Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2018.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371 oraz z 2018 r. poz. 1375) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 31, z 2014 r. poz. 10, z 2016 r. poz. 73 oraz z 2017 r. poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Regionalne Centrum może używać skróconej nazwy "RCKiK w Lublinie".";

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:

1) Terenowy Oddział w Białej Podlaskiej;

2) Terenowy Oddział w Chełmie;

3) Terenowy Oddział w Kraśniku;

4) Terenowy Oddział w Lubartowie;

5) Terenowy Oddział w Lublinie

6) Terenowy Oddział w Łukowie;

7) Terenowy Oddział w Puławach;

8) Terenowy Oddział we Włodawie;

9) Terenowy Oddział w Tomaszowie Lubelskim;

10) Terenowy Oddział w Zamościu;

11) Dział Administracyjno-Eksploatacyjny;

12) Dział Dawców i Ekspedycji;

13) Dział Farmacji Szpitalnej;

14) Dział Finansowo-Księgowy;

15) Dział Laboratoryjny;

16) Dział Organizacyjno-Prawny;

17) Dział Personalny;

18) Dział Pobierania i Preparatyki;

19) Dział Promocji i Marketingu;

20) Dział Zapewnienia Jakości;

21) Ośrodek Dawców Szpiku;

22) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego;

23) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;

24) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronności;

25) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).