Dz.Urz.MSWiA.2018.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650 i 1128) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 21 oraz z 2017 r. poz. 33) w załączniku "STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi" wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią:

1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi - Szpital, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. a;

2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi - Poradnie, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. b;

3) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi - Inne, w którym są udzielane świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. a tiret drugie;

4) komórki administracyjno-gospodarcze.";

2) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).