Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2018.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 25 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Dz. Urz. MKiDN poz. 15) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) tworzenie kolekcji sztuki nowoczesnej i współczesnej.";

2) w § 6 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) gromadzenie dzieł sztuki oraz materiałów dokumentacyjnych".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).