Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2017.66

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 3 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 1351 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (Dz. Urz. KGP poz. 38 i 80), w załączniku do zarządzenia w § 5 w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

"22) Komisariat Wodny Policji w Gdańsku.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października 2017 r.