Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.PKRUS.2016.49

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 14 października 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277) oraz § 4 ust. 5 Statutu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. Nr 10, poz. 10 oraz z 2016 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Załącznik do zarządzenia nr 6 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS z 2016r. poz. 6, poz. 14 i poz. 42) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 2 Struktura organizacyjna Kasy

Rozdział 3 Podział zadań w Kasie

Rozdział 4 Podział zadań Kierownictwa Kasy

Rozdział 5 Organizacja i zasady pracy komórek organizacyjnych Centrali Kasy

Rozdział 6 Zakres działania komórek organizacyjnych Centrali Kasy

Rozdział 7 Kolegium Kasy

Rozdział 8 Struktura organizacyjna i podstawowe zadania oddziału regionalnego

Rozdział 9 Podstawowe zadania placówek terenowych

Rozdział 10 Zakłady rehabilitacji leczniczej

Rozdział 11 Postanowienia końcowe

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1. 
1. 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwana dalej "Kasą", działa na podstawie:
1)
ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r. poz. 277);
2)
statutu Kasy, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 14 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. MRiRW z 2010 r. Nr 10, poz. 10 oraz z 2016 r. poz. 1);
3)
niniejszego regulaminu organizacyjnego, zwanego dalej "regulaminem";
4)
wewnętrznych aktów prawnych Prezesa Kasy.
2. 
Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
1)
jednostki organizacyjne Kasy - Centralę, oddziały regionalne, placówki terenowe;
2)
Kierownictwo Kasy - Prezesa Kasy, Zastępców Prezesa Kasy;
3)
komórki organizacyjne w Centrali - biuro, zespół, stanowisko pracy;
4)
kierownik komórki organizacyjnej w Centrali - dyrektor biura, wicedyrektor biura, pełnomocnik Prezesa kierujący zespołem, Główny Księgowy Kasy kierujący zespołem, Naczelny Lekarz Kasy kierujący zespołem;
5)
komórki organizacyjne w oddziałach regionalnych - wydział, referat, stanowisko pracy, wieloosobowe stanowisko pracy;
6)
zakłady rehabilitacji leczniczej - centra rehabilitacji rolników, ośrodek szkoleniowo- rehabilitacyjny.

Rozdział  2

Struktura organizacyjna Kasy

§  2. 
W ramach Kasy wyodrębnia się:
1)
Centralę;
2)
oddziały regionalne;
3)
placówki terenowe;
4)
zakłady rehabilitacji leczniczej.
§  3. 
W skład Centrali wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)
Zespół Naczelnego Lekarza Kasy (NL);
2)
Zespół Głównego Księgowego Kasy (GK);
3)
Zespół Radców Prezesa Kasy (RP);
4)
Biuro Organizacyjno-Prawne (OP);
5)
Biuro Kadr i Szkolenia (KS);
6)
Biuro Strategii i Rozwoju (SR);
7)
Biuro Ubezpieczeń (UB);
8)
Biuro Świadczeń (SW);
9)
Biuro Ekonomiczne (BE);
10)
Biuro Finansowo-Księgowe (FK);
11)
Biuro Prewencji i Rehabilitacji (PR);
12)
Biuro do spraw Zakładów Rehabilitacji Leczniczej (ZR);
13)
Biuro Administracji i Inwestycji (AI);
14)
Biuro Zamówień Publicznych (ZP);
15)
Biuro Informatyki i Telekomunikacji (IT);
16)
Biuro Komunikacji Społecznej (SK);
17)
Biuro Kontroli (KN);
18)
Biuro Audytu (AW);
19)
Biuro Orzecznictwa Lekarskiego (OL);
20)
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (IN);
21)
Zespół Obsługi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników (RR);
22)
Zespół Koordynacji Współpracy Naukowej (KWN).
§  4. 
Do zadań Centrali Kasy należy:
1)
nadzór merytoryczny nad realizacją przez oddziały regionalne, placówki terenowe oraz zakłady rehabilitacji leczniczej zadań wynikających z przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz Innych aktów prawnych, poprzez zapewnienie m. in.:
a)
niezbędnej pomocy merytorycznej, organizacyjno-technicznej i finansowej umożliwiającej realizację zadań,
b)
jednolitej interpretacji powszechnie obowiązujących i wewnętrznych przepisów prawnych oraz zapobieganie powstawaniu różnic interpretacyjnych w stosowaniu przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników;
2)
podejmowanie rozwiązań zmierzających do usprawniania obsługi systemu ubezpieczenia społecznego rolników;
3)
nadzór merytoryczny nad realizacją przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz postanowień dwustronnych umów o zabezpieczeniu społecznym;
4)
współpraca z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami uczestniczącymi w realizacji zadań Kasy;
5)
koordynowanie spraw dotyczących kontaktów Kasy z międzynarodowymi instytucjami ubezpieczenia społecznego;
6)
przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Kasie oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa;
7)
przeprowadzanie kontroli i inspekcji w Kasie oraz funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy;
8)
opracowywanie materiałów informacyjnych i wyjaśnień, prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz upowszechniania zadań Kasy oraz popularyzującej wiedzę o systemie ubezpieczenia społecznego rolników.

