Dz.Urz.MKiDN.2018.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Programu "Niepodległa"

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 oraz z 2018 r. poz. 152 i 1105) zarządza się co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Biuru Programu "Niepodległa" (Dz. Urz. MKiDN poz. 3) w załączniku w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1) usług doradczo-konsultacyjnych;

2) sprzedaży materiałów promocyjnych, druków, publikacji, licencji lub autorskich praw majątkowych i materiałów promocyjnych;

3) sprzedaży miejsc i powierzchni do celów reklamowych oraz usług promocyjnych;

4) usług szkoleniowych;

5) usług wystawienniczych i produkcyjnych w obszarze kultury;

6) produkcji lub koprodukcji filmów, materiałów audiowizualnych, muzycznych,

koncertów, festiwali lub innych wydarzeń kulturalnych.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).