Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2016.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 22 lutego 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (Dz. Urz. KGP poz. 100) w załączniku w § 5 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie;".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016 r.