Nowość Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2023.39

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 25 maja 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 39, z 2014 r. poz. 19, z 2017 r. poz. 39, z 2018 r. poz. 83 oraz z 2022 r. poz. 96) w § 7 w ust. 1 w pkt 16b średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 18.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).