szycie ścięgna - inne
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna83.659Szycie mięśnia/powięzi - inne
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
97.891usunięcie szwów z innej okolicyPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
98.20usunięcie ciała obcego bez nacięcia -inne88.010TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
99.09Przetoczenie innej substancji87.73Uroqrafia
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów87.77Cystoqrafia- inne
99.19Wstrzyknięcie antykoagulantaLeczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
99.38Podanie anatoksyny tężcowej
99.44Szczepienie przeciw wściekliźnie
99.56Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
88.799USG moszny wtym jąder i najądrzy
98.19Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
93.5012Opatrzenie obrażeń miednicy
Unieruchomienie kręgosłupa - inne (procedura obejmuje proste unieruchomienia)
U5uraz kręgosłupa
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)100.62Założenie cewnika do żyły centralnej100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)93.412Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry CrutchfieldaProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe38.94Wenesekcja100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SORLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
99.97Leczenie farmakologiczne89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)89.602Pul sok symetria99.011Transfuzja przy wykrwawieniuZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)83.61Szycie pochewki ścięgna88.384TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu i z kontrastemJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.54Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych83.649Szycie ścięgna - inne88.386TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
93.57Założenie opatrunku na ranę -inne89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego83.659Szycie mięśnia/powięzi - inne88.388TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu i z kontrastem
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych88.931RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
93.52Założenie kołnierza szyjnego94.08Testy/ocena psychologiczna - inna99.97904Farmakoterapia dożylna88.932RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)93.44Wyciąg układu kostnego88.933RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
97.13Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego88.934RM kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy
97.891usunięcie szwów z innej okolicyPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego88.935RM kanału rdzeniowego - kręgosłup
98.20usunięcie ciała obcego bez nacięcia -inne88.383TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych88.385TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu
99.09Przetoczenie innej substancji88.387TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitówLeczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
99.19Wstrzyknięcie antykoagulanta
99.23Wstrzyknięcie sterydów
99.38Podanie anatoksyny tężcowej
99.44Szczepienie przeciw wściekliźnie
99.56Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
88.799USG moszny wtym jąder i najądrzy
Unieruchomienie kręgosłupa - inne (procedura obejmuje proste unieruchomienia)
U6uraz kończyn
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta100.43Znieczulenie nasiękowe100.1Znieczulenie dożylne38.833Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowychJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR39.98Opanowanie krwotoku - inne (procedura obejmuje zatamowanie i zaopatrzenie krwawienia zewnętrznego)
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej23.0401Znieczulenie miejscowe powierzchniowe100.41Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin)38.838Podwiązanie naczynia krwionośnego -tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczeloweZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
99.97Leczenie farmakologiczne38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)100.51Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)39.31Szycie tętnicy88.38Tomografia komputerowa - inneLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)83.14Nacięcie powięzi (procedura obejmuje escharotomię - fasciotomię)100.62Założenie cewnika do żyły centralnej39.32Szycie żyły93.95Oksygenacja hiperbaryczna (procedura obejmuje ostrą tlenoterapię hiperbaryczyną)Ogrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)86.289Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania38.94Wenesekcja79.60Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania- miejsce nieokreśloneJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
93.57Założenie opatrunku na ranę -inne86.52Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm75.342Monitorowanie płodu, nie określone inaczej89.68Monitorowanie rzutu serca inną techniką
86.53Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm79.00Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - miejsce nieokreślone100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)81.92Wstrzyknięcie leku do stawu lub wiązadeł100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)86.04Nacięcie/ Drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne99.011Transfuzja przy wykrwawieniu
89.54Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych86.054Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem88.776USG naczyń kończyn górnych -doppler
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego86.221Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki88.777USG naczyń kończyn dolnych -doppler
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym86.222Wycięcie martwiczej tkanki88.491Arteriografia o innej lokalizacji
93.53Założenie innego unieruchomienia gipsowego86.229Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia- inne
93.5020Unieruchomienie w obrębie kończyny q ornej86.54Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
93.5022Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej86.55Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 rany i powyżej
93.542Założenie szyny Kram era89.501Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter RR
93.549Założenie innej szyny unieruchamiającej89.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna89.601Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
97.11Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej89.602Pul sok symetria
97.12Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej89.62Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
97.16Wymiana tamponu lub drenu w ranie93.44Wyciąg układu kostnego
97.881usunięcie klamry99.219Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
97.882usunięcie gipsu
97.883usunięcie szyny79.70Zamknięte nastawienie zwichnięcia -inne
97.891usunięcie szwów z innej okolicy79,24Otwarte nastawienie złam ania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
98.20usunięcie ciała obcego bez nacięcia -inne81.93Szycie torebki stawowej/więzadeł kończyny q ornej
99.09Przetoczenie innej substancji81.94Szycie torebki stawowej/więzadeł stawów stępu/stopy
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów82.41Szycie pochewki ścięgna ręki
99.19Wstrzyknięcie antykoagulanta82.44Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
99.38Podanie anatoksyny tężcowej82.45Szycie ścięgna ręki - inne
99.44Szczepienie przeciw wściekliźnie82.46Szycie mięśnia/powięzi ręki
99.56Podanie antytoksyny przeciwtężcowej83.61Szycie pochewki ścięgna
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących83.649Szycie ścięgna - inne
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym83.659Szycie mięśnia/powięzi - inne
99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
99.97904Farmakoterapia dożylna
99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
Przekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
Leczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
U7oparzenie, hipertermia
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta100.43Znieczulenie nasiękowe99.219Wstrzyknięcie antybiotyku - inne31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków93.95Oksygenacja hiperbaryczna (procedura obejmuje ostrą tlenoterapię hiperbaryczyną)93.92Inna wentylacja mechaniczna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej23.0401Znieczulenie miejscowe powierzchniowe100.61Założenie cewnika do tętnicy99.07Przetoczenie osocza - inneJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR93.9Respiratoroterapia
99.97Leczenie farmakologiczne38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)100.62Założenie cewnika do żyły centralnej99.08Przetoczenie środków zastępczych osoczaZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczegoProwadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe38.94Wenesekcja100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)83.14Nacięcie powięzi (procedura obejmuje escharotomię - fasciotomię)89.602Pul sok symetria100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
93.57Założenie opatrunku na ranę -inne86.289Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania86.229Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia- inne
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy qodzinowej)99.97904Farmakoterapia dożylna
89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowychPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczegoLeczenie bólu, analgosedacja w nagłym zaqrożeniu
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowym
94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)
93.983Kapnoqrafia (ETCO2) monitorowanie
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzykniecie/ infuzja elektrolitów
99.23Wstrzykniecie sterydów
99.38Podanie anatoksyny tężcowej
99.44Szczepienie przeciw wściekliźnie
99.56Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.99902Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
U8hipotermia
wychłodzenie, odmrożenie89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta38.93Cewnikowanie żył - inne (procedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne)100.61Założenie cewnika do tętnicyJednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR93.92Inna wentylacja mechaniczna
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe100.62Założenie cewnika do żyły centralnejZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego93.9Respiratoroterapia
