Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2020.85

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 10 listopada 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do zarządzenia Nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi poz. 10, z 2016 r. poz. 1 oraz z 2017 r. poz. 5) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zakłady rehabilitacji leczniczej działają na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493).".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).