Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2022.19

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 31 marca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (Dz. Urz. MKiDN poz. 30, z 2020 r. poz. 52 oraz Dz. Urz. MKDNiS z 2021 r. poz. 78) w załączniku w § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, zwana dalej "Radą", w skład której wchodzi 13 członków.

2. Członków Rady powołuje Minister, z zastrzeżeniem, że Minister i Fundacja wskazują po czterech kandydatów, którzy wchodzą w skład Rady.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).