Rozdział  3

Podział zadań w Kasie

§  5. 
1. 
Kasą kieruje Prezes przy pomocy: Zastępców Prezesa, kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Kasy, dyrektorów oddziałów regionalnych, kierowników placówek terenowych oraz dyrektorów zakładów rehabilitacji leczniczej, którzy są odpowiedzialni wobec Prezesa Kasy za całość spraw objętych ich zakresem działania.
2. 
W czasie nieobecności Prezesa lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków Kasą kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz Pierwszy Zastępca Prezesa, w przypadku jego nieobecności Drugi Zastępca Prezesa, a w przypadku jego nieobecności Trzeci Zastępca Prezesa.
3. 
W czasie nieobecności Zastępcy Prezesa Kasy lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków zagadnienia powierzone do jego nadzoru realizuje Prezes Kasy.
4. 
Do realizacji określonych zadań Kasy Prezes może powoływać zespoły problemowe określając ich nazwę, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb pracy.

Rozdział  4

Podział zadań Kierownictwa Kasy

§  6. 
1. 
Prezes zatwierdza kierunki działania Kasy oraz nadzoruje całokształt zadań realizowanych przez Kasę.
2. 
Do kompetencji Prezesa należą sprawy nie przekazane do właściwości innych organów, a w szczególności:
1)
realizacja postanowień ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz innych aktów prawnych, w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz świadczeń z tego ubezpieczenia, a także dochodzenia i umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników;
2)
realizacja zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
3)
ustalanie kompetencji Zastępców Prezesa, kierowników komórek organizacyjnych Centrali Kasy, za wyjątkiem wicedyrektorów biura, dyrektorów oddziałów regionalnych oraz kierowników placówek terenowych;
4)
prowadzenie polityki kadrowo-płacowej w Kasie;
5)
pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
6)
udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania w jego imieniu, w tym do wydawania decyzji w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników;
7)
inicjowanie działań kontrolnych oraz określanie zasad wykonywania działalności kontrolnej;
8)
tworzenie, przekształcanie i znoszenie oddziałów regionalnych i placówek terenowych, po zasięgnięciu opinii Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanej dalej "Radą Rolników";
9)
podejmowanie decyzji w sprawach:
a)
członkostwa Kasy w międzynarodowych organizacjach ubezpieczeniowych,
b)
dochodzenia zwrotu wydatków ponoszonych na świadczenia z ubezpieczenia z tytułu wypadku lub choroby zawodowej od osób będących dostawcami wadliwych środków stosowanych przy pracy rolniczej lub wadliwie świadczących usługi,
c)
zasad zarządzania zasobami ludzkimi Kasy, w tym gospodarowania funduszem wynagrodzeń,
d)
planów wyjazdów zagranicznych i przyjmowania delegacji zagranicznych;
10)
zatwierdzanie:
a)
dokumentów o charakterze strategicznym, programów działania Kasy oraz sprawozdań z ich wykonania,
b)
projektów budżetów Kasy i projektów planów rzeczowo-finansowych funduszy Kasy oraz rocznych sprawozdań z ich wykonania,
c)
materiałów przedkładanych na posiedzenia organów władzy publicznej, organizacji politycznych i społecznych oraz innych instytucji;
11)
wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;
12)
ogłaszanie w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski" obwieszczeń wydawanych na podstawie upoważnień ustawowych;
13)
podpisywanie:
a)
wystąpień kierowanych do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych, organów kontrolnych, posłów, senatorów, wojewodów, organów samorządowych,
b)
wystąpień do organizacji politycznych, społecznych i zawodowych działających w skali ogólnokrajowej,
c)
pism do kierownictwa organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych,
