Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2022.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 12 grudnia 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079 i 2280) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 12 oraz z 2020 r. poz. 40 i 98) w załączniku "STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychiatrii i leczenia uzależnień w warunkach ambulatoryjnych;";

2)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Strukturę organizacyjną Szpitala stanowią:

1) oddziały całodobowego leczenia stacjonarnego;

2) Sudeckie Centrum Zdrowia Psychicznego:

a) Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym,

b) Oddział Dzienny Psychiatryczny,

c) Zespół Leczenia Środowiskowego;

3) Centrum Psychiatrii i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży:

a) Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,

b) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,

c) Poradnia Logopedyczna;

4) Centrum Leczenia Uzależnień;

5) Centrum Profilaktyki Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) komórki administracyjno-gospodarcze.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).