Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2019.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 4 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy (Dz. Urz. KGP poz. 29 i 107, z 2016 r. poz. 30 oraz z 2017 r. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) po pkt 2 dodaje się punkt 2a w brzmieniu:

"2a) Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej "BSWP", wraz z jego komórkami terenowymi;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, zwanej dalej "KGP";";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Normy wyposażenia, o których mowa w § 3 pkt 1-2a, określa się jako sumę norm wyposażenia dla podległych odpowiednio jednostek lub komórek organizacyjnych przy uwzględnieniu podziału na poszczególne rodzaje sprzętu transportowego naliczonych w sposób określony w § 5, § 6 i § 11.";

3) w § 5 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Normy wyposażenia dla BSWP oraz jego komórek terenowych nalicza się na podstawie liczby stanowisk policyjnych i stanowisk pracowniczych w poszczególnych komórkach organizacyjnych BSWP oraz odpowiednich wskaźników etatowych określonych w załączniku nr 14 do zarządzenia.";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Komendant wojewódzki Policji, Komendant CBŚP i Komendant BSWP przyznaje sprzęt transportowy do użytkowania poszczególnym podległym jednostkom i komórkom organizacyjnym, uwzględniając potrzeby służby, uwarunkowania lokalne oraz racjonalne wykorzystanie posiadanego sprzętu transportowego.";

5) w § 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Komendant wojewódzki Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP i komendant powiatowy Policji, uwzględniając aktualnie posiadany sprzęt transportowy i potrzeby poszczególnych służb, jest uprawniony do:";

6) w § 11:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) podstawowym wyposażeniem dla służby kryminalnej i służby wspomagającej oraz dla CBŚP, BSWP, komórek organizacyjnych techniki operacyjnej, konwojowo-ochronnych oraz komórek organizacyjnych KGP jest nieoznakowany sprzęt transportowy;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komendant wojewódzki Policji, Komendant CBŚP i Komendant BSWP, mając na względzie zagrożenie przestępczością oraz wynikające z tego zagrożenia zmiany w charakterze wykonywanych zadań służbowych, jest uprawniony do wprowadzania zmian norm wyposażenia zgodnie z zasadami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu liczby sprzętu transportowego wynikającej z norm wyposażenia.";

7) w § 12 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) dla BSWP - określa załącznik nr 15 do zarządzenia.";

8) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po dokonaniu naliczeń normy wyposażenia dla KWP, CBŚP, BSWP zatwierdzają odpowiednio właściwi komendanci wojewódzcy Policji, Komendant CBŚP albo Komendant BSWP.";

9) w § 14:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Komendant BSWP w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedstawi Dyrektorowi Biura Logistyki Policji KGP w tabeli, której wzór stanowi załącznik nr 15 do zarządzenia, zatwierdzone normy wyposażenia.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do końca pierwszego kwartału każdego roku oraz w przypadku każdej aktualizacji norm wyposażenia w sprzęt transportowy komendant wojewódzki Policji, Komendant CBŚP i Komendant BSWP przesyłają Dyrektorowi Biura Logistyki Policji KGP zaktualizowane i zatwierdzone normy wyposażenia oraz liczbę stanowisk policyjnych i stanowisk pracowniczych, na podstawie której dokonano aktualizacji norm wyposażenia.";

10) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
11) załączniki nr 5 i 6 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;
12) załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
13) załączniki nr 10 i 11 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia;
14) dodaje się załączniki nr 14 i 15 do zarządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1  

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY - POJAZDY DLA KIEROWNICTWA JEDNOSTEK POLICJI ORAZ PRZYCZEPY DO PRZEWOZU ŁODZI PATROLOWYCH

1. NORMY WYPOSAŻENIA DLA KIEROWNICTWA JEDNOSTEK POLICJI

Samochód osobowy nieoznakowany z segmentu D

StanowiskoNorma wyposażenia
Komendant Główny Policji1
Zastępca Komendanta Głównego Policji, w tym I Zastępca3
Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji1
Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji1
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji1
Komendant - Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie1
komendant szkoły policyjnej1

2. PRZYCZEPY DO PRZEWOZU ŁODZI PATROLOWYCH DLA JEDNOSTEK POLICJI

Nazwa/rodzaj jednostki:Norma wyposażenia
Komisariat wodny/rzeczny Policji:3*
Komórka wodna Policji KWP lub KPP1**

* przysługuje jedna przyczepa na 3 łodzie,

** przysługuje jedna przyczepa na łódź.

UWAGA: użyte skróty oznaczają: KWP - komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji, KPP - komendy powiatowe (miejskie, rejonowe) Policji.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI

Lp.Rodzaj/Grupa sprzętuNazwa sprzętuSamodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji
KWP BiałystokKWP GdańskKWP KatowiceKWP KrakówKWP ŁódźKWP PoznańKWP

Rzeszów

KWP SzczecinKWP

Wrocław

KSP
1OSOBOWY

TERENOWY

nieoznakowany4444433344
2FURGONnieoznakowany7777766677
3SPECJALISTYCZNYTO/LTO1111111111
4SPRZĘT

PŁYWAJĄCY

łódź kategorii R-31)0000000000
łódź kategorii R-1 wraz z przyczepą0200000200
SPRZĘT TRANSPORTOWY WSPARCIA LOGISTYCZNEGO
5PRZYCZEPAspecjalistyczna2222222222
6CIĘŻAROWYskrzyniowy1111111111
RAZEM15171515151313151515
1) W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb służby możliwe jest naliczenie 1 łodzi, a w pozostałych przypadkach wskazane jest korzystanie z zasobów jednostek i komórek organizacyjnych KWP użytkujących łodzie motorowe.