99.97Leczenie farmakologiczne89.0Porada lekarska, inne (procedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne)38.94Wenesekcja93.95Oksygenacja hiperbaryczna (procedura obejmuje ostrą tlenoterapię hiperbaryczyną)Prowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii
stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)89.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne (procedura obejmuje monitorowanie stanu przytomności za pomocą GCS)89.602Pul sok symetriaLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych (procedura obejmuje również triage śródszpitalny)89.24Pomiar szybkości odpływu moczu (procedura obejmuje pomiar diurezy godzinowej)99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnychOgrzewanie w hipotermi (ogrzewanie wewnętrzne /zewnętrzne pacjenta)
99.844Ochrona otoczenia przed pacjentem (procedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego)89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne99.97904Farmakoterapia dożylnaJednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT
93.57Założenie opatrunku na ranę -inne89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych99.99906Uzyskanie dostępu doszpikowego
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego99.97901Farmakoterapia doszpikowa
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych wzdarzeniu mnogim i masowymPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnego
94.08Testy/ocena psychologiczna - innaLeczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
93.96Tlenoterapia- inne (procedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu)
99.09Przetoczenie innej substancji
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.19Wstrzyknięcie antykoagulanta
99.38Podanie anatoksyny tężcowej
99.44Szczepienie przeciw wściekliźnie
99.56Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99.851Hipertermiajako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
99.99902Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
Vobrazowanie
87.431RTG żeber88.14Fistulografia88.389Inna TK ze wzmocnieniem kontrastowym88.38Tomografia komputerowa - inne (procedura obejmuje angiotomografię, total body scan, trauma scan oraz TK w znieczuleniu u dzieci)88.40Arteriografia, nieokreślone miejsce (procedura obejmuje angiografię interwencyjną)
87.12Zdjęcie rentgenowskie zębów - inne87.691RTG przełyku z kontrastem87.035TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)88.901RM głowy bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
87.164RTG zatok nosa87.732Urografia z kontrastem jonowym87.037TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)88.903RM kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
87.165RTG nosa87.733Urografia z kontrastem niejonowym87.049TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym88.905RM kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
87.174RTG twarzoczaszki - przeglądowe87.76Cystoureterografia wsteczna87.411TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)88.912RM mózgu i pnia mózgu bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
87.176RTG czaszki - przeglądowe88.731USG łuku aorty87.413TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku88.924RM klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
87.221RTG kręgosłupa odcinka szyjnego -przeglądowe88.741USG transrektalne88.011TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)88.936RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
87.222RTG kręgosłupa odcinka szyjnego -celowane lub czynnościowe88.791USG wielomiejscowe88.384TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)88.937RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
87.231RTG kręgosłupa odcinka piersiowego37.281Echokardiografia jam serca88.386TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)88.938RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
87.232RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe89.602Pul sok symetria88.388TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)88.975RM szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
87.241RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe88.718USG przezciemiączkowa88.491Arteriografia o innej lokalizacji88.976RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
87.242RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe87.034TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego88.714USG naczyń szyi - doppler
87.29Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne88.383TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego88.716USG przez czaszkowa - doppler
87.432RTG mostka87.036TKszyi bez wzmocnienia kontrastowego88.751USG naczyń nerkowych - doppler
87.433RTG obojczyków87.030TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego88.771Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
87.440RTG klatki piersiowej87.410TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego88.775USG naczyń narządów miąższowych - doppler
87.496RTG tchawicy88.387TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego88.776USG naczyń kończyn górnych -doppler
88.110RTG miednicy-przeglądowe88.385TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego88.777USG naczyń kończyn dolnych -doppler
88.191RTG jamy brzusznej przeglądowe88.010TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego88.779USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
88.21Zdjęcie RTG kości barku i ramienia95.13USG gałki ocznej88.302TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
88.22Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia88.301TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego88.304TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym (procedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym)
88.23Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni88.303TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego88.900RM głowy bez wzmocnienia kontrastowego
88.249RTG kości kończyny górnej -nieokreślone inaczej88.902RM kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.26Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra -inne88.904RM kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.27Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia88.911RM mózgu i pnia mózgu bez wzmocnienia kontrastowego
88.28Zdjęcie RTG kostki/stopy88.923RM klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
88.299RTG kości kończyny dolnej -nieokreślone inaczej88.931RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
88.331RTG łopatek88.932RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez wzmocnienia kontrastowego
88.339RTG układu kostnego - nieokreślone inaczej88.933RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.39Zdjęcie RTG - inne88.934RM kanału rdzeniowego - rdzeń kręgowy
88.735USG śródpiersia88.935RM kanału rdzeniowego - kręgosłup
88.738USG klatki piersiowej88.971RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
88.739USG klatki piersiowej - inne88.972RM twarzy
88.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego88.973RM szyi bez wzmocnienia kontrastowego
88.759USG układu moczowego - inne88.974RM oczodołu
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej88.711Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej
88.769USG brzucha-inne
88.781USG płodu
88.783Lokalizacja łożyska w USG
88.789Diagnostyka USG macicy Ciężarnej -pełna
88.792USG macicy nie Ciężarnej i przydatków
88.793USG kończyn qórnych lub dolnych
88.794USG stawów barkowych
88.795USG stawów łokciowych
88.796USG stawów rak lub stawów stóp
88.797USG stawów biodrowych
88.798USG stawów kolanowych
88.799USG moszny w tym jąder i najądrzy
88.717USG ślinianek
Lbadania laboratoryjne
A01Badanie ogólne moczu (profil)A05Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)M21Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymyP49Leki (procedura obejmuje oznaczenie: Barbituranów, Diazepamu, Metadonu, Meprobamatu)
A07Białko w moczuP05Alkaloidy opiumM23Kinaza fosfokreatynowa, izoformyP51Lotne związki organiczne
A09Bilirubina w moczuP07AmfetaminaS-WXbadanie bakteriologiczne, wirusologiczne
A11ciała ketonowe w moczuP27Etylenowy glikol
A17Krew utajona w kaleP31Etylowy alkohol
A19Osad moczuP45Kokaina
C53Morfologia krwi 8-parametrowaG21Czas protrombinowy (PT)
C55Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytówG25Czastrombinowy(TT)
E20Próba zgodności serologicznejG49D-Dimer
E65Oznaczenie grupy krwi układu ABO i RhG53Fibrynogen (FIBR)
G11Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)I09Albumina
G15Czas krwawienia117Aminotransferaza alaninowa (ALT)
G17Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu119Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
G19Czas krzepnięcia pełnei krwiI23Amoniak
L43Glukoza z krwi żylneiI25Amylaza
M37KreatyninaI27Amylaza trzustkowa
N13MocznikI77Białko całkowite
N45Potas (K)I79Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
029Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pC02, pO2, HC03, BE)181Białko C-reaktywne (CRP)
035Sód (Na)I87Bilirubina bezpośrednia
V18Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM)I89Bilirubina całkowita
V39Wirus zapalenia wątroby typu B HBs<I90Bilirubina delta
V48Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)191Bilirubina pośrednia
F37Rotavirus/ Adenovirus AntygenI99Cholesterol całkowity
F48Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgGL11Fosfataza alkaliczna
F50Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgML15Fosfataza kwaśna całkowita
L31Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
L46Gonadotropina kosmówkowa -podjednostka beta (beta-HCG) (próba ciąż owa)
L47Gonadotropina kosmówkowa (HCG)
L69Hormon tyreotropowy (TSH)
M18Kinaza fosfokreatynowa (CK)
M19Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB(CKMB)
M67Lipaza
M87Maqnez całkowity (Mq)
N25Osmolarność
N58Prokalcytonina
009Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
018Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
055Trijodotyronina wolna (FT3)
059Troponina I
061Troponina T
067Tyroksyna całkowita (TT4)
069Tyroksyna wolna (FT4)
075Wapń zjonizowany (Ca2+)
077Wapń całkowity (Ca)
P41Hemoglobina tlenkowęglowa
P44Kanabinoidy
Badanie toksykologiczne moczu (leki, d opal acz e)
Badanie toksykologiczne krwi (leki, d opal acz e)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Załącznik nr 5b do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r.