d)
decyzji o podjęciu kontroli i wystąpień pokontrolnych kierowanych do dyrektorów jednostek organizacyjnych Kasy,
e)
wniosków o nadanie odznaczeń państwowych,
f)
pism zastrzeżonych do jego podpisu lub mających ze względu na swój charakter specjalne znaczenie oraz zatwierdzanie protokołów z posiedzeń: Kolegium Kasy, narad Kierownictwa Kasy z dyrektorami jednostek organizacyjnych Kasy;
14)
nadawanie Kasie regulaminu organizacyjnego oraz zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych poszczególnych komórek organizacyjnych w Centrali Kasy i jednostek organizacyjnych Kasy;
15)
rozpatrywanie wniosków Rady Rolników i przedkładanie Radzie Rolników dokumentów, materiałów i informacji;
16)
nadzór nad realizacją zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
17)
nadzór nad polityką informacyjną Kasy;
18)
nadzór nad realizacją zadań z zakresu obsługi prawnej w Kasie;
19)
nadzór nad realizacją zadań wynikających z przyjętej Strategii Kasy oraz z funkcjonującego w Kasie zintegrowanego systemu zarządzania;
20)
nadzór nad realizacją przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, obronności i bezpieczeństwa państwa, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;
21)
nadzór nad realizacją zadań z zakresu funkcjonowania kancelarii tajnej oraz zadań związanych z wykonywaniem pieczęci urzędowych i służbowych;
22)
nadzór nad realizacją zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, w szczególności zadań wynikających z "Planu Operacyjnego funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
3. 
Realizując nadzór merytoryczny nad działalnością Kasy, Prezes Kasy bezpośrednio nadzoruje:
1)
Biuro Kontroli;
2)
Biuro Audytu;
3)
Biuro Kadr i Szkolenia;
4)
Biuro Organizacyjno-Prawne;
5)
Zespół Naczelnego Lekarza Kasy;
6)
Biuro Orzecznictwa Lekarskiego;
7)
Biuro Komunikacji Społecznej;
8)
Biuro Strategii i Rozwoju;
9)
Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;
10)
Zespół Radców Prezesa;
11)
oddziały regionalne wraz z podległymi placówkami terenowymi.
§  7. 
1. 
Zastępcy Prezesa w zakresie zagadnień powierzonych do nadzoru:
1)
odpowiadają za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanym przez siebie obszarze działania Kasy;
2)
ponoszą odpowiedzialność wobec Prezesa Kasy za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, organizację, wyniki pracy i prawidłowe wykonywanie zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych Centrali Kasy;
3)
określają zadania i wydają kierownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych dyspozycje, co do merytorycznego kształtu realizowanych zadań;
4)
dokonują akceptacji:
a)
spraw przedkładanych do decyzji Prezesa,
b)
dokumentów o charakterze strategicznym, programów działania Kasy oraz sprawozdań z ich wykonania,
c)
regulaminów organizacyjnych nadzorowanych komórek organizacyjnych w Centrali Kasy,
d)
rocznych planów pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych i sprawozdań z ich realizacji,
e)
proponowanych nagród i podwyżek wynagrodzeń dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz pracowników komórek organizacyjnych w Centrali Kasy w oparciu o karty ocen,
f)
materiałów prezentowanych na posiedzeniach Kolegium Kasy w zakresie merytorycznej działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych,
g)
stanowisk prezentowanych Radzie Rolników;
5)
podpisują:
a)
wytyczne i wyjaśnienia o charakterze interpretacyjnym kierowane do wszystkich jednostek organizacyjnych Kasy,
b)
korespondencję z podmiotami zewnętrznymi w ramach udzielanych przez Prezesa imiennych upoważnień;
6)
wydają decyzje administracyjne w ramach udzielonych przez Prezesa upoważnień;
7)
wnioskują o podjęcie działań kontrolnych;
8)
zarządzają przeprowadzanie inspekcji w jednostkach organizacyjnych Kasy w ramach merytorycznego nadzoru sprawowanego przez komórki organizacyjne Centrali Kasy;
