Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Dzienniki resortowe

NFZ.2015.63

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 września 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 1240, 1269 i 1365) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie zmienionym zarządzeniem Nr 51/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 93/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) załączniku nr 2d do zarządzenia stosuje się do zakresów, o których mowa w § 5 pkt 21 i 22.";

2)
w § 5 dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu:

"21) Telekonsylium kardiologiczne;

22) Telekonsylium geriatryczne.";

3)
w § 9 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

"15. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresach, o których mowa w § 5 pkt 21 i 22, obowiązani są do przechowywania dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej uzyskanej lub wytworzonej w związku z udzielanym świadczeniem.";

4)
w § 11 dodaje się ust. 9-10 w brzmieniu:

"9. Świadczenia udzielone w zakresie:

1) Telekonsylium kardiologiczne sprawozdawane i rozliczane są przez świadczeniodawcę zatrudniającego lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii, biorącego udział w konsylium lekarskim odbywającym się z zastosowaniem sprzętu telemedycznego;

2) Telekonsylium geriatryczne sprawozdawane i rozliczane są przez świadczeniodawcę zatrudniającego lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii, biorącego udział w konsylium lekarskim odbywającym się z zastosowaniem sprzętu telemedycznego.

10. Maksymalna liczba świadczeń udzielonych jednemu świadczeniobiorcy w każdym z zakresów, o których mowa w § 5 pkt 21 i 22 wynosi jedno telekonsylium nie częściej niż raz na 30 dni i nie więcej niż 4 telekonsylia w roku.";

5)
w załączniku nr 1 do zarządzenia po lp. 128 dodaje się lp. 129 i 130 w brzmieniu:

"

129.11.1100.000.02Telekonsylium kardiologiczne5.10.00.0000100kardiologiczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznegopunkt6Xobejmuje:

- zdalny wywiad,

-zdalna analiza zapisu EKG,

- zdalna interpretacja badań dodatkowych,

- ustalenie optymalnego leczenia kardiologicznego.

130.11.1060.000.02Telekonsylium

geriatry: zne

5.10.00.0000101geriatryczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznegopunkt6X1) świadczenie dotyczy osób po 65 r. ż.

2) obejmuje:

-zdalny wywiad,

-zdalna analiza zapisu EKG,

- zdalna analiza badań diagnostycznych,

- zdalna analiza leczenia farmakologicznego,

-optymalizacja leczenia.

"

;

6)
po załączniku nr 2c do zarządzenia dodaje się załącznik nr 2d do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
7)
w załączniku nr 3 do zarządzenia dodaje się część 21. Telekonsylium kardiologiczne oraz część 22. Telekonsylium geriatryczne, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielonych począwszy od dnia 1 października 2015 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

… /SOK/ …

UMOWA Nr ....../.....

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE –

Telekonsylium kardiologiczne / Telekonsylium geriatryczne

zawarta w ...................................................., dnia .. ........................................... roku, pomiędzy:

Narodowym Funduszem Zdrowia - ........................................................... Oddziałem Wojewódzkim w ......................................................................................................... z siedzibą: ................................................................................................ (ADRES), reprezentowanym przez

.................................................................................. zwanym dalej "Oddziałem Funduszu"

a

.......................................................................................................................................................

oznaczenie świadczeniodawcy: imię i nazwisko albo nazwa świadczeniodawcy w rozumieniu art. 5 pkt 41 ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.. z 2015 r. poz. 581), zwanym dalej "Świadczeniodawcą", reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................................

PRZEDMIOT UMOWY

§  1.
1.
Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Świadczeniodawcę świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zwanych dalej "świadczeniami", w zakresach określonych w planie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.
Świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych w szczególności w warunkach zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, ustalanych na dany okres rozliczeniowy w drodze zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, wydanego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanych dalej "warunkami zawierania umów", w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413) oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanymi dalej "Ogólnymi warunkami umów".
3.
Świadczeniodawca obowiązany jest do zapoznania z przepisami § 12 Ogólnych warunków umów wszystkie osoby, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej lub udzielają informacji świadczeniobiorcom o sposobie, trybie oraz zasadach udzielania świadczeń w jego placówce.