Pakiet dodatkowy

L.p.Kod badaniaNazwa badania
1A05Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)
2G21Czas protrombinowy (PT)
3G25Czas trombinowy (TT)
4G49D-Dimery
5G53Fibrynogen (FIBR)
6I09Albumina
7117Aminotransferaza alaninowa (ALT)
8119Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
9I23Amoniak
10I25Amylaza
11I27Amylaza trzustkowa
12I77Białko całkowite
13I79Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
14181Białko C-reaktywne (CRP)
15I87Bilirubina bezpośrednia
16I89Bilirubina całkowita
17I90Bilirubina delta
18191Bilirubina pośrednia
19I99Cholesterol całkowity
20L11Fosfataza alkaliczna
21L15Fosfataza kwaśna całkowita
22L31Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
23L46Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (beta-HCG)
24L47Gonadotropina kosmówkowa (HCG)
25L69Hormon tyreotropowy (TSH)
26M18Kinaza fosfokreatynowa (CK)
27M19Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
28M67Lipaza
29M87Magnez całkowity (Mg)
30N25Osmolarność
31N58Prokalcytonina
32O09Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
33018Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
34O55Trijodotyronina wolna (FT3)
35O59Troponina I
36O61Troponina T
37O67Tyroksyna całkowita (TT4)
38O69Tyroksyna wolna (FT4)
39O75Wapń zjonizowany (Ca2+)
40O77Wapń całkowity (Ca)
41P05Alkaloidy opium
42P07Amfetamina
43P27Etylenowy glikol
44P31Etylowy alkohol
45P41Hemoglobina tlenkowęglOwa
46P44Kanabinoidy
47P45Kokaina
48Badanie toksykologiczne moczu (leki, dopalacze)
49Badanie toksykologiczne krwi (leki, dopalacze)

Wykaz badań laboratoryjnych wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym

Pakiet podstawowy

L.p.Kod badaniaNazwa badania
189.661Gazometria mieszanej krwi żylnej
2A01Badanie ogólne moczu (profil)
3A07Białko w moczu
4A09Bilirubina w moczu
5A11Ciała ketonowe w moczu
6A17Krew utajona w kale
7A19Osad moczu
8C53Morfologia krwi 8-parametrowa
9C55Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
10E20Próba zgodności serologicznej
11E65Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh
12G11Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
13G15Czas krwawienia
14G17Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu
15G19Czas krzepnięcia pełnej krwi
16L43Glukoza z krwi żylnej
17M37Kreatynina
18N13Mocznik
19N45Potas (K)
20O29Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
21O35Sód(Na)
22V18Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM)
23V39Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen
24V48Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)
25F37Rotavirus/Adenovirus Antygen
26F48Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG
27F50Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Załącznik nr 5c do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r.