UWAGA:

- użyte skróty oznaczają: TO/LTO - Transportery Opancerzone/Lekkie Transportery Opancerzone, KWP - komendy wojewódzkie Policji, KSP - Komendę Stołeczną Policji.

- określone w tabeli normy wyposażenia, nie obejmują norm wyposażenia komórek minersko-pirotechnicznych.

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW ANTYTERRORYSTYCZNYCH POLICJI

Lp.Rodzaj/Grupa sprzętuNazwa sprzętuSamodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji
KWP

Bydgoszcz

KWP Gorzów Wlkp.KWP LublinKWP OlsztynKWP KielceKWP OpoleKWP Radom
1OSOBOWY

TERENOWY

nieoznakowany2222222
2FURGONnieoznakowany4444333
3SPECJALISTYCZNYTO/LTO1111111
4SPRZĘT

PŁYWAJĄCY

łódź kategorii R-

31)

0000000
SPRZĘT TRANSPORTOWY WSPARCIA LOGISTYCZNEGO
5PRZYCZEPAspecjalistyczna2222222
6CIĘŻAROWYskrzyniowy0000000
RAZEM9999888
1) w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb służby możliwe jest naliczenie 1 łodzi, a w pozostałych przypadkach wskazane jest korzystanie z zasobów jednostek i komórek organizacyjnych KWP użytkujących łodzie motorowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

NORMY WYPOSAŻENIA DLA KOMÓREK MINERSKO-PIROTECHNICZNYCH

Lp.Rodzaj/Grupa sprzętuNazwa sprzętuKomórki minersko-pirotechniczne Policji
KSP- Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w WarszawieSamodzielny Pododdział Antyterrorystyczny PolicjiKomórka minersko-pirotechniczna CBŚP
1OSOBOWY

TERENOWY

oznakowany1)111
2FURGONnieoznakowany211
3SPECJALISTYCZNYosobowy terenowy opancerzony111
AP222
SPRZĘT TRANSPORTOWY WSPARCIA LOGISTYCZNEGO
4PRZYCZEPAspecjalistyczna2)211
1) Dopuszcza się zamianę samochodu osobowego terenowego oznakowanego na samochód osobowy terenowy nieoznakowany.

2) Dopuszcza się zamianę przyczepy specjalistycznej na pojazd wyposażony w pojemnik przeciwwybuchowy. W tym przypadku nie nalicza się norm wyposażenia na samochód osobowy terenowy opancerzony.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Lp.WSKAŹNIKI ETATOWE DO NALICZANIA NORM WYPOSAŻENIA W SAMOCHODY OSOBOWE NIEOZNAKOWANE DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
Stanowisko/Komórka organizacyjnaWskaźnik etatowy
1Komendant Główny Policji1
2Zastępcy Komendanta Głównego Policji, w tym I Zastępca1
3Biuro Kryminalne7
4Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnej14
5Biuro do Walki z Cyberprzestępczością7
6Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji55
7Główny Sztab Policji30
8Biuro Prewencji21
9Biuro Ruchu Drogowego8
10Biuro Operacji Antyterrorystycznych12
11Gabinet Komendanta Głównego Policji38
12Biuro Historii i Tradycji Policji10
13Biuro Komunikacji Społecznej12
14Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej30
15Biuro Finansów100
16Biuro Logistyki Policji, w tym kolumna transportowa7
17Biuro Łączności i Informatyki40
18Biuro Kontroli100
19Biuro Bezpieczeństwa Informacji40
20Zespół Audytu Wewnętrznego-
21Oficer Łącznikowy1

ZAŁĄCZNIK Nr  5

NORMY WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TRANSPORTOWY DLA CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO POLICJI

Lp.Rodzaj sprzętuNazwa sprzętuNorma wyposażenia
1.Samochody osobowenieoznakowane5
2.Samochody bus/furgonnieoznakowane2
3.Samochody specjalistycznenieoznakowane2
4.Inny sprzęt transportowynieoznakowane1

ZAŁĄCZNIK Nr  6

TABELA NORM WYPOSAŻENIA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WSKAŹNIKI ETATOWE DO NALICZENIA NORM WYPOSAŻENIA W SAMOCHODY OSOBOWE NIEOZNAKOWANE DLA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI

Lp.Komórka organizacyjnaWskaźnik etatowy
Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, w tym:
1Wydział Analiz i Nadzoru10
2Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Kontroli10
3Wydział Ogólny10
4Wydział Wsparcia Operacyjnego4
5Wydział I w Warszawie4
6Wydział II w Warszawie4
7Wydziały terenowe BSWP4

ZAŁĄCZNIK Nr  8

TABELA NORM WYPOSAŻENIA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI

1 Załącznik nr 1 zmieniony obwieszczeniem z dnia 22 stycznia 2019 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.KGP.2019.17).