9)
reprezentują Kasę w zakresie powierzonych kompetencji oraz udzielonych przez Prezesa imiennych upoważnień;
10)
opiniują wnioski kierowników komórek organizacyjnych z zakresu stosunku pracy w sprawach nadzorowanych komórek organizacyjnych;
11)
udzielają urlopów wypoczynkowych kierownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych;
12)
wnioskują do Prezesa Kasy w sprawie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy z kierownikami nadzorowanych komórek organizacyjnych.
2. 
Zastępcy Prezesa nie posiadają uprawnień przysługujących Prezesowi Kasy wskazanych w § 6 w ust. 2 w pkt 11 i 12.
§  8. 
1. 
Do kompetencji Pierwszego Zastępcy Prezesa należy merytoryczny nadzór nad działalnością Kasy w zakresie następujących zagadnień:
1)
realizacji zadań dotyczących podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz świadczeń pieniężnych z tego ubezpieczenia, w tym wynikających z przepisów wspólnotowych UE i umów międzynarodowych;
2)
realizacji zadań z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego rolników, domowników i członków ich rodzin oraz emerytów i rencistów i członków ich rodzin, a także z zakresu poboru podatku dochodowego z emerytur i rent;
3)
realizacji zadań z zakresu dochodzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników;
4)
realizacji zadań z zakresu prewencji i rehabilitacji leczniczej;
5)
prawidłowego funkcjonowania zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy;
6)
współpracy Kasy z zagranicą oraz ze środowiskiem naukowym.
2. 
Realizując bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Kasy w zakresie zagadnień wymienionych w ust. 1, Pierwszy Zastępca Prezesa bezpośrednio nadzoruje:
1)
Biuro Ubezpieczeń;
2)
Biuro Świadczeń;
3)
Biuro Prewencji i Rehabilitacji;
4)
Biuro do spraw Zakładów Rehabilitacji Leczniczej;
5)
Zespół Koordynacji Współpracy Naukowej.
§  9. 
1. 
Do kompetencji Drugiego Zastępcy Prezesa należy merytoryczny nadzór nad działalnością Kasy w zakresie następujących zagadnień:
1)
realizacji prawidłowego planowania rzeczowo-finansowego funduszy Kasy: emerytalno-rentowego, prewencji i rehabilitacyjnego, administracyjnego i motywacyjnego oraz zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa;
2)
prawidłowego prowadzenia gospodarki finansowej Kasy, w tym zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;
3)
prowadzenia sprawozdawczości statystycznej Kasy;
4)
planowania i realizacji inwestycji budowlanych, modernizacji i remontów posiadanych przez Kasę zasobów lokalowych oraz administrowania i gospodarowania majątkiem w jednostkach organizacyjnych Kasy;
5)
prowadzenia w jednostkach organizacyjnych Kasy gospodarki materiałowej, transportowej, przeciwpożarowej, ochrony i zabezpieczenia mienia oraz obsługi kancelaryjno-archiwalnej.
2. 
Realizując bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Kasy w zakresie zagadnień wymienionych w ust. 1, Drugi Zastępca Prezesa bezpośrednio nadzoruje:
1)
Zespół Głównego Księgowego Kasy;
2)
Biuro Finansowo-Księgowe;
3)
Biuro Ekonomiczne;
4)
Biuro Administracji i Inwestycji.
§  10. 
1. 
Do kompetencji Trzeciego Zastępcy Prezesa należy merytoryczny nadzór nad działalnością Kasy w zakresie następujących zagadnień:
1)
realizacji zadań dotyczących zamówień publicznych;
2)
realizacji zadań z zakresu rozwoju oraz funkcjonowania w Kasie systemów informatycznych, sieci WAN i LAN oraz systemów telekomunikacyjnych.
2. 
Realizując bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Kasy w zakresie zagadnień wymienionych w ust. 1, Trzeci Zastępca Prezesa bezpośrednio nadzoruje:
1)
Biuro Zamówień Publicznych;
2)
Biuro Informatyki i Telekomunikacji;
3)
Zespół Obsługi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Rozdział  5