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

§  2.
1.
Świadczenia w zakresie objętym umową udzielane są:
1)
przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby";
2)
zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w załączniku nr 2 do umowy - "Harmonogram - zasoby".
2.
Dane o potencjale wykonawczym Świadczeniodawcy przeznaczonym do realizacji umowy, będące w jego dyspozycji, określone są w załączniku nr 2 - "Harmonogram - zasoby".
3.
Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji Świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt.
4.
Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 3, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.) oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.
§  3.
Świadczeniodawca, w okresie realizacji umowy, jest obowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń, zawartej zgodnie z warunkami określonymi w art. 136 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

WARUNKI FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ

§  4.
1.
Kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Świadczeniodawcy z tytułu realizacji umowy w okresie od dnia .......... r. do dnia ........... r. wynosi maksymalnie...................zł (słownie: .................................................zł).
2.
Liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w zakresie świadczeń objętych umową, w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 określa "Plan rzeczowo-finansowy", stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
3.
Należność z tytułu zawartej umowy za realizację świadczeń, Oddział Funduszu wypłaca na rachunek bankowy: Dane posiadacza rachunku bankowego: ........................................................... nr.......................................................................................................................
4.
Zmiana numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 3, wymaga uprzedniego złożenia przez świadczeniodawcę, w formie elektronicznej poprzez portal Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w formie pisemnej, wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy.
5.
Należność za bieżący okres sprawozdawczy, określona w rachunku, ustalana jest zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych warunkach umów.
6.
Kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1, wypełnia zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wynikające z postanowień art. 10f ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076, z późn. zm.).
7.
Rachunki z tytułu realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej poprzez portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności rachunku.

KARY UMOWNE

§  5.
1.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną.
2.
W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.
3.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
4.
Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

§  6.
1.
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ......................... do dnia ...............................r.
2.
Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§  7.
Sądami właściwymi dla rozpoznawania spraw spornych między stronami umowy są sądy powszechne właściwe dla Oddziału Funduszu.
§  8.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Ogólnych warunków umów oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
§  9.
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
§  10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Wykaz załączników do umowy:

1) Załącznik nr 1 do umowy - Plan rzeczowo-finansowy.

2) Załącznik nr 2 do umowy - Harmonogram - zasoby.

3) Załącznik nr 3 do umowy - Wzór wniosku w sprawie zmiany rachunku bankowego.

PODPISY STRON

............................................................ ............................................................

............................................................ ...........................................................

Oddział Funduszu Świadczeniodawca

Załącznik Nr  1

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY

Załącznik Nr  2

HARMONOGRAM - ZASOBY

Załącznik Nr  3

Wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

21. Telekonsylium kardiologiczne
21.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do obowiązującego rozporządzenia: Lp. 14
21.2 WARUNKI WYMAGANE na podstawie: art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach
21.2.1 wymagania formalne1. Kod resortowy rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - dział I, rubryka 28: część VI kodu resortowego: 3 - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1100 Poradnia kardiologiczna.

21.2.2 lekarzeLekarz specjalista w dziedzinie kardiologii - określony w Harmonogramie- zasoby.

(Lekarz nie może jednoczasowo udzielać świadczeń w innych rodzajach świadczeń.)

21.2.3

organizacja udzielania świadczeń

1. Ustalone zasady współpracy ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na wsi

(w rozumieniu art. 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz U. 166 poz.1612) oraz na obszarach kontraktowania określonych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, na których nie ma poradni kardiologicznych, deklarującym chęć korzystania z telekonsultacji oraz wyposażonym na czas konsultacji w odpowiedni sprzęt.

