Zmiana zarządzenia w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 kwietnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP poz. 70, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1 do zarządzenia § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Jednostka zaopatrująca obowiązana jest zapewnić czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia.

2. Jednostka zaopatrująca, która nie ma możliwości zapewnienia realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, wypłaca policjantom ryczałt pieniężny na wykonanie tych czynności, zwany dalej "ryczałtem".

3. Policjant nabywa uprawnienie do ryczałtu z dniem wydania mu przedmiotów wyposażenia.

4. Komendant Główny Policji określa wysokość ryczałtu oraz przedmioty wyposażenia objęte ryczałtem.

5. Ryczałt wypłaca się raz w roku za cały rok kalendarzowy, w miesiącu grudniu, według stanu na dzień 1 grudnia danego roku.

6. Należność powstałą w ciągu roku wypłaca się policjantowi za okres od miesiąca powstania należności do końca roku kalendarzowego.

7. W przypadku, gdy policjant korzysta z więcej niż jednego zestawu przedmiotów wyposażenia, wypłaca się jeden ryczałt, korzystniejszy dla policjanta.

8. Policjantowi wykonującemu okresowo czynności służbowe, których realizacja jest możliwa wyłącznie lub między innymi przy wykorzystaniu przedmiotów wyposażenia, wypłaca się ryczałt tylko za te miesiące, w czasie których realizował czynności służbowe przy wykorzystaniu tych przedmiotów, licząc każdy rozpoczęty miesiąc jako pełny.

9. Ryczałtu nie przyznaje się policjantowi nieobecnemu w służbie przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego - za okres tej nieobecności.

10. Policjantowi zwolnionemu ze służby przed miesiącem grudniem wypłaca się należny ryczałt, ustalony zgodnie z zasadą określoną w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia zwolnienia ze służby.

11. Policjantowi przeniesionemu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji przed miesiącem grudniem, należny ryczałt, ustalony zgodnie z zasadą określoną w ust. 8, wypłaca jednostka zaopatrująca właściwa ze względu na dotychczasowe miejsce pełnienia służby przez policjanta, nie później niż 14 dni od dnia przeniesienia.

12. Wypłacony ryczałt nie podlega zwrotowi.";

2)
w załączniku nr 6a do zarządzenia opis pod zestawem nr 3 otrzymuje brzmienie:

"Norma wyposażenia:

– jedna apteczka na samochód służbowy (nie dotyczy radiowozów wskazanych w normie wyposażenia pod zestawem nr 5),

– jedna apteczka na śmigłowiec.".

§  2. 
1. 
Policjantom zwolnionym ze służby w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia, wypłaca się należny ryczałt, ustalony zgodnie z zasadą określoną w § 14 ust. 8 załącznika nr 1 do zarządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2. 
Policjantom przeniesionym do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej Policji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego zarządzenia, należny ryczałt, ustalony zgodnie z zasadą określoną w § 14 ust. 8 załącznika nr 1 do zarządzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, wypłaca jednostka zaopatrująca właściwa ze względu na dotychczasowe miejsce pełnienia służby przez policjanta, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym, że § 1 pkt 1, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.