Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2017.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35A
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 25 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 46 oraz Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2016 r. poz. 43) w załączniku "STATUT Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie" wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"§ 7. Zadania Szpitala obejmują w szczególności:

1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:

a) szpitalnych w zakresie:

– alergologii,

– anestezjologii i intensywnej terapii,

– chirurgii i chirurgii dziecięcej,

– chirurgii plastycznej,

– chirurgii naczyniowej,

– chorób wewnętrznych,

– chorób zakaźnych,

– dermatologii,

– diabetologii,

– dializoterapii,

– endokrynologii,

– gastroenterologii,

– ginekologii i położnictwa,

– hematologii,

– hepatologii,

– intensywnej opieki medycznej,

– kardiochirurgii,

– kardiologii,

– nefrologii,

– neonatologii,

– neurochirurgii,

– neurologii,

– noworodków,

– onkologii,

– okulistyki,

– ortopedii i traumatologii,

– otolaryngologii,

– pediatrii,

– radioterapii onkologicznej,

– ratownictwa medycznego (SOR),

– rehabilitacji kardiologicznej,

– rehabilitacji neurologicznej,

– reumatologii,

– szpitalnego oddziału ratunkowego,

– transplantologii,

– terapii izotopowej,

– urologii,

b) szpitalnych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin - "leczenie jednego dnia",

c) innych niż szpitalne w zakresie usprawniania leczniczego;

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) alergologii,

b) badań diagnostycznych - zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

c) badań profilaktycznych,

d) chirurgii dziecięcej,

e) chirurgii naczyniowej,

f) chirurgii ogólnej,

g) chirurgii ortopedycznej dzieci,

h) chirurgii plastycznej,

i) chorób metabolicznych,

j) chorób zakaźnych,

k) cytologii,

l) dermatologii,

m) diabetologii,

n) endokrynologii,

o) foniatrii,

p) gastroenterologii,

q) ginekologii,

r) hematologii,

s) hepatologii,

t) gruźlicy i chorób płuc,

u) kardiochirurgii,

v) kardiologii i kardiologii inwazyjnej,

w) laryngologii i audiologii,

x) leczenia bólu,

y) logopedii,

z) medycyny pracy,

za) neurochirurgii,

zb) neurologii,

zc) nefrologii,

zd) okulistyki i przeciwjaskrowym,

ze) onkologii,

zf) ortopedii,

zg) osteoporozy,

zh) podstawowej opieki zdrowotnej,

zi) pomocy doraźnej,

zj) położnictwa,

zk) preluksacji,

zl) pulmonologii,

zm) radioterapii onkologicznej,

zn) rehabilitacji,

zo) reumatologii,

zp) transplantologii,

zr) traumatologii i narządu ruchu,

zs) urologii,

zt) zdrowia psychicznego,

zu) zdrowia psychicznego dzieci;";

2)
§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Strukturę organizacyjną Szpitala stanowią:

1) "Centralny Szpital Kliniczny" - w którym realizowana jest działalność lecznicza w rodzaju stacjonarnych i całodobowych szpitalnych świadczeń zdrowotnych. W skład Centralnego Szpitala Klinicznego wchodzą wszystkie komórki szpitalne (kliniki, oddziały, pododdziały, działy, zespoły, bloki operacyjne) z siedzibą w Warszawie, oraz pracownie z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, w których są udzielane świadczenia w zakresie określonym w § 7 pkt 1 lit. a i b;

2) "Przychodnie Specjalistyczne" - w których jest realizowana działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. W skład Przychodni Specjalistycznych wchodzą wszystkie komórki ambulatoryjne (poradnie i gabinety) z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego, w których są udzielane świadczenia w zakresie określonym w § 7 pkt 1 lit. c oraz pkt 2;

3) komórki administracyjno - gospodarcze.";

3)
§ 18 i § 19 otrzymują brzmienie:

"§ 18. Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

2. Minister właściwy do spaw wewnętrznych zatwierdza sprawozdanie finansowe.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza propozycję kierownika dotyczącą podziału zysku oraz sposób pokrycia straty.

5. Zakład pokrywa we własnym zakresie stratę netto.";

4)
w § 21 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zakup lub przyjęcie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego powyżej jednostkowej wartości początkowej wynoszącej 50 000 zł;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).