2. Wydzielone pomieszczenie do przeprowadzania telekonsultacji.

3. Użycie środków technicznych służących do identyfikacji i uwierzytelnienia stron biorących udział w telekonsultacji, zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych. Rozwiązanie techniczne musi zapewnić zachowanie i dokumentowanie niezaprzeczalnego dowodu udziału lekarza lub innego pracownika medycznego oraz pacjenta.

4. Dostępność miejsca udzielania świadczeń: co najmniej dwa dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

21.2.4 wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną1. Posiadanie łącza internetowego zapewniającego minimalną prędkośc transmisji danych: 2 Mbps download / 2 Mbps upload.

2. Posiadanie sprzętu komputerowego zapewniającego odpowiednią jakość transmisji danych, obrazu i dźwięku.

3. Posiadanie oprogramowania zapewniającego bezpieczną transmisję danych (uniemożliwiającego nieuprawniony dostęp osób trzecich do przekazywanych informacji i danych).

4. Zapewnienie aparatu EKG umożliwiającego zdalną ocenę zapisu podczas badania pacjenta.

5. Zapewnienie stetoskopu elektronicznego umożliwiającego zdalne osłuchiwanie podczas badania pacjenta.

6. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu oraz wdrożenie odpowiednich procedur organizacyjnych zabezpieczających dostęp do danych jedynie dla osób uprawnionych.

21.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
21.3.1 Posiadanie przez świadczeniodawcę umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach kardiochirurgii i kardiologii lub umowy o współpracy z oddziałem kardiochirurgii i kardiologii.
22. Telekonsylium geriatryczne
22.1 WARUNKI WYMAGANE - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do obowiązującego rozporządzenia: Lp. 10
22.2 WARUNKI WYMAGANE na podstawie: art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach
22.2.1 wymagania formalne1. Kod resortowy rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - dział I, rubryka 28: część VI kodu resortowego: 3 - Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Wpis w rejestrze: część VIII kodu resortowego: 1060 Poradnia geriatryczna.

22.2.2 lekarzeLekarz specjalista w dziedzinie geriatrii - określony w Harmonogramie- zasoby.

(Lekarz nie może jednoczasowo udzielać świadczeń w innych rodzajach świadczeń).

22.2.3 organizacja udzielania świadczeń1. Ustalone zasady współpracy ze świadczeniodawcą udzielającym świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na wsi (w rozumieniu art. 2. ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz U. 166 poz.1612) oraz na obszarach kontraktowania określonych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, na których nie ma poradni geriatrycznych, deklarującym chęć korzystania z telekonsultacji oraz wyposażonym na czas konsultacji w odpowiedni sprzęt.

2. Wydzielone pomieszczenie do przeprowadzania telekonsultacji.

3. Użycie środków technicznych służących do identyfikacji i uwierzytelnienia stron biorących udział w telekonsultacji, zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych. Rozwiązanie techniczne musi zapewnić zachowanie i dokumentowanie niezaprzeczalnego dowodu udziału lekarza lub innego pracownika medycznego oraz pacjenta.

4. Dostępność miejsca udzielania świadczeń: co najmniej dwa dni w tygodniu po 8 godzin dziennie.

22.2.4

wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną

1. Posiadanie łącza internetowego zapewniającego minimalną prędkośc transmisji danych: 2 Mbps download /2 Mbps upload.

2. Posiadanie sprzętu komputerowego zapewniającego odpowiednią jakość transmisji danych, obrazu i dźwięku.

3. Posiadanie oprogramowania zapewniającego bezpieczną transmisję danych (uniemożliwiającego nieuprawniony dostęp osób trzecich do przekazywanych informacji i danych).

4. Zapewnienie aparatu EKG umożliwiającego zdalną ocenę zapisu podczas badania pacjenta.

5. Zapewnienie stetoskopu elektronicznego umożliwiającego zdalne osłuchiwanie podczas badania pacjenta.

6. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu oraz wdrożenie odpowiednich procedur organizacyjnych zabezpieczających dostęp do danych jedynie dla osób uprawnionych.

