Dz.Urz.MKiDN.2018.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 2 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Studiu Miniatur Filmowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Studiu Miniatur Filmowych (Dz. Urz. MKiDN poz. 50), w załączniku w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:

1) najmu i dzierżawy składników majątkowych;

2) organizacji szkoleń;

3) promocji i reklamy;

4) wydawnictw;

5) produkcji utworów audiowizualnych innych niż filmy oraz ich rozpowszechnianie w nowych mediach;

6) świadczenie audiowizualnych usług medialnych, w tym audiowizualnych usług medialnych na żądanie.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).