Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 5 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 17 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 18 oraz z 2018 r. poz. 11) w załączniku "STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8:
a) pkt 2 lit. z otrzymuje brzmienie:

"z) badań diagnostycznych w zakresie:

– audiometrii,

– badań metodą holtera,

– badań psychotechnicznych,

– całodobowego pomiaru ciśnienia,

– echokardiografii,

– elektroencefalografii,

– elektrokardiografii,

– elektrokardiografii wysiłkowej,

– elektromiografii,

– endodskopii,

– endoskopii cholangiopankreatografii wstecznej,

– rentgenodiagnostyki ogólnej,

– spirometrii,

– ultrasonografii,",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) prowadzenie Apteki Szpitalnej oraz zaopatrywanie medycznych komórek organizacyjnych Zakładu w leki, materiały i sprzęt medyczny;".

2) w § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Zespół przychodni MSWiA w Rzeszowie:

a) Przychodnia w Rzeszowie,

b) Przychodnia w Krośnie

- w których są udzielane świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia ambulatoryjnego określonego w § 8 pkt 2;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).