Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2018.72

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371 oraz z 2018 r. poz. 1375), zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 52, z 2014 r. poz. 6 oraz z 2017 r. poz. 23) wprowadza się następujące zmiany
1) w § 1 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Regionalne Centrum może używać skróconej nazwy "RCKiK w Kaliszu.";

2) w § 7 w ust. 1:
a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Dział Farmacji Szpitalnej;",

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu;",

c) uchyla się pkt 14,
d) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 września 2018 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).