Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2018.51

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 24 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 27) w załączniku "STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. sierżanta Grzegorza Załogi" wprowadza się następujące zmiany:
1) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią:

1) Szpital świadczący stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne w Katowicach oraz w Częstochowie;

2) ambulatoria w Katowicach, Bielsku - Białej, Częstochowie i Cieszynie;

3) Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych;

4) komórki administracyjno-gospodarcze.";

2) § 18 i 19 otrzymują brzmienie:

"§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza sprawozdanie finansowe.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika dotyczącą podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty.

5. Zakład pokrywa we własnym zakresie stratę netto.";

3) w § 21 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 50 000 zł;";

4) § 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. Zakład prowadzi wydzieloną działalność inną niż działalność lecznicza w zakresie:

1) świadczenia usług w zakresie orzecznictwa na rzecz innych podmiotów na podstawie odrębnych umów;

2) oddawania w najem lub dzierżawę aktywów trwałych zbędnych na cele działalności statutowej Zakładu;

3) organizowania i prowadzenia konferencji, szkoleń i kursów;

4) prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej;

5) prowadzenia działalności handlowo-usługowej związanej z funkcjonowaniem kuchni zakładowej oraz parkingu zakładowego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).