Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2020.119

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 maja 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Instytutowi Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 3) w załączniku w § 10:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada naukowa podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów.";

2) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Członkowie rady naukowej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

6. Członkowie rady naukowej mogą uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewniającego zachowanie tajności głosowania.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.