Organizacja i zasady pracy komórek organizacyjnych Centrali Kasy

§  11. 
1. 
Biurem w Centrali Kasy kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora (wicedyrektorów). Prezes Kasy decyduje o potrzebie tworzenia stanowiska wicedyrektora (wicedyrektorów).
2. 
W sytuacji nieobsadzenia stanowiska dyrektora biura lub w czasie nieobecności dyrektora biura, spowodowanej chorobą, podróżą służbową lub inną usprawiedliwioną przyczyną, wicedyrektor realizuje kompetencje i obowiązki dyrektora, a w przypadku jego nieobecności osoba upoważniona przez Prezesa Kasy w zakresie określonym upoważnieniem.
3. 
W ramach komórek organizacyjnych Centrali Kasy mogą być tworzone zespoły oraz samodzielne lub wieloosobowe stanowiska pracy.
4. 
Realizacją zadań zespołów, wieloosobowych stanowisk pracy, o których mowa w ust. 3, może kierować koordynator. Zadania koordynatora określa regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej Centrali Kasy.
5. 
W komórkach organizacyjnych Centrali Kasy, jak i poza nimi mogą funkcjonować stanowiska bezpośrednio podległe Prezesowi.
6. 
Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy zakres zadań biur oraz zespołów określają regulaminy organizacyjne tych komórek, akceptowane przez właściwego Zastępcę Prezesa Kasy i zatwierdzone przez Prezesa Kasy.
§  12. 
1. 
Dyrektor biura, pełnomocnik Prezesa kierujący zespołem, Główny Księgowy Kasy, Naczelny Lekarz Kasy odpowiedzialni są za prawidłową i terminową realizację zadań komórki organizacyjnej, za właściwą organizację jej pracy oraz za współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy przy wykonywaniu zadań wynikających z przepisów prawnych, a w szczególności za prawidłowe funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w nadzorowanym przez siebie obszarze działania Kasy.
2. 
Dyrektor biura, pełnomocnik Prezesa kierujący zespołem, Główny Księgowy Kasy, Naczelny Lekarz Kasy odpowiedzialni są za gospodarkę finansową w zakresie merytorycznej działalności komórki organizacyjnej Centrali Kasy na zasadach określonych w aktach normatywnych Prezesa Kasy.
3. 
Do zakresu działania dyrektora biura, pełnomocnika Prezesa kierującego zespołem, Głównego Księgowego Kasy, Naczelnego Lekarza Kasy należy w szczególności:
1)
planowanie i organizacja pracy komórki organizacyjnej;
2)
reprezentowanie Kasy na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących zakresu działania komórki organizacyjnej, a nie zastrzeżonych do kompetencji Kierownictwa Kasy;
3)
zaciąganie zobowiązań finansowych oraz reprezentowanie Kasy w zawieranych umowach w sprawach należących do zakresu działania komórki organizacyjnej przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Kasy oraz parafie radcy prawnego;
4)
wydawanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonych przez Prezesa upoważnień oraz podpisywanie pism w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień.
§  13. 
1. 
Komórki organizacyjne, każda w zakresie swojej właściwości, wykonują zadania Kasy wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, kierunków działania Kasy wskazanych w dokumentach strategicznych, niniejszego regulaminu, własnych regulaminów organizacyjnych, planów pracy, poleceń Kierownictwa Kasy, aktów normatywnych Prezesa Kasy.
2. 
Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Centrali Kasy należy m. in.:
1)
merytoryczny nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez podległe piony w jednostkach organizacyjnych Kasy;
2)
