Zmiana zarządzenia w sprawie ochrony obiektów Komendy Głównej Policji. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie ochrony obiektów Komendy Głównej Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2022.153

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony obiektów Komendy Głównej Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ochrony obiektów Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 48) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZORY KART DOSTĘPOWYCH

1.
Karta dostępowa osobowa - wydawana policjantom i pracownikom komórek organizacyjnych Policji (§ 15 ust. 1 pkt 1 zarządzenia).

grafika

2.
Karta dostępowa osobowa - wydawana pracownikom podmiotów mających siedzibę w obiekcie KGP oraz pracownikom organów administracji państwowej (§ 15 ust. 1 pkt 2 zarządzenia).

grafika

3.
Karta dostępowa osobowa "WYKONAWCA" - wydawana pracownikom wykonawcy (§ 15 ust. 1 pkt 3 zarządzenia).

grafika

4.
Karta dostępowa osobowa "WIZYTA" - wydawana interesantowi (§ 15 ust. 1 pkt 4 zarządzenia).

grafika

5.
Karta dostępowa pojazdu służbowego (§ 16 ust. 1 pkt 1 zarządzenia).

grafika

6.
Karta dostępowa pojazdu należącego do podmiotu zewnętrznego lub pojazdu prywatnego (§ 16 ust. 1 pkt 2 i 3 zarządzenia).

grafika