Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKDNiS.2020.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 22 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Dz. Urz. MKiDN poz. 45) w załączniku w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektor zarządza Instytutem przy pomocy dwóch zastępców. Zastępców

powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Ministra.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. poz. 1717).