Dz.Urz.MON.2019.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz jednostkom podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 32/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie nadania statutów Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz jednostkom podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 293, z 2014 r. poz. 309 oraz z 2018 r. poz. 16) załącznik Nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT CENTRUM ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH

§  1.  Centrum Zasobów Informatycznych, zwane dalej "Centrum", jest jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
§  2.  Centrum jest jednostką wojskową w rozumieniu art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, z późn. zm.).
§  3.  Zakres nadzoru nad działalnością Centrum oraz osoby funkcyjne właściwe do sprawowania nadzoru określają odrębne przepisy.
§  4.  Kierownik jednostki budżetowej, o której mowa w § 1, jest dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległym Dowódcy Garnizonu Warszawa.
§  5.  Siedzibą Centrum jest Warszawa.
§  6.  Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§  7. 
1.  Zadaniem Centrum jest realizacja zabezpieczenia finansowego zgodnie z "Planem przydziałów gospodarczych RON", zabezpieczenia logistycznego komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz realizacja decentralna zadań wynikających z centralnego planu rzeczowego w zakresie planu modernizacji technicznej na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także realizacja inwestycji i remontów w zakresie budowy infrastruktury informatyki i telekomunikacji.
2.  Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215), na rzecz:

a) beneficjentów określonych w "Planach przydziałów gospodarczych RON", dla których Centrum jest oddziałem gospodarczym w działach zaopatrzenia wymienionych w tym planie;

b) beneficjentów zadań rzeczowych określonych w "Planie Modernizacji Technicznej", realizowanych centralnie, dla których Centrum jest realizatorem;

c) beneficjentów zadań rzeczowych określonych w "Planie Inwestycji Budowlanych", dla których Centrum jest inwestorem.

3.  Centrum może realizować zadania odpłatne, wynikające z odrębnych przepisów.
§  8.  Szczegółowe zadania Centrum określa "Szczegółowy zakres działania Centrum Zasobów Informatycznych", nadany według odrębnych przepisów.
§  9.  Dyrektor Centrum jest:
1) kierownikiem jednostki budżetowej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2) dowódcą jednostki wojskowej w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
§  10.  Dyrektor Centrum wykonuje swoje zadania samodzielnie oraz przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych, zgodnie z zakresem ich obowiązków.
§  11.  Strukturę organizacyjną Centrum, zakres obowiązków osób funkcyjnych, o których mowa w § 10, określają dokumenty etatowe, organizacyjne i kompetencyjne nadane według odrębnych przepisów.