Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2018.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371 oraz z 2018 r. poz. 1375) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie (Dz. Urz. Min. Zdrów, poz. 43, z 2013 r. poz. 33, z 2014 r. poz. 9 oraz z 2017 r. poz. 24) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Regionalne Centrum może używać skróconej nazwy "RCKiK w Krakowie".";

2) w § 7 w ust. 1:
a) po pkt 17 wprowadza się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) Dział Farmacji Szpitalnej;",

b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).