Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2018.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W statucie Urzędu Statystycznego w Katowicach, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 10 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Katowicach (Dz. Urz. GUS poz. 28, z 2013 r. poz. 12 oraz z 2014 r. poz. 53 i 63) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Działalność Urzędu jest finansowana z działu "Administracja publiczna" (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne).".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.