22.3 WARUNKI DODATKOWO OCENIANE
22.3.1 Posiadanie przez świadczeniodawcę umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie geriatrii lub umowy o współpracy z oddziałem geriatrii.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza do zarządzenia Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, następujące zakresy świadczeń:

1) Telekonsylium kardiologiczne;

2) Telekonsylium geriatryczne.

Każdy z nowo utworzonych zakresów świadczeń obejmuje jeden produkt rozliczeniowy tj. odpowiednio;

1) kardiologiczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego

2) geriatryczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego.

Wprowadzenie nowych zakresów świadczeń, skierowanych do osób z terenów wiejskich oraz z obszarów na których nie ma poradni kardiologicznych/ geriatrycznych, cierpiących na schorzenia kardiologiczne oraz dla osób korzystających z usług lekarza geriatry, zapewni możliwość zdalnego kontaktu diagnostyczno-terapeutycznego, z pominięciem ograniczeń miejsca i czasu, co ma istotne znaczenie dla zwiększenia dostępności do świadczeń.

Zespół lekarzy specjalistów zapewni konsultacje dla lekarzy rodzinnych w sytuacjach potrzeby medycznego wsparcia w postępowaniu z pacjentami. Jednym z celów projektowanej zmiany jest zainicjowanie i popularyzacja nowego sposobu zdalnego konsultowania pacjentów w zakresie kardiologii i geriatrii.

Wdrożenie proponowanego rozwiązania umożliwi poprawę efektowności systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez łatwiejszy dostęp świadczeniobiorców do konsultacji specjalistycznych, łatwiejszy dostęp do informacji o swoim zdrowiu oraz łatwiejszy dostęp personelu medycznego zatrudnionego w podstawowej opiece zdrowotnej do konsultacji trudnych przypadków.

Dodatkową korzyścią wynikającą z projektowanej zmiany jest upowszechnienie nowatorskich metod konsultowania chorych i wykorzystywania współczesnych technik komunikacji między pacjentami i personelem medycznym, a także oszczędność czasu poświęcanego przez pacjentów na przemieszczanie się do odległych ośrodków specjalistycznych.

Istniejące problemy w dostępie do konsultacji na niektórych terenach, wynikające przede wszystkim ze znacznej odległości od ośrodków specjalistycznych można będzie zmniejszyć, a nawet zniwelować, poprzez zastosowanie nowoczesnych metod komunikowania się i elektronicznego przekazywania danych i obrazu.

Przyczyną istniejących problemów w dostępie do konsultacji na terenach wiejskich jest, oprócz znacznych odległości do ośrodków specjalistycznych, także nierównomierne rozmieszczenie placówek specjalistycznych (skupienie w dużych ośrodkach miejskich) i słaba struktura drogowa i komunikacyjna ze średnimi i małymi miasteczkami oraz wsiami.

Projektowana zmiana umożliwi rozwiązanie tego problemu w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, w tym zwłaszcza w rejonach górskich. Projekt związany jest z pozytywnymi doświadczeniami w zakresie konsultacji telemedycznych, posiadanymi przez niektóre ośrodki w kraju.

Skutek finansowy projektowanego zarządzenia, wyliczony przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w zależności od przyjętego wariantu, przedstawia się następująco: wzrost wydatków NFZ o 149,8 tys. zł do 2 169,7 tys. zł w 1 roku oraz o 299,6 tys. zł. do 4 339,4 tys. zł. w 2 roku.

Do przedstawionego w celu wyrażenia opinii projektu zmiany zarządzenia Nr 88/2013/DSOZ, wpłynęło łącznie 30 opinii/uwag, przy czym od właściwych w sprawie podmiotów wpłynęła 2 opinie: od reprezentatywnej organizacji świadczeniodawców - Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" oraz od Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Za uzasadnione uznano 4 uwagi, co skutkowało wprowadzeniem odpowiednich zmian o charakterze doprecyzowującym w nowelizowanym zarządzeniu.