Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2020.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR1
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 10 stycznia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 17 Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. Urz. Ml poz. 35) w załączniku w § 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Oddział Terenowy TDT z siedzibą w Krakowie, wraz z:

– Zespołem Inspektorów w Rzeszowie, ".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2257).