Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiRW.2020.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 16 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Na podstawie art. 76a ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do zarządzenia Nr 35 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników (Dz. Urz. Min. Rol. poz. 37 oraz z 2010 r. poz. 8) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Rozstrzygnięcia Rady Nadzorczej zapadają większością głosów w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu albo w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekt uchwały, która ma zostać podjęta w trybie obiegowym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, doręczany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej wraz z innymi wymaganymi dokumentami na imienny adres poczty elektronicznej. Uchwałę podejmowaną w trybie obiegowym uznaje się za podjętą z dniem złożenia ostatniego podpisu. W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

2. Decyzję w sprawie podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podejmuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. W razie braku możliwości podjęcia przez niego decyzji, decyzję tę podejmuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, o ile Przewodniczący Rady Nadzorczej nie wskazał pisemnie innego członka Rady Nadzorczej.

3. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 2, dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu lub w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co najmniej pięciu członków Rady Nadzorczej.

4. Szczegółowe zasady podejmowania rozstrzygnięć Rady Nadzorczej w trybie obiegowym (pisemnym) lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Rada Nadzorcza w regulaminie podjętym w formie uchwały.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).