Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKDNiS.2021.81

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 25 października 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902 i z 2021 r. poz. 1641) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN poz. 12) w załączniku w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy dwóch zastępców.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. z 2021 r. poz. 970).