Warunki organizacyjne i kadrowe w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR)
Dodatkowy potencjał wykonawczy świadczeniodawcy (organizacyjny i kadrowy) wpływający na realizację świadczeń w SORmax. 100 %
warunki organizacyjnemax. 43%
1)w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, poza oddziałami wymaganymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, funkcjonują komórki organizacyjne realizujące świadczenia w trybie całodobowym z wyodrębnionym dyżurem lekarskim:max. 20
a)oddział kardiologiczny z pracownią hemodynamiki/ oddział kardiologii dla dzieci*,3
b)oddział kardiochirurgiczny/ oddział kardiochirurgu dla dzieci*,
c)oddział neurochirurgiczny/ oddział neurochirurgiczny dla dzieci*,
d)oddział chirurgii naczyniowej/ oddział chirurgii dziecięcej w przypadku wykonywania procedur dot. chirurgii naczyniowej*,2
e)oddział neurologiczny z oddziałem udarowym/ oddział neurologiczny dla dzieci*,3
f)oddział chirurgii klatki piersiowej/ oddział chirurgii dziecięcej w przypadku wykonywania procedur dot. chirurgii klatki piersiowej *,2
g)oddział chirurgii szczękowo-twarzowej/ oddział chirurgii szczękowo-twarzowej dla dzieci*,2
h)oddział okulistyczny/ oddział okulistyczny dla dzieci*,1
i)oddział otolaryngologiczny/ oddział otolaryngologiczny dla dzieci*,1
j)oddział chirurgii dziecięcej (dot. podmiotów realizujach świadczenia na rzecz dorosłych);2
k)oddział patologii noworodka*2
2)obszar resuscytacyjno - zabiegowy składa się z następującej ilości stanowisk (podać w przypadku ilości > niż 2 stanowiska ) - 2 pkt za każde stanowisko, max. 4 pkt;max. 4
3)obszar wstępnej intensywnej terapii składa się z następującej ilości stanowisk intensywnej terapii (podać w przypadku ilości > niż 1 stanowisko) - 2 pkt za każde stanowisko, max. 4 pkt;max. 4
4)obszar obserwacji składa się z następującej ilości stanowisk (podać w przypadku ilości > niż 4 stanowiska) - 2 pkt za każde stanowisko, max. 6 pkt;max. 6
5)zapewnienie realizacji badań rezonansu magnetycznego - całodobowo w lokalizacji;4
6)zapewnienie możliwości realizacji tlenoterapii w komorze hiperbarycznej typu "mono- place"- całodobowo w lokalizacji;2
podmiot leczniczy posiada całodobowe lotnisko lub lądowisko, o którym mowa w § 3 ust 7-10 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (wpisane do rejestru Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego);4
8)podmiot leczniczy posiada własny transport sanitarny porównywalny ze specjalistycznym zespołem ratownictwa medycznego.
warunki kadrowemax. 57 %
1)zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo w jednym z poniższych wariantów:
a)przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej - przebywającego stale w oddziale,10
b)przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej i dodatkowo lekarza, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej lub posiada kwalifikacje wskazane w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - przebywających jednoczasowo w oddziale,16
c)przez co najmniej dwóch lekarzy specjalistów posiadających specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej - jednoczasowo,20
d)przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej i lekarza, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej i dodatkowo przez co najmniej jednego lekarza systemu lub przez lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej i co najmnie 2 lekarzy posiadających kwaifikaacje wskazane w art. 57 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - przebywających jednoczasowo w oddziale;22
2)zapewnienie do realizacji świadczeń dodatkowo (dotyczy również specjalizacji dziecięcych w przypadku podmiotów realizujących świadczenia na rzecz dzieci):
a)lekarza specjalisty w dziedzinie okulistyki albo lekarza z I stopniem specjalizacji w okulistyce albo lekarza w trakcie specjalizacji z okulistyki, zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, przez 24 godziny dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie świadczeń z zakresu okulistyki,5
b)lekarza specjalisty w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii lub otorynolaryngologii albo lekarza z I stopniem specjalizacji w laryngologii lub otolaryngologii lub otoryno laryngologii albo lekarza w trakcie specjalizacji z laryngologii lub otolaryngologii lub otoryno laryngologii, zgodnie z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego przez 24 godziny dla zabezpieczenia potrzeb w zakresie świadczeń z zakresu laryngologii lub otolaryngologii lub otoryno laryngologii,5
c)konsultacji specjalistycznych przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie: kardiochirurgu lub torakochirurgii, lub kardiologii, lub neurochirurgii lub neurologii, lub ortopedii i traumatologii, lub chirurgii naczyniowej - za każdego specjalistę 2 pkt, max. 10 pkt;max. 10
3)zapewnienie realizacji świadczeń całodobowo w jednym z poniższych wariantów:
a)przez co najmniej dwie pielęgniarki posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego lub pielęgniarstwa anestezjo logicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarstwa chirurgicznego lub pielęgniarstwa pediatrycznego,10
b)przez co najmniej trzy pielęgniarki (co najmniej 1 pielęgniarka na każdy obszar: resuscytacyjno - zabiegowy, terapii natychmiastowej i obserwacji) - jednoczasowo,13
c)przez co najmniej cztery osoby personelu - pielęgniarki lub ratowników medycznych - jednoczasowo.15

