Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2020.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 46 i Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2016 r. poz. 43, z 2017 r. poz. 48, z 2018 r. poz. 63 i poz. 74 oraz z 2019 r. poz. 26) w załączniku "STATUT Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie" w § 7:
1)
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) szpitalnych w zakresie:

– alergologii,

– anestezjologii i intensywnej terapii,

– chirurgii i chirurgii dziecięcej,

– chirurgii plastycznej,

– chirurgii naczyniowej,

– chirurgii szczękowej,

– chorób metabolicznych oraz chorób rzadkich,

– chorób wewnętrznych,

– chorób zakaźnych,

– dermatologii,

– diabetologii,

– dializoterapii,

– endokrynologii,

– gastroenterologii,

– ginekologii i położnictwa,

– hematologii

– hepatologii,

– intensywnej opieki medycznej,

– kardiochirurgii,

– kardiologii,

– nefrologii,

– neonatologii,

– neurochirurgii,

– neurologii,

– noworodków,

– onkologii,

– okulistyki,

– ortopedii i traumatologii,

– otolaryngologii,

– pediatrii,

– radioterapii onkologicznej,

– ratownictwa medycznego (SOR),

– rehabilitacji kardiologicznej,

– rehabilitacji neurologicznej,

– reumatologii,

– szpitalnego oddziału ratunkowego,

– transplantologii,

– terapii izotopowej,

– urologii,";

2)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) alergologii,

b) badań diagnostycznych - zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

c) badań profilaktycznych,

d) chirurgii dziecięcej,

e) chirurgii naczyniowej,

f) chirurgii ogólnej,

g) chirurgii ortopedycznej dzieci,

h) chirurgii plastycznej,

i) chirurgii szczękowej,

j) chorób metabolicznych,

k) chorób zakaźnych,

l) cytologii,

m) dermatologii,

n) diabetologii,

o) endokrynologii,

p) foniatrii,

q) gastroenterologii,

r) ginekologii,

s) hematologii,

t) hepatologii,

u) gruźlicy i chorób płuc,

v) kardiochirurgii,

w) kardiologii i kardiologii inwazyjnej,

x) laryngologii i audiologii,

y) leczenia bólu,

z) logopedii,

za) medycyny pracy, zb) neurochirurgii, zc) neurologii,

zd) nefrologii,

ze) okulistyki i przeciwjaskrowym, zf) onkologii,

zg) ortopedii, zh) osteoporozy,

zi) podstawowej opieki zdrowotnej, zj) pomocy doraźnej,

zk) położnictwa, zl) preluksacji, zm) pulmonologii,

zn) radioterapii onkologicznej, zo) rehabilitacji,

zp) reumatologii, zq) transplantologii,

zr) traumatologii i narządu ruchu,

zs) urologii,

zt) zdrowia psychicznego,

zu) zdrowia psychicznego dzieci;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).