Dz.Urz.MS.2018.302

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 83, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt 40, 81, 83, 90, 101, 104, 106, 140 i 151;
2) uchyla się załączniki nr 40, 81, 83, 90, 101, 104, 106, 140 i 151 do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2018 r.