*) dot. podmiotów realizujących świadczenia na rzecz dzieci.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Załącznik nr 5d do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kategoria I

Lp.Kod produktuNazwa produktuKod proceduryNazwa procedury/świadczeniaUwagi
15.09.01.0000079Wywiad, porada lekarska, ocena89.00Porada lekarska, konsultacja, asystanie dotyczy konsultacji specjalistycznych przeprowadzonych na wniosek w IP
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej
89.71Ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania i decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od medycznych czynności ratunkowych
89.72Wykonanie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu mnogim i masowym
25.09.01.0000080Anatomiczne i fizjologiczne pomiary i badania manualne89.34Badanie palcem odbytu
89.383Badanie spirometryczne
89.602Pulsoksymetria
99.99902Badanie temperatury ciała (temperatura powierzchniowa lub głęboka)
35.09.01.0000081Elektrokardiogram89.511Elektrokardiografia z 1- 3 odprowadzeniami
89.522Elektrokardiografia z 12 lub więcej odprowadzeniami (z opisem)
45.09.01.0000082Monitorowanie płodu75.342Monitorowanie płodu, nie określone inaczej
89.393Kardiotokografia
55.09.01.0000083Unieruchomienie kręgosłupa93.52Założenie kołnierza szyjnego
Unieruchomienie kręgosłupa - inneprocedura obejmuje proste unieruchomienia
65.09.01.0000084Założenie opatrunku na ranę93.57Założenie opatrunku na ranę - inne
75.09.01.0000085Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie96.51Płukanie oka
96.52Płukanie ucha
85.09.01.0000068Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych57.01Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
97.642Wymiana cewnika założonego na stałe w drogach moczowych
95.09.01.0000076Ochrona otoczenia przed pacjentem99.844Ochrona otoczenia przed pacjentemprocedura obejmuje zastosowanie przymusu bezpośredniego
105.09.01.0000073Leczenie farmakologiczne99.97900 99.97902 99.97905 99.97906 99.97907 99.97908 99.97910Farmakoterapia doustna, Farmakoterapia domięśniowa, Farmakoterapia śródskórna, Farmakoterapia podskórna, Farmakoterapia podjęzykowa, Farmakoterapia doodbytnicza, Farmakoterapia przy użyciu nebulizatora
115.09.01.0000075Stwierdzenie zgonuStwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)
125.09.01.0000086Przekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczegoPrzekazanie pacjenta do dalszego leczenia do innego podmiotu leczniczego z użyciem transportu sanitarnegozorganizowanie i zabezpieczenie transportu sanitarnego przekazanie o ile brak organizacyjnych możliwości leczenia

