Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2022.170

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 października 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 30/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 173) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zakresu działania Instytutu należy upowszechnianie wiedzy na temat Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz popularyzowanie kultury, tradycji i dziejów oręża polskiego poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i wychowawczej oraz produkcji audialnej i audiowizualnej w celu kształtowania postaw patriotycznych i proobronnych, w zgodzie z założeniami polityki informacyjnej resortu obrony narodowej.",

b)
w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wydawanie czasopism:

a) "Polska Zbrojna",

b) "Polska Zbrojna Historia",

c) "Przegląd Sił Zbrojnych",

d) "Kwartalnik Bellona";",

po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) prowadzenie portalu polska-zbrojna.pl;

1b) prowadzenie wojskowej telewizji internetowej;";

2)
w § 8 w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) produkcji filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;";

3)
§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy zastępcy albo zastępców dyrektora.

2. Dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem powołuje i odwołuje do trzech zastępców dyrektora.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.