Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 50
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP poz. 70) załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia, otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Tabele wyposażenia opracowane na podstawie norm wyposażenia określonych w dotychczasowych przepisach zachowują ważność do czasu zastąpienia ich tabelami wyposażenia opracowanymi na podstawie niniejszego zarządzenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Normy wyposażenia

Lp.Nazwa sprzętuj.m.LiczbaJednostka odniesienia
I. Sprzęt łączności radiowej w obrębie wydzielonego systemu VHF lub UHF
1.Stacja retransmisyjnazestaw1Zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną sieci radiowej
2.Radiotelefon bazowy/konsola radiowakpl.wg potrzebStanowisko Kierowania KGP, KWP (KSP), KPP (KMP, KRP)
kpl.3CO KGP
kpl.1Jednostka prowadząca nasłuch radiowy w sieci KSWA
kpl.2Dyżurny OPP (SPPP) w miejscu stacjonowania OPP (SPPP)
kpl.wg potrzebDyżurny CBŚP, BOA1)
kpl.1Dyżurny SKOK
kpl.1Dyżurny SPAP, zespołu minersko-pirotechnicznego
kpl.wg potrzebPCD
kpl.1Dyżurny szkoły policyjnej lub ochrona fizyczna obiektów szkoły
3.Radiotelefon bazowy, biurkowy lub konsola radiowakpl.2Pomieszczenie sztabowe w KWP (KSP), KPP (KMP)
kplwg potrzebPCD
kpl.wg potrzebKomórka organizacyjna KGP2), CBŚP1), KWP (KSP), KPP (KMP, KRP)
kpl.1KP, komisariat specjalistyczny Policji, PP
kpl.1Dowódca, zastępca dowódcy OPP (SPPP)
kpl.1-3Stanowisko kierowania WTO2)
kpl.1Rewir dzielnicowych, którego siedziba znajduje się poza obiektem macierzystej jednostki organizacyjnej Policji
kpl.1-3BWiIK
kpl.1Dyżurny policyjnej izby dziecka, policji sądowej, wydziału konwojowego, poczty specjalnej
kpl.2Wysunięte stanowisko dowodzenia organizowane na czas imprezy masowej
kpl.1Stanowisko sprawdzeń w systemach informatycznych
kpl.wg potrzebSzkoła policyjna
4.Radiotelefon przewoźny lub przewoźny z zestawem rozłącznymkpl.1Samochód Policji niewyposażony w radiotelefon przewoźny w zestawie kamuflowanym
kpl.2RSD3)
kpl.2Statek powietrzny służby Lotnictwo Policji
kpl.1Jednostka pływająca, oznakowany motocykl
5.Radiotelefon przewoźny w zestawie kamuflowanymkpl.1Samochód nieoznakowany używany do celów operacyjnych służby kryminalnej, CBŚP, BOA, SPAP, zespołu minersko-pirotechnicznego1)
kpl.1Samochód nieoznakowany używany do celów operacyjnych WTO1)
kpl.1Samochód nieoznakowany używany do celów operacyjnych BSWP1)
6.Radiotelefon noszonykpl.5CO KGP
kpl.wg potrzebSłużba ochronna Szkoły Policji
kpl.3Stanowisko kierowania KWP (KSP)
kpl.13 policjantów służby prewencyjnej, 5 pracowników ochrony obiektów
kpl.wg potrzebKomórka organizacyjna BSWP
kpl.wg potrzebKomórka organizacyjna służby kryminalnej
kpl.2Dowódca, zastępca dowódcy, pomocnik dowódcy, dowódca kompanii, zastępca dowódcy kompanii, dowódca plutonu OPP (SPPP), SPAP, NPP
kpl.wg potrzebPolicjanci OPP (SPPP) nieposiadający radiotelefonu noszonego
kpl1Dowódca drużyny NPP
kpl.wg potrzebDrużyna NPP
kpl.1Dyżurny, opiekun wychowawca w policyjnej izbie dziecka
kpl.2RSD
kpl.wg potrzebPolicjant RD6) (zakładając, że każdy policjant RD wychodzący do służby wyposażony jest w radiotelefon noszony)
kpl.1Policjant policji sądowej, BOA1)
kpl.1Jednostka pływająca, na której ze względów technicznych nie można zainstalować radiotelefonu przewoźnego
kpl.1Motocykl, na którym ze względów technicznych nie można zainstalować radiotelefonu przewoźnego
kpl.1Komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji, zastępcy komendantów
kpl.1Dzielnicowy
kpl.1Trasa kurierska poczty specjalnej
