Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2018.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/18
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 31 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 23/17 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych (Dz. Urz. CBA poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się pkt 2 i 5;
2) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kierownik jednostki, której w planie finansowym wydatków CBA przyznano środki na realizację określonych zadań, parafuje dowód księgowy potwierdzając w ten sposób realizację danego zadania budżetowego w planie finansowym CBA. Dowody księgowe zewnętrzne wprowadza się do systemu NIWA w jednostkach posiadających uprawnienia.";

3) w § 24 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Dowody wewnętrzne dotyczące refundacji kosztów nauki funkcjonariuszy CBA, to jest kopię umowy i dowód uiszczenia opłaty, w szczególności w postaci opłaconej faktury lub innego potwierdzenia dokonania zapłaty, opisuje się zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 oraz sprawdza pod względem merytorycznym i zatwierdza podpisem z pieczęcią imienną i datą pod pieczęcią, której treść stanowi załącznik nr 3. Zatwierdzenia dokonuje dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA.

3. Zaakceptowany wniosek o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok wraz z opłaconą fakturą opisuje się zgodnie z § 13 ust. 1i 2, a następnie sprawdza pod względem merytorycznym. Wniosek zatwierdza dyrektor Biura Kadr i Szkolenia CBA podpisem z pieczęcią imienną i datą pod pieczęcią, której treść stanowi załącznik nr 3.";

4) w § 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rozliczanie gotówki pobranej dla delegatury z banku następuje raportem kasowym.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.