Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2018.282

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 października 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 83, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 99 w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Poznaniu.";

2) w załączniku nr 136:
a) w § 4 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.),",

b) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

"§ 7a. Obszar działania pracowni rehabilitacji obejmuje zakłady karne i areszty śledcze podległe dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Warszawie.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.