przygotowywanie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących zagadnienia z zakresu działania komórki organizacyjnej, a także opracowywanie wytycznych, wyjaśnień, opinii, analiz itp.;
3)
rozpatrywanie skarg i wniosków oraz spraw indywidualnych;
4)
przygotowywanie informacji, opinii, stanowisk i materiałów dotyczących rozpatrywanych w Kasie petycji, wniosków o udzielenie informacji publicznej;
5)
opracowywanie planów rzeczowo-finansowych oraz bieżące monitorowanie ich wykonania, planów pracy i sprawozdań z ich wykonania, w tym sprawozdań statystycznych;
6)
obsługa merytoryczna umów obejmujących swoim zakresem obszar odpowiedzialności danej komórki organizacyjnej;
7)
opracowywanie, analiza i rozliczanie preliminarza kosztów komórki organizacyjnej finansowanych z funduszu administracyjnego;
8)
opracowywanie projektów druków i formularzy;
9)
przekazywanie jednostkom organizacyjnym Kasy informacji o obowiązujących uregulowaniach prawnych;
10)
organizowanie szkoleń pracowników Kasy za pośrednictwem Biura Kadr i Szkolenia, w oparciu o zatwierdzony przez Prezesa plan rzeczowo-finansowy szkoleń;
11)
pełnienie funkcji instytucji łącznikowej w zakresie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych dotyczących zabezpieczenia społecznego i umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz załatwianie spraw, udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu stosowania ustawodawstwa właściwego oraz świadczeń pieniężnych;
12)
realizacja zadań wynikających ze stosowania przepisów z zakresu zamówień publicznych;
13)
monitorowanie i aktualizacja aktów normatywnych Prezesa w zakresie merytorycznej działalności komórki organizacyjnej;
14)
prowadzenie działalności popularyzującej zadania Kasy i systemu ubezpieczenia społecznego rolników;
15)
współpraca z mass mediami oraz działalność wydawnicza;
16)
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy oraz jednostkami organizacyjnymi Kasy;
17)
współpraca z innymi organami, instytucjami w ramach realizacji zadań z zakresu działania komórki organizacyjnej Centrali Kasy;
18)
aktualizacja, realizacja procedur w ramach zintegrowanego systemu zarządzania;
19)
przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, z zakresu z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;
20)
realizacja zadań obronnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
§  14. 
1. 
Komórki organizacyjne są obowiązane do prawidłowej, rzetelnej, sprawnej i terminowej realizacji zadań.
2. 
Komórki organizacyjne w zakresie swojego działania, współpracują z jednostkami organizacyjnymi oraz właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami i innymi podmiotami, w tym opracowują niezbędne materiały, informacje, opinie i wyjaśnienia itp.
3. 
Przy realizacji zadań wymagających udziału kilku komórek organizacyjnych obowiązuje zasada wyznaczania komórki organizacyjnej wiodącej tj. odpowiedzialnej za realizację całości zadania. Komórka organizacyjna wiodąca zostaje wyznaczana przez członka Kierownictwa Kasy poprzez wskazanie jej jako pierwszą w dekretacji.
4. 
W przypadku zadania wykraczającego poza zakres działania jednej komórki organizacyjnej, właściwa do jego realizacji jest komórka organizacyjna, do której należy większość problemów lub istota zadania, lub została ona wskazana jako komórka organizacyjna wiodąca przez Kierownictwo Kasy.
5. 
Komórka organizacyjna wiodąca:
1)
przedkłada komórkom organizacyjnym współpracującym materiały do opinii;
2)
wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów przez komórki współpracujące;
3)
wyznacza terminy realizacji zadań.
6. 
Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Prezes.