Wykaz procedur medycznych wg ICD-9 / świadczeń wykonywanych w izbie przyjęć

Kategoria II

Lp.Kod produktuNazwa produktuKod proceduryNazwa proceduryUwagi
15.09.02.0000304Usunięcie ciała obcego z przedniej części oka12.01Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka
12.02Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki ocznej (bez magnesu)
25.09.02.0000282Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inne16.89Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inneprocedura obejmuje m.in. opatrunek ochronny oka
35.09.02.0000305Zabiegi w obrębie nosa21.02Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.03Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
21.14Drenaż ropnia przegrody nosa
21.71Zamknięte nastawienie złamania nosa
21.81Szycie rany nosa
45.09.02.0000306Znieczulenie powierzchniowe23.0401Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
55.09.02.0000307Zabiegi w obrębie jamy ustnej i twarzy25.51Szycie rany języka
27.51Szycie rany wargi
27.52Szycie rany jamy ustnej - inne
27.61Szycie rany podniebienia
65.09.02.0000308Nakłucie międzyżebrza34.092Nakłucie międzyżebrzaprocedura obejmuje blokadę międzyżebrową
75.09.02.0000005Cewnikowanie żył - inne38.93Cewnikowanie żył - inneprocedura obejmuje nakłucie i zakładanie linii infuzji dożylnej przez żyły powierzchowne
85.09.02.0000309Zabiegi w okolicy odbytu49.01Nacięcie ropnia okołoodbytowego
49.41Odprowadzenie hemoroidów
95.09.02.0000310Zabiegi w zakresie skóry i tkanki podskórnej23.20Nacięcie zmiany ropnejprocedura obejmuje nacięcie i zaopatrzenie ropnia podskórnego i tkanek miękkich
86.011Aspiracja ropnia paznokcia, skóry lub tkanki podskórnej
86.04Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej - inne
86.054Usunięcie ciała obcego ze skóry i tkanki podskórnej z nacięciem
86.221Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222Wycięcie martwiczej tkanki
86.229Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia -inne
86.23Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego
86.289Inne oczyszczenie rany, zakażenia lub oparzenia bez wycinania
86.52Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości do 4,0 cm
86.53Szycie pojedynczej rany skóry i tkanki podskórnej, długości powyżej 4,0 cm
86.54Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, poniżej 4 ran
86.55Szycie licznych ran skóry i tkanki podskórnej, 4 ran i powyżej
105.09.02.0000311Diagnostyczne badania radiologiczne RTG87.12Zdjęcie rentgenowskie zębów - inne
87.164RTG zatok nosa
87.165RTG nosa
87.174RTG twarzoczaszki - przeglądowe
87.176RTG czaszki - przeglądowe
87.221RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
87.222RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
87.231RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.232RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
87.241RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego -przeglądowe
87.242RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego -celowane lub czynnościowe
87.29Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne
87.431RTG żeber
87.432RTG mostka
87.433RTG obojczyków
87.440RTG klatki piersiowej
87.441RTG płuc - inne
87.691RTG przełyku z kontrastem
87.73Urografia
87.77Cystografia - inne
88.110RTG miednicy - przeglądowe
88.191RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.21Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
88.22Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia
88.23Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
88.249RTG kości kończyny górnej - nieokreślone inaczej
88.26Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra - inne
88.27Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
88.28Zdjęcie RTG kostki/stopy
88.299RTG kości kończyny dolnej - nieokreślone inaczej
88.331RTG łopatek
88.339RTG układu kostnego - nieokreślone inaczej
88.39Zdjęcie RTG - inne
115.09.02.0000312Diagnostyczne badania radiologiczne USG88.717USG ślinianek
88.718USG przezciemiączkowa
88.731USG tuku aorty
88.732USG piersi
88.733USG płuc
88.735USG śródpiersia
88.738USG klatki piersiowej
88.739USG klatki piersiowej - inne
88.741USG transrektalne
88.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.759USG układu moczowego - inne
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.769USG brzucha - inne
88.781USG płodu
88.783Lokalizacja łożyska w USG
88.789Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
88.791USG wielomiejscowe
88.792USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.793USG kończyn górnych lub dolnych
88.794USG stawów barkowych
88.795USG stawów łokciowych
88.797USG stawów biodrowych
88.796USG stawów rąk lub stawów stóp
88.798USG stawów kolanowych
88.799USG moszny w tym jąder i najądrzy
125.09.02.0000313Nieoperacyjne testy funkcjonalne89.159Nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne - inne
135.09.02.0000314Badanie psychologiczne i testy94.08Testy/ocena psychologiczna - inna
145.09.02.0000315Monitorowanie89.54Monitorowanie elektrokardiograficzne
89.540Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.601Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
89.61Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.62Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
155.09.02.0000316Inne unieruchomienie, ucisk i zabiegi przy ranie93.542Założenie szyny Kramera
93.549Założenie innej szyny unieruchamiającej
93.5020Unieruchomienie w obrębie kończyny górnej
93.5022Unieruchomienie w obrębie kończyny dolnej
93.53Założenie innego unieruchomienia gipsowego
165.09.02.0000317Respiratoroterapia93.93Resuscytacja bezprzyrządowaBLS
93.934Sztuczne oddychanie z użyciem maski twarzowej lub maseczki resuscytacyjnej (foliowa)
93.96Tlenoterapia - inneprocedura obejmuje tlenoterapię bierną z użyciem prostych układów podawczych tlenu
93.983Kapnografia (ETCO2) monitorowanie
175.09.02.0000318Nieoperacyjna intubacja i płukanie96.06Wprowadzenie sondy Sengstakena
96.07Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
96.09Wprowadzenie rurki doodbytniczej
96.46Płukanie przez ureterostomię i cewnik moczowodowy
96.57Płukanie cewnika naczyniowego
96.59Płukanie rany - inne
185.09.02.0000319Nieoperacyjne rozszerzanie i interwencje96.26Ręczne odprowadzenie wypadniętej odbytnicy
96.27Ręczne odprowadzenie przepukliny
96.28Ręczne odprowadzenie wypadniętego odbytu sztucznego
69.94Ręczne odprowadzenie wypadniętej macicy
99.95Ręczne rozciąganie napletkaprocedura obejmuje odprowadzenie załupka
195.09.02.0000320Nieoperacyjne płukanie i czyszczenie przewodu pokarmowego96.33Płukanie żołądka
96.39Wlew przezodbytowy - inne
96.34Płukanie przez sondę żołądkową (nosowo-żołądkową)
96.38Usunięcie zalegających mas kałowych z jelita
205.09.02.0000272Wprowadzenie maski krtaniowej96.03Wprowadzenie maski krtaniowej
