Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2020.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (Dz. Urz. MKiDN poz. 30) w załączniku w § 6 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

"15) prowadzenie działalności edukacyjnej.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).