Rozdział  6

Zakres działania komórek organizacyjnych Centrali Kasy

§  15. 
1. 
Do podstawowych zadań Zespołu Naczelnego Lekarza należy:
1)
koordynowanie spraw dotyczących nadzoru nad realizacją w Kasie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
2)
rozpatrywanie i wyjaśnianie skarg i indywidualnych spraw interwencyjnych z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
3)
opiniowanie wniosków w sprawie kandydatur na stanowisko lekarza inspektora orzecznictwa lekarskiego oraz przewodniczącego komisji lekarskiej Kasy;
4)
opracowywanie wytycznych, wyjaśnień i wskazówek metodycznych z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
5)
organizowanie szkoleń dla lekarzy zatrudnionych w strukturach organizacyjnych Kasy z zakresu orzecznictwa lekarskiego.
2. 
Zespołem Naczelnego Lekarza kieruje Naczelny Lekarz Kasy, do kompetencji którego należy:
1)
sprawowanie, z upoważnienia Prezesa Kasy, zwierzchniego nadzoru nad realizacją w jednostkach organizacyjnych Kasy zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
2)
realizacja zadań nadzoru w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
3)
współpraca z Biurem Prewencji i Rehabilitacji w zakresie prewencji i profilaktyki zdrowotnej oraz w zakresie wydawania opinii w sprawie wniosków o wielokrotną rehabilitację (ze skróceniem lub bez skrócenia okresu karencji), w sprawie wniosków o skrócenie okresu karencji oraz w sprawie wniosków dotyczących kierowania na rehabilitację leczniczą dzieci;
4)
współpraca z Biurem Orzecznictwa Lekarskiego w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz z Biurem do spraw Zakładów Rehabilitacji Leczniczej w zakresie działalności medycznej zakładów rehabilitacji leczniczej.
3. 
Szczegółowe zadania Naczelnego Lekarza Kasy określa karta czynności.
§  16. 
1. 
Do podstawowych zadań Zespołu Głównego Księgowego Kasy należy:
1)
koordynacja współpracy Kasy z Ministerstwem Finansów w zakresie zasilania w środki finansowe z dotacji na fundusz emerytalno-rentowy, fundusz prewencji i rehabilitacji oraz na zadania zlecone, w tym na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2)
koordynacja współpracy Kasy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zwanym dalej "ZUS", w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy funduszem ubezpieczeń społecznych, a funduszem emerytalno-rentowym;
3)
współpraca z oddziałami regionalnymi dotycząca ustalania ich potrzeb w zakresie środków na fundusz emerytalno-rentowy, zadania zlecone na każdy miesiąc oraz na poszczególne terminy płatności w miesiącu;
4)
współpraca z oddziałami regionalnymi dotyczącymi ustalania ich potrzeb na fundusz administracyjny oraz zasilania w środki tego funduszu;
5)
nadzór nad prowadzeniem ewidencji księgowej dysponenta części oraz funduszy Kasy i zadań zleconych;
6)
nadzór nad sprawozdawczością finansową w zakresie dysponenta części oraz funduszy i zadań zleconych oraz bilansów Centrali Kasy i Kasy;
7)
nadzór nad prawidłowym sporządzeniem sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego budżetu, funduszy Kasy oraz zadań zleconych;
8)
merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem systemu finansowo-księgowego i płacowego w Kasie;
9)
koordynacja współpracy Kasy z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne;
10)
nadzór nad terminową wypłatą świadczeń pieniężnych przez oddziały regionalne, w tym wynikającą z przepisów wspólnotowych i umów międzynarodowych.
2. 
Zespołem Głównego Księgowego Kasy kieruje Główny Księgowy Kasy, do kompetencji którego należy wykonywanie zadań określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.
3. 
Prezes Kasy imiennym pełnomocnictwem powierza Głównemu Księgowemu Kasy szczegółowe zadania wynikające z realizacji ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.