215.09.02.0000321Wymiana, usunięcie przyrządów/ materiałów97.11Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny dolnej
97.12Wymiana opatrunku unieruchamiającego kończyny górnej
97.13Wymiana opatrunku unieruchamiającego innej okolicy
97.16Wymiana tamponu lub drenu w ranie
97.21Wymiana tamponady nosa
97.32Usunięcie tamponady nosa
97.38Usunięcie szwów z głowy lub szyi
97.881Usunięcie klamry
97.882Usunięcie gipsu
97.883Usunięcie szyny
97.891Usunięcie szwów z innej okolicy
225.09.02.0000126Usunięcie ciała obcego bez nacięcia - inne98.01Usunięcie ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia
98.11Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
98.12Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
98.13Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
98.20Usunięcie ciała obcego bez nacięcia - inne
235.09.02.0000322Wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych /szczepienie00.17Wlew czynnika wazopresyjnego
99.0Przetoczenie krwi i produktów krwiopochodnych
99.16Wstrzyknięcie antidotum
99.18Wstrzyknięcie/ infuzja elektrolitów
99.19Wstrzyknięcie antykoagulanta
99.219Wstrzyknięcie antybiotyku - inne
99.23Wstrzyknięcie sterydów
99.26Wstrzyknięcie trankwilizatora
99.38Podanie anatoksyny tężcowej
99.44Szczepienie przeciw wściekliźnie
99.56Podanie antytoksyny przeciwtężcowej
99.97904Farmakoterapia dożylna
81.92Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
245.09.02.0000323Zmiany temperatury ciała99.812Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa - bez urządzeń sterujących
99.851Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
255.09.02.0000001Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego03.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
265.09.02.0000324Nakłucie opłucnej34.095Nakłucie opłucnej - punkcja odbarczająca
275.09.02.0000325Nakłucie otrzewnej54.956Nakłucie otrzewnej - punkcja odbarczająca
285.09.02.0000326Zamknięte nastawienie zwichnięcia/złamamiania76.93Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
79.00Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - miejsce nieokreślone
79.70Zamknięte nastawienie zwichnięcia - inne
295.09.02.0000327Kinaza fosfokreatynowaM21Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy
M23Kinaza fosfokreatynowa, izoformy
305.09.02.0000328Procedury anestezjologiczne100.1Znieczulenie dożylne
100.5Sedacja i nadzór intensywny
100.51Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)
100.41Znieczulenie splotów lub nerwów obwodowych (do 2 godzin)procedura obejmuje znieczulenie odcinkowe
100.43Znieczulenie nasiękowe
315.09.02.0000329Szycie mięśnia, ścięgna i powięzi49.71Szycie rany odbytu
81.93Szycie torebki stawowej/więzadet kończyny górnej
81.94Szycie torebki stawowej/więzadet stawów stępu/stopy
82.41Szycie pochewki ścięgna ręki
82.44Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
82.45Szycie ścięgna ręki - inne
82.46Szycie mięśnia/powięzi ręki
83.14Nacięcie powięziprocedura obejmuje escharotomię -fasciotomię
83.61Szycie pochewki ścięgna
83.649Szycie ścięgna - inne
83.659Szycie mięśnia/powięzi - inne
85.81Szycie rany piersi
325.09.02.0000330Usunięcie ciała obcego bez nacięcia98.02Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
98.03Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
98.05Usunięcie ciała obcego ze światła prostnicy i odbytu bez nacięcia
98.15Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia(manewr Heimlicha)
98.17Usunięcie ciała obcego ze światła pochwy bez nacięcia
98.19Usunięcie ciała obcego ze światła cewki moczowej bez nacięcia
335.09.02.0000331Porada lekarska, konsultacje specjalistyczne89.001Konsultacja ginekologiczna
89.002Konsultacja kardiologiczna
89.003Konsultacja kardiochirurgiczna
89.004Konsultacja laryngologiczna
89.005Konsultacja neurologiczna
89.006Konsultacja neurochirurgiczna
89.007Konsultacja ortopedyczna
89.008Konsultacja chirurgiczna
89.009Konsultacja urologiczna
89.0010Konsultacja dermatologiczna
89.02Porada lekarska, inneprocedura obejmuje wszystkie konsultacje specjalistyczne
345.09.02.0000290Stymulacja zatoki szyjnej99.64Stymulacja zatoki szyjnej
355.09.02.0000071Gazometria mieszanej krwi żylnej89.661Gazometria mieszanej krwi żylnej
365.09.02.0000332AnalitykaA01Badanie ogólne moczu (profil)
A05Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej)
A07Białko w moczu
A09Bilirubina w moczu
A11Ciała ketonowe w moczu
A17Krew utajona w kale
A19Osad moczu
375.09.02.0000333Biochemia109Albumina
117Aminotransferaza alaninowa (ALT)
119Aminotransferaza asparaginianowa (AST)
123Amoniak
125Amylaza
127Amylaza trzustkowa
177Białko całkowite
179Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny
187Bilirubina bezpośrednia
189Bilirubina całkowita
190Bilirubina delta
191Bilirubina pośrednia
199Cholesterol całkowity
L11Fosfataza alkaliczna
L15Fosfataza kwaśna całkowita
L31Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP)
L43Glukoza z krwi żylnej
M18Kinaza fosfokreatynowa (CK)
M19Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB)
M37Kreatynina
M67Lipaza
M87Magnez całkowity (Mg)
N13Mocznik
N45Potas (K)
035Sód (Na)
075Wapń zjonizowany (Ca2+)
077Wapń całkowity (Ca)
P41Hemoglobina tlenkowęglOwa
385.09.02.0000334MorfologiaC53Morfologia krwi 8-parametrowa
C55Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów
395.09.02.0000335SerologiaE20Próba zgodności serologicznej
E65Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh
405.09.02.0000336KoagulologiaG11Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)
G15Czas krwawienia
G17Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu
G19Czas krzepnięcia pełnej krwi
G21Czas protrombinowy (PT)
G25Czas trombinowy (TT)
G49D-Dimery
G53Fibrynogen (FIBR)
415.09.02.0000337ToksykologiaP05Alkaloidy opium
P07Amfetamina
P27Etylenowy glikol
P31Etylowy alkohol
P44Kanabinoidy
P45Kokaina
Badanie toksykologiczne moczu (leki, dopalacze)
Badanie toksykologiczne krwi (leki, dopalacze)
425.09.02.0000338Markery odczynów zapalnych181Białko C-reaktywne (CRP)
435.09.02.0000339Diagnostyka infekcjiF37Rotavirus/ Adenovirus Antygen
F48Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG
F50Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM
N58Prokalcytonina
V18Wirus RS Przeciwciała IgG/ IgM (anty-RSV IgG/ IgM)
V39Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen
V48Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV)
445.09.02.0000340Diagnostyka chorób tarczycyL69Hormon tyreotropowy (TSH)
O09Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej
018Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie
055Trijodotyronina wolna (FT3)
067Tyroksyna całkowita (TT4)
069Tyroksyna wolna (FT4)
455.09.02.0000341Pozostałe badaniaL46Gonadotropina kosmówkowa - podjednostka beta (beta-HCG)
N25Osmolarność
029Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE)
059Troponina I
061Troponina T

