Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2019.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 31 maja 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie - Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu w Warszawie - Muzeum. Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej (Dz. Urz. MKiDN poz. 64) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zabytki stanowiące dawne wyposażenie Zamku Królewskiego w Warszawie oraz nawiązujące stylistycznie lub tematycznie do dawnego wyposażenia Zamku Królewskiego w Warszawie;",

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) zabytki charakterystyczne dla monarchii europejskich, w szczególności zbiorów królewskich, oraz dla europejskiego dziedzictwa kulturowego.";

2) w § 21 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) usług digitalizacyjnych i fotograficznych;

7) usług konserwatorskich, w tym sporządzania opinii konserwatorskich i stanów zachowania.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).