Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2018.74

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 19 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 46 i Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2016 r. poz. 43, z 2017 r. poz. 48 oraz z 2018 r. poz. 63) w załączniku "STATUT Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie" w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców kierownika, głównego księgowego, naczelnej pielęgniarki i kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Szpitala.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).