Wykaz procedur medycznych wg ICD-9 / świadczeń wykonywanych w izbie przyjęć

Kategoria III

Lp.Kod produktuNazwa produktuKod proceduryNazwa proceduryUwagi
15.09.03.0000190Diagnostyczne badania radiologiczne -Komputerowa tomografia (TK)87.030TK głowy bez wzmocnienia kontrastowego
87.034TK twarzoczaszki bez wzmocnienia kontrastowego
87.035TK twarzoczaszki bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
87.036TK szyi bez wzmocnienia kontrastowego
87.037TK szyi bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
87.049TK głowy ze wzmocnieniem kontrastowym
87.410TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego
87.411TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
87.413TK klatki piersiowej bez i ze wzmocnieniem kontrastowym oraz bez lub z doustnym zakontrastowaniem przełyku
88.010TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez wzmocnienia kontrastowego
88.011TKjamy brzusznej lub miednicy małej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
88.301TK kończyny górnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.302TK kończyny górnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
88.303TK kończyny dolnej bez wzmocnienia kontrastowego
88.304TK kończyny dolnej bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
88.383TK kręgosłupa szyjnego bez wzmocnienia kontrastowego
88.384TK kręgosłupa szyjnego bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
88.385TK kręgosłupa piersiowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.386TK kręgosłupa piersiowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
88.387TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez wzmocnienia kontrastowego
88.388TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez i ze wzmocnieniem kontrastowymprocedura sprawozdawana w przypadku wykonania ze wzmocnieniem kontrastowym
88.389Inna TKze wzmocnieniem kontrastowym
25.09.03.0000191Diagnostyczne badania radiologiczne USG doppler88.714USG naczyń szyi - doppler
88.716USG przezczaszkowa - doppler
88.751USG naczyń nerkowych - doppler
88.771Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
88.774Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flowprocedura obejmuje ocenę przepływów w tętnicy i żyle pępowinowej, t. środkowej mózgu oraz tt. macicznych ciężarnej
88.775USG naczyń narządów miąższowych - doppler
88.776USG naczyń kończyn górnych - doppler
88.777USG naczyń kończyn dolnych - doppler
88.779USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
35.09.03.0000150Echokardiografia88.721Echokardiografia
37.281Echokardiografia jam serca
45.09.03.0000192Respiratoroterapia ALS93.932Resuscytacja ręcznaALS z użyciem urządzeń mechanicznych
55.09.03.0000193Ciągła wentylacja mechaniczna - inne96.71Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
65.09.03.0000110Intubacja dotchawicza96.04Intubacja dotchawicza
96.05Intubacja dróg oddechowych - inne
75.09.03.0000194Przetoczenie/ wlew99.03Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
99.05Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.06Przetoczenie czynników krzepnięcia
99.07Przetoczenie osocza - inne
99.08Przetoczenie środków zastępczych osocza
99.10Wstrzyknięcie lub wlew substancji fibrynolitycznejinnej niż leki trzeciej generacji
85.09.03.0000195Umiara wianie rytmu serca99.622Zewnętrzna kardiowersja
99.623Przywrócenie rytmu zatokowego
99.624Defibrylacja
99.69Inne rodzaje umiarawiania serca
95.09.03.0000196Znieczulenie całkowite100.01Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
100.10Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
100.11Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
105.09.03.0000197Leki (IP)P49Lekiprocedura obejmuje oznaczenie: - Barbiturany, - Diazepam, - Metadon, - Meprobamat
115.09.03.0000198Lotne związki organiczne (IP)P51Lotne związki organiczne
125.09.03.0000199Badanie bakteriologiczne, wirusologiczne (IP)S-WXBadanie bakteriologiczne, wirusologiczne
135.09.03.0000200Transport lotniczyZapewnienie transportu lotniczego do innego podmiotu leczniczego
145.09.03.0000201Leczenie wstrząsuLeczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)

Wykaz procedur medycznych wg ICD-9 / świadczeń wykonywanych w izbie przyjęć

Kategoria IV

Lp.Kod produktuNazwa produktuKod proceduryNazwa proceduryUwagi
15.09.04.0000160Procedury wykonywane podczas konsultacji specjalistycznych31.1Tracheostomia czasowa
31.2Stała tracheostomia
31.29Inna stała tracheostomia
31.3Inne nacięcie krtani/tchawicyprocedura obejmuje: - konikotomię/tracheopunkcję
31.42Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy
31.48Inne zabiegi diagnostyczne krtaniprocedura obejmuje: - fiberolaryngoskopię
31.93Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
31.94Wstrzyknięcie dotchawicze leków
33.232Bronchoskopia interwencyjna
34.041Drenaż jamy opłucnowej
38.951Założenie cewnika czasowego do dializyprocedura obejmuje hemofiltrację
39.31Szycie tętnicy
39.32Szycie żyły
39.951Hemodializa
44.13Gastroskopia - inna
44.43Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica
45.239Kolonoskopia - inneprocedura obejmuje kolonoskopię interwencyjną (oraz rekto- i sigmoidoskopię)
45.24Fiberosigmoidoskopiaprocedura obejmuje fibero sigmoidoskopię interwencyjną
51.11Endoskopowa cholangiografia wsteczna
54.957Nakłucie otrzewnej - pobranie materiału do analizprocedura obejmuje zwiadowcze płukanie otrzewnej
57.17Przezskórna cystostomia
64.461Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie -operacja prosta
78.191Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)
79.24Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.60Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania -miejsce nieokreślone
88.40Arteriografia, nieokreślone miejsceprocedura obejmuje: angiografię interwencyjną
88.491Arteriografia o innej lokalizacji
97.612Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii
99.625Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną
Leczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu
95.13USG gałki ocznej
97.02Wymiana rurki gastrostomijnej
97.23Wymiana rurki tracheostomijnej

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

Załącznik nr 5e do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r.

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Załącznik nr 5f do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 19 grudnia 2013 r.

grafika

1 § 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 81/2015/DSM z dnia 24 listopada 2015 r. (NFZ.15.81) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 listopada 2015 r.