§  17. 
1. 
Zespół Radców Prezesa Kasy realizuje zadania określone przez członków Kierownictwa Kasy.
2. 
Radcy Prezesa Kasy pełnią funkcje opiniodawczo-doradcze.
3. 
Prezes Kasy decyduje o potrzebie tworzenia stanowisk Radców Prezesa Kasy i ich liczbie.
§  18. 
Do podstawowych zadań Biura Organizacyjno-Prawnego należy:
1)
koordynacja współpracy z organami administracji publicznej w zakresie działania Kasy oraz prowadzenie dokumentacji tej współpracy;
2)
koordynacja prac w zakresie tworzenia, przekształceń i znoszenia oddziałów regionalnych i placówek terenowych Kasy;
3)
organizowanie i obsługa posiedzeń Kolegium Kasy i narad zwoływanych na polecenie Prezesa;
4)
opracowywanie programów działania Kasy i sprawozdań z ich wykonania;
5)
koordynacja spraw dotyczących rozpatrywania skarg i wniosków oraz opracowywanie w tym zakresie analiz i sprawozdań;
6)
koordynacja spraw dotyczących rozpatrywania petycji oraz opracowywanie w tym zakresie analiz i sprawozdań;
7)
prowadzenie postępowania w sprawie skarg wniesionych od decyzji wyjątkowych, na podstawie przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
8)
opracowywanie i opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów aktów normatywnych Prezesa;
9)
koordynacja opiniowania projektów zewnętrznych aktów prawnych nadsyłanych do Kasy w ramach uzgodnień międzyresortowych;
10)
prowadzenie obsługi prawnej w Centrali Kasy oraz nadzór nad organizacją obsługi prawnej w oddziałach regionalnych (inspekcje Biura);
11)
nadzór nad postępowaniem w zakresie odwołań od decyzji Prezesa w sprawach z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników oraz opracowywanie, w tym zakresie okresowych analiz i sprawozdań;
12)
prowadzenie zbiorów i rejestrów wewnętrznych aktów normatywnych Prezesa;
13)
obsługa sekretariatów Prezesa i Zastępców Prezesa.
§  19. 
Do podstawowych zadań Biura Kadr i Szkolenia należy:
1)
prowadzenie całokształtu spraw kadrowych pracowników Centrali Kasy, dyrektorów, zastępców dyrektorów oddziałów regionalnych i dyrektorów zakładów rehabilitacji leczniczej;
2)
prowadzenie ewidencji etatowo-finansowej Centrali Kasy i oddziałów regionalnych Kasy;
3)
nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem funduszem wynagrodzeń w Kasie;
4)
prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami z funduszu motywacyjnego;
5)
obsługa komisji oceniającej wykonanie zadań przez jednostki organizacyjne Kasy uprawnione do korzystania ze środków funduszu motywacyjnego;
6)
nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pracy w Centrali Kasy;
7)
koordynowanie i prowadzenie działalności z zakresu szkolenia pracowników Kasy;
8)
określanie jednolitych zasad w zakresie:
a)
gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
b)
bezpieczeństwa i higieny pracy;
9)
współpraca z Zespołem Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych w zakresie reklamowania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od obowiązku pełnienia czynnej służby w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
§  20. 
Do podstawowych zadań Biura Strategii i Rozwoju należy:
1)
opracowywanie, monitoring oraz aktualizacja Strategii Kasy, przy wsparciu innych komórek organizacyjnych Centrali Kasy;
2)
koordynowanie procesu przeprowadzania analizy ryzyka w jednostkach/komórkach organizacyjnych Kasy;
3)
koordynowanie funkcjonowania w Kasie zintegrowanego systemu zarządzania obejmującego systemy: zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym;
4)
nadzorowanie utrzymania, doskonalenia i rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania w jednostkach organizacyjnych Kasy;
5)
sporządzanie na potrzeby Kierownictwa Kasy analiz, informacji i opracowań z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania;
6)
organizowanie szkoleