Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2018.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 13 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT Nr 5, poz. 14, z 2009 r. Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 42, z 2010 r. Nr 11, poz. 33, z 2012 r. Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 17, z 2015 r. poz. 38 oraz z 2016 r. Dz. Urz. Min. Cyf. poz. 49) w § 3 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) Departament Regulacji;

5) Departament Strategii i Analiz;";

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) Departament Częstotliwości;";

3) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) Departament Bezpieczeństwa;";

4) pkt 11b - 13 otrzymują brzmienie:

"11b) Departament Spraw Zagranicznych;

12) Biuro Finansów;

13) Biuro Administracji;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 761).