Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2021.67

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 24 sierpnia 2021 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 28) w załączniku w § 9 w ust. 1:
1)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Zespół kontroli zakażeń szpitalnych;";

2)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).