Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2019.108

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 4 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730, 1696 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN poz. 64, z 2016 r. poz. 61 oraz z 2019 r. poz. 82) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy w dziedzinie muzealnictwa morskiego poprzez ukazywanie działalności społeczeństw na morzach i oceanach oraz wodach śródlądowych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji morskich Polski, polskiej techniki morskiej, a także krzewienie wartości artystycznych i estetycznych oraz ochrona kulturowego dziedzictwa morskiego.";

2)
w § 8:
a)
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) zbiory związane z historią żeglugi śródlądowej w Polsce, portami i przystaniami rzecznymi, w tym zbiory z zakresu szkutnictwa i budownictwa statków rzecznych, rybołówstwa oraz rzemiosła nadrzecznego;",

b)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) archiwalia i materiały dokumentacyjne dotyczące rozwoju polskiej polityki, gospodarki, techniki, nauki i kultury morskiej oraz rzecznej, w tym akta pisane, dokumentację projektową, mapy, plany, fotografie, pocztówki oraz inne materiały o charakterze archiwalnym.";

3)
w § 9 uchyla się pkt 8.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).