Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2018.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 711 i 1507) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 38 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 30) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W ramach Ośrodka Doradztwa wyodrębnia się oddział w Starym Polu.";

2) w § 3:
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dyrektora oddziału;",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W czasie nieobecności dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Ośrodka Doradztwa kieruje wskazany przez niego w regulaminie organizacyjnym zastępca dyrektora, a w przypadku nieobecności zastępcy dyrektora lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, upoważniony przez dyrektora dyrektor oddziału lub jeden z kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a-i, lub upoważniona przez dyrektora jedna z osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lit. j-n.";

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Oddział Ośrodka Doradztwa stanowi komórkę organizacyjną Ośrodka Doradztwa.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. poz. 1250).