Dz.Urz.MSWiA.2018.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu państwowej jednostce budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 6 i 72, z 2017 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 17 i 67) w załączniku "Statut państwowej jednostki budżetowej - Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Wydział Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych;";

2) w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) weryfikacja ilościowa i jakościowa spersonalizowanych dokumentów, w tym ich warstwy graficznej i elektronicznej;";

3) w § 8:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Do zakresu działania Wydziału Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych należy:",

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) realizacja zadań związanych z rozwojem systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie systemów produkcyjnych dedykowanych dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz nadzór nad wprowadzonymi rozwiązaniami;";

4) w § 10 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) przygotowanie i realizacja działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie zadań Centrum, o których mowa w § 1 ust. 3.";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Do zakresu działania Wydziału Rozwoju i Kontroli Jakości należy:

1) weryfikacja blankietów dokumentów pod względem zgodności z obowiązującymi wzorami dokumentów, kierowanie ich do personalizacji oraz brakowanie dokumentów posiadających wady fabryczne;

2) kontrola ilości i jakości przed i po personalizacji dokumentów, w tym ich warstwy graficznej i elektronicznej;

3) realizacja zadań związanych z rozwojem parku maszynowego, nadzorem i wsparciem jego serwisu, w tym uczestnictwo we wdrażaniu nowych urządzeń związanych z procesem personalizacji i dystrybucji dokumentów;

4) udział w pracach związanych z rozwojem systemów teleinformatycznych zapewniających funkcjonowanie systemów produkcyjnych dedykowanych dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1;

5) nadzór nad funkcjonowaniem procesów produkcyjnych;

6) optymalizacja i kontrola jakości procesu personalizacji;

7) planowanie i monitorowanie zapasów magazynowych dla zapewnienia ciągłości procesu personalizacji;

8) planowanie i współpraca w zakresie badań blankietów dokumentów;

9) monitorowanie współczesnych kierunków rozwoju technik i technologii personalizacji dokumentów oraz stosowanych w nich zabezpieczeń;

10) udział w pracach związanych z budową i zabezpieczeniami dokumentów personalizowanych w Centrum;

11) koordynacja działań związanych z utworzeniem i rozwojem Zapasowego Obiektu Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

6) w § 14 uchyla się pkt 3;
7) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. W skład Zespołu Stanowisk Samodzielnych wchodzą:

1) radcowie prawni, których zadaniem jest obsługa prawna Centrum;

2) audytor wewnętrzny, który realizuje zadania mające na celu uzyskiwanie obiektywnych i niezależnych ocen funkcjonowania Centrum;

3) inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, który wykonuje specjalistyczne oceny i analizy zagrożeń w obszarach mających wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz prowadzi szkolenia z zakresu BHP;

4) inspektor do spraw przeciwpożarowych, który wykonuje specjalistyczne oceny i analizy zagrożeń w obszarach mających wpływ na ochronę przeciwpożarową oraz prowadzi szkolenia z ochrony przeciwpożarowej;

5) inspektor ochrony danych, który:

a) wykonuje zadania określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym w szczególności zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem danych osobowych przetwarzanych w systemach produkcyjnych dedykowanych dla dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1, innych systemach informatycznych i aplikacjach funkcjonujących w Centrum w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych,

b) współpracuje i pełni funkcję punktu kontaktowego z organem nadzorczym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych oraz z inspektorem ochrony danych baz danych i rejestrów danych osobowych poszukiwanych przy pomocy aplikacji Źródło,

c) przeprowadza ocenę skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych,

d) przeprowadza analizę stosowanych przez Centrum techniczno-organizacyjnych środków ochrony, bezpieczeństwa fizycznego oraz informatycznego związanych z przetwarzaniem danych osobowych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).