Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 25 lipca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2232) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do zarządzenia nr 43 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 46) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 wyrazy "Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej" zastępuje się wyrazami "Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej";
2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Celem CPS "Dialog" jest:

1) tworzenie warunków służących mediacji i doradztwu w zapobieganiu, łagodzeniu i rozwiązywaniu konfliktów społecznych oraz wspieranie instytucji porozumienia społecznego;

2) realizacja zleconych przez Ministra zadań szkoleniowych, badawczych, informacyjnych, wydawniczych i publikacyjnych oraz innych zadań na rzecz partnerstwa i dialogu społecznego, w tym w szczególności:

a) kształcenie i doskonalenie uczestników dialogu społecznego,

b) opracowywanie ekspertyz,

c) wykonywanie prac badawczych i analitycznych w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy,

d) promowanie nowych rozwiązań w dziedzinie zbiorowych stosunków pracy oraz bezkonfliktowych metod kształtowania tych stosunków,

e) uczestnictwo w realizacji programów i projektów na rzecz dialogu społecznego, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.";

3)
w § 3 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) inicjowanie, opracowywanie i nadzorowanie realizacji programów i projektów na rzecz dialogu społecznego, w tym współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.";

4)
w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. CPS "Dialog" wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 5 i 6, we współpracy ze wskazanymi przez Ministra komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministerstwem" oraz współuczestniczy w działaniach Ministerstwa na rzecz partnerstwa i dialogu społecznego.";

5)
w § 5 wyraz "postanowieniami" zastępuje się wyrazem "przepisami";
6)
w § 7:
a)
w ust. 2 skreśla się zdanie drugie,
b)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Zadania, o których mowa w § 3 w ust. 1 w pkt 6, mogą być finansowane z części 31 - Praca, działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 - Pozostała działalność.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.