Dz.Urz.MZ.2018.86

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371 oraz z 2018 r. poz. 1375) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 37, z 2014 r. poz. 23 oraz z 2017 r. poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Regionalne Centrum może używać skróconej nazwy "RCKiK w Zielonej Górze".";

2) w § 7 w ust. 1:
a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) Dział Farmacji Szpitalnej;",

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych;",

c) po pkt 13 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

"14) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Pracowniczych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 11 września 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).