kpl.wg potrzebZarząd Lotnictwa Policji GSP
kpl.1Przewodnik psa służbowego
7.Radiotelefon noszony kamuflowany lub noszony z zestawem kamuflowanymkpl.1Policjant służby kryminalnej, CBSP, SPAP, zespołu minersko - pirotechnicznego1
kpl.wg potrzebOPP (SPPP)
kpl.1Policjant służby kryminalnej komisariatu lotniczego Policji
kpl.1Strzelec wyborowy1), obserwator
8.Zestaw podkaskowy nadawczo-odbiorczy do radiotelefonu noszonegokpl.wg potrzebDowódca, zastępca dowódcy, pomocnik dowódcy, dowódca kompanii, zastępca dowódcy kompanii, dowódca plutonu, dowódca drużyny, policjant wyposażony w plecakowy miotacz pieprzu lub broń gładkolufową i pociski niepenetracyjne OPP (SPPP), NPP
9.Zestaw podkaskowy odbiorczy do radiotelefonu noszonegokpl.wg potrzebPolicjanci OPP (SPPP) nieposiadający zestawu podkaskowego nadawczo-odbiorczego do radiotelefonu noszonego
10.Podhełmowy zestaw aktywnych ochronników słuchu z łącznościąkpl.1Policjant SPAP, zespołu minersko-pirotechnicznego, sekcji realizacyjnej CBŚP, zadaniowego zespołu specjalnego CBŚP, BOA
11.Zestaw mikrofonowo- słuchawkowy do radiotelefonu noszonegokpl.wg potrzebPolicjant służby kryminalnej, CBŚP, BOA, SPAP, zespołu minersko-pirotechnicznego, policji sądowej, dowódca, zastępca dowódcy, pomocnik dowódcy, dowódca kompanii, zastępca dowódcy kompanii, dowódca plutonu, dowódca drużyny, policjant wyposażony w plecakowy miotacz pieprzu lub broń gładkolufową i pociski niepenetracyjne OPP (SPPP), NPP
kpl.wg. potrzebKomórka organizacyjna BSWP
12.Zestaw podkaskowy motocyklowykpl.1Policjant użytkujący motocykl
13.Urządzenie ładujące do radiotelefonów noszonychzestaw1Komórka organizacyjna przy założeniu - 1 gniazdo na 1 radiotelefon
II. Sprzęt łączności satelitarnej
1.Telefon satelitarny przenośnyzestaw1Komendant Główny Policji, Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Komendant CBŚP, Dyrektor GSP, Dyrektor BOA
wg potrzebKomórka organizacyjna KGP, KWP (KSP)
2.Telefon satelitarny przenośny przystosowany do montażu stacjonarnegozestaw1Stanowisko Kierowania KGP, stanowisko kierowania KWP (KSP), CO KGP, PCD, dyżurny BOA, dyżurny CBŚP, dyżurny OPP (SPPP)
3.Samochodowa antena satelitarnaszt.wg potrzebTelefon satelitarny
III. Sprzęt łączności przewodowej
1.Centrala telefoniczna (serwer telekomunikacyjny)kpl.1KGP, KWP (KSP), KPP (KMP, KRP), KP, PP, szkoła policyjna4)
2.System telekomunikacyjny IPkpl.1KGP, KSP7), KWP, szkoła policyjna8)
3.System zasilania węzła teleinformatycznegokpl.1KGP, KWP (KSP), KPP (KMP, KRP), KP, PP, szkoła policyjna, PCD4)
4.Urządzenie teletransmisyjne zapewniające integrację i przesyłanie usług głosu i danychkpl.wg potrzebKGP, KWP (KSP), KPP (KMP, KRP), KP, PP, szkoła policyjna - zgodnie ze strukturą sieci teleinformatycznych
5.Rejestrator rozmów telefonicznych i radiowychkpl.wg potrzebStanowisko kierowania KGP, KWP (KSP), KPP (KMP KRP), KP, OPP, SPPP, szkoły policyjnej, CO KGP, PCD
6.Centralny rejestrator korespondencji telefonicznej IPkpl.1KGP, KWP (KSP)
7.Grupowy terminal wideokonferencyjnykpl.wg potrzebKomórka organizacyjna KGP, KWP (KSP), CBŚP, KPP/KMP/KRP), KP, szkoła policyjna, PCD
8.Indywidualny terminal wideokonferencyjnykpl.wg potrzebKomórka organizacyjna KGP, KWP (KSP), CBŚP, KPP (KMP, KRP, KP), szkoły policyjne
9.Mobilny terminal wideokonferencyjnykpl.wg potrzebKomórka organizacyjna KGP, KWP (KSP), CBŚP, KPP (KMP, KRP, KP), szkoły policyjne
10.Przełącznik sieciowykpl.wg potrzebKGP - zgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną i potrzebą wyposażenia specjalistycznych sal konferencyjnych
wg potrzebKWP, (KSP), KPP (KMP, KRP), KP, PP, szkoła policyjna, PCD
11.Urządzenie telekopiowe (urządzenie z funkcjonalnością telekopiową)szt.3CO KGP
szt.1-3Stanowisko kierowania KGP, CBŚP, BOA, BWiK, SKOK
szt.1-3Stanowisko kierowania KWP (KSP), KPP (KMP, KRP), KP, szkoły policyjnej
szt.1-2Pomieszczenie sztabowe KWP (KSP), KPP (KMP, KRP), KP, PP, szkoły policyjnej
szt.1Punkt kontaktowy do spraw imprez masowych, punkt do współpracy międzynarodowej
szt.1Sekretariat, komórka organizacyjna obsługi kancelaryjno- biurowej, samodzielna sekcja lub samodzielny zespół, pomieszczenie dyżurnych służb teleinformatycznych, pomieszczenie ochrony obiektów
szt.1-2Dyżurny OPP (SPPP) w miejscu stacjonowania jednostki, BOA, SPAP
szt.1Rewir dzielnicowych
szt.wg potrzebPCD
szt.1-5Stacja szyfrów, telegrafii i telekopii
12.Urządzenia zamkniętej sieci telekopiowejszt.wg potrzebZgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną sieci Polifax-Z
13.Urządzenie szyfrujące do urządzeń telekopiowychszt.wg potrzebZgodnie z potrzebą wyposażenia jednostki lub komórki organizacyjnej w bezpośredni dostęp do systemów SUŁTelP
14.Stacjonarny telefon służbowy w tym telefon przyłączony do telekomunikacyjnej sieci resortowej, telefon przyłączony do telekomunikacyjnej sieci publicznejszt.wg potrzebStanowisko pracy wymagające dostępu do resortowej sieci teleinformatycznej/publicznej
IV. Sprzęt informatyki
1.Komputer przenośny/stacjonarny w tym komputer stanowiący wyposażenie osobistekpl.1Policjant lub pracownik Policji, którego stanowisko pracy wymaga dostępu do jawnych lub niejawnych policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych
kpl.1Policjant lub pracownik Policji, którego stanowisko pracy wymaga dostępu do sieci Internet
kpl.1Policjant lub pracownik Policji, którego stanowisko pracy wymaga przygotowania dokumentów lub przetwarzania danych, jeśli sprzęt nie został przydzielony do stanowiska pracy wymagającego dostępu do jawnych lub niejawnych policyjnych i pozapolicyjnych systemów informatycznych
kpl.wg potrzebPolicjant lub pracownik Policji, którego stanowisko pracy jest stanowiskiem zarządzającym systemami teleinformatycznymi lub serwisowym - w zależności od przyjętej architektury i organizacji systemów
kpl.wg potrzebPCD
2.Komputer przenośny w tym komputer stanowiący wyposażenie osobistekpl.1Policjant lub pracownik Policji, którego stanowisko pracy wymaga wykorzystania sprzętu do realizacji zadań służbowych poza siedzibą jednostki lub komórki organizacyjnej Policji
3.Stanowisko komputerowe przeznaczone do pracy w systemach niejawnychkpl.wg potrzebKGP, KWP (KSP), CBŚP, KPP (KMP, KRP), KP, OPP (SPPP), szkoły policyjnej
4.Terminal mobilny (MTP/MTN)kpl.1Oznakowany samochód RD i prewencji, nieoznakowany samochód RD
Komórka organizacyjna do spraw rozpoznania BOA, SPAP
Komórka organizacyjna CBŚP, BOA, służby kryminalnej
3 policjantów służby prewencji i RD
wg potrzebSekcja Administrowania SWD Wydziału Dyżurnych GSP, Zarząd Lotnictwa Policji GSP
wg potrzebOPP (SPPP)
5.Drukarka z interfejsem sieciowym lub urządzenie wielofunkcyjne (wszystkie typy)szt.1RSD, komórka organizacyjna do spraw szkolenia OPP, SPPP, BOA. SPAP
szt.1Pomieszczenie lub sekcja albo wydział, jeżeli istnieją warunki umożliwiające wspólne wykorzystanie drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego9)
Oficer łącznikowy Policji
szt.wg potrzebPCD
6.Drukarka (wszystkie typy)szt.1Komputer stacjonarny lub komputer przenośny w przypadku braku możliwości wykorzystania urządzenia sieciowego lub przełącznika drukarkowego
7.Skaner

(wszystkie typy)

szt.3Pracownia daktyloskopii, pracownia dokumentów laboratorium kryminalistycznego KWP (KSP)
szt.1Komórka organizacyjna techniki kryminalistycznej KMP (KPP, KRP) w przypadku braku urządzenia wielofunkcyjnego5)
szt.1Kancelaria lub stanowisko rejestracji dokumentów w systemie elektronicznym - w przypadku braku urządzenia wielofunkcyjnego
szt.1Oficer łącznikowy Policji
szt.1Stanowisko pracy do spraw analizy kryminalnej i systemu meldunku informacyjnego w strukturach wywiadu kryminalnego i BSWP
V. Sprzęt łączności i informatyki przeznaczony do prowadzenia zajęć dydaktycznych
1.Urządzenia oraz systemy teleinformatyczne i telekomunikacyjnewg potrzebZgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną i potrzebą wyposażenia specjalistycznych sal dydaktycznych do zajęć praktycznych szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji w specjalistyczny sprzęt
VI. Specjalistyczny sprzęt komputerowy
1.Specjalistyczne urządzenia informatyczne lub komputery specjalistycznego przeznaczeniawg potrzebZgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną i potrzebą specjalistycznego wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji w specjalistyczny sprzęt
2.Serwery macierze dyskowe, biblioteki taśmowekpl.wg potrzebZgodnie z przyjętą strukturą organizacyjną, potrzebą mocy obliczeniowej i zasobów dyskowych oraz przyjętą architekturą zabezpieczeń
Objaśnienia:

1) z możliwością maskowania,

2) dla BOA, BWiIK, GSP i służby kryminalnej radiotelefon bazowy/konsola radiowa z możliwością maskowania,

3) na każdy system łączności radiowej funkcjonujący w miejscu stacjonowania pojazdu; w RSD przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych Policji, posiadających 3 i więcej kompanii prewencji, liczba kompletów może być zwiększona odpowiednio do faktycznych potrzeb,

4) dopuszcza się możliwość wykorzystywania systemów rozproszonych, składających się z wielu modułów, w zależności od rozmieszczenia poszczególnych obiektów jednostki organizacyjnej Policji,

5) dodatkowo w jednostkach organizacyjnych Policji, w których występuje stanowisko technika kryminalistyki, skaner naliczany jest na każde takie stanowisko,

6) nie dotyczy policjantów Biura Ruchu Drogowego KGP,

7) wspólny system telekomunikacyjny IP dla KGP i KSP,

8) dopuszcza się możliwość wykorzystania systemów telekomunikacyjnych IP w innych lokalizacjach po uzyskaniu zgody dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP,

9) osobno dla każdej z dostępnych, odseparowanych sieci komputerowych.

Użyte w załączniku skróty oznaczają:

1) BWilK - Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP,

2) BOA - Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP,

3) BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji,

4) CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji,

5) GSP - Główny Sztab Policji KGP,

6) PCD - Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie,

7) CO - Centrum Operacyjne,

8) KGP - Komenda Główna Policji,

9) KWP - komenda wojewódzka Policji,

10) KSP - Komenda Stołeczna Policji,

11) KMP - komenda miejska Policji,

12) KPP - komenda powiatowa Policji,

13) KRP - komenda rejonowa Policji,

14) KP - komisariat Policji,

15) PP - posterunek Policji,

16) KSWA - Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania,

17) RD - ruch drogowy,

18) RSD - Ruchome Stanowisko Dowodzenia,

19) MTP - Mobilny Terminal Przewoźny,

20) MTN - Mobilny Terminal Noszony,

21) SKOK - Stanowisko Koordynacji Obserwacji Krajowej,

22) OPP - oddział prewencji Policji,

23) SPPP -samodzielny pododdział prewencji Policji,

24) NPP - nieetatowy pododdział policji,

25) SPAP - samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji,

26) WTO - Wydział Techniki Operacyjnej,

27) SWD - System Wspomagania Dowodzenia,

28) j.m. - jednostka miary.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Rezerwa eksploatacyjno-techniczna

Lp.Nazwa sprzętuj.m.Liczba
I. Tworzona przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
1.Aparat telefonicznyszt.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 20 szt., które podlegać będą wymianie na nowsze w ramach pozyskiwanego sprzętu
2.Urządzenie telekopioweszt.do 6% liczny eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 10 szt., które podlegać będą wymianie na nowsze w ramach pozyskiwanego sprzętu
3.Urządzenie telekopiowe sieci rozsiewczejszt.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 2 szt.
4.Stacja retransmisyjnakpl.1
5.Radiotelefon bazowykpl.2
6.Radiotelefon biurkowykpl.3
7.Radiotelefon przewoźny i noszony z niezbędnym osprzętemkpl.do 4% liczby eksploatowanych urządzeń danego rodzaju, nie mniej jednak niż 2 kpl.
8.Zestaw kamuflowany do radiotelefonu noszonegozestawdo 4% liczby eksploatowanych urządzeń
9.Komputer przenośny/stacjonarny w tym komputer stanowiący wyposażenie osobistekpl.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 20 kpl., które podlegać będą wymianie na nowsze w ramach pozyskiwanego sprzętu
10.Drukarka/urządzenie wielofunkcyjnekpl.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 10 kpl., drukarek oraz 2 kpl. urządzeń wielofunkcyjnych, które podlegać będą wymianie na nowsze w ramach pozyskiwanego sprzętu
11.Sprzęt sieciowy klasy routerszt.2
12.Sprzęt sieciowy klasy switchszt.5
13.Terminal mobilny (MTP/MTN)kpl.5
14.Telefon satelitarny przenośnykpl.2
II. Tworzona przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw łączności i informatyki lub teleinformatyki komendy wojewódzkiej Policji i Komendy Stołecznej Policji
1.Aparat telefonicznyszt.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 20 szt., które podlegać będą wymianie na nowsze w ramach pozyskiwania sprzętu
2.Urządzenie telekopioweszt.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 3 szt., które podlegać będą wymianie na nowsze w ramach pozyskiwanego sprzętu
3.Urządzenie telekopiowe sieci rozsiewczejszt.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 1 szt.
4.Stacja retransmisyjnakpl.1 kpl. w przypadku eksploatowania sieci retransmisyjnej
5.Radiotelefon bazowykpl.do 4% liczby eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 3 kpl.
6.Radiotelefon biurkowykpl.do 4% liczby eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 3 kpl.
7.Radiotelefon przewoźny i noszony z niezbędnym osprzętemkpl.do 5% liczby eksploatowanych urządzeń danego rodzaju
8.Zestaw kamuflowany do radiotelefonu noszonegozestawdo 4% liczby eksploatowanych urządzeń
9.Komputer przenośny/stacjonarny w tym komputer stanowiący wyposażenie osobistekpl.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 5 kpl., które podlegać będą wymianie na nowsze w ramach pozyskiwanego sprzętu
10.Drukarka/urządzenie wielofunkcyjnekpl.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 5 kpl. drukarek oraz 1 kpl. urządzeń wielofunkcyjnych, które podlegać będą wymianie na nowsze w ramach pozyskiwanego sprzętu
11.Sprzęt sieciowy klasy routerszt.do 5% liczby eksploatowanych urządzeń danego rodzaju, nie mniej jednak niż 1 szt.
12.Sprzęt sieciowy klasy switchszt.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń danego rodzaju, nie mniej jednak niż 1 szt.
13.Terminal mobilny (MTP/MTN)szt.2
III Tworzona przez komórkę organizacyjną właściwą do spraw łączności i informatyki szkoły policyjnej
1.Aparat telefonicznyszt.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 5 szt., które podlegać będą wymianie na nowsze w ramach pozyskiwanego sprzętu
2.Urządzenie telekopioweszt.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 2 szt., które podlegać będą wymianie na nowsze
3.Urządzenie telekopiowe sieci rozsiewczejszt.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, nie mniej jednak niż 2 szt., które podlegać będą wymianie na nowsze
4.Radiotelefon bazowy lub biurkowykpl.1
5.Radiotelefon przewoźny i noszony z niezbędnym osprzętemkpl.do 4% liczby eksploatowanych urządzeń
6.Komputer przenośny/stacjonarny w tym komputer stanowiący wyposażenie osobistekpl.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 5 kpl., które podlegać będą wymianie na nowsze w ramach pozyskiwanego sprzętu
7.Sprzęt sieciowy klasy switchszt.do 6% liczby eksploatowanych urządzeń
8.Terminal mobilny (MTP/MTN)kpl.2
9.Drukarka/urządzenie wielofunkcyjnekpl.do 4% liczby eksploatowanych urządzeń, jednak nie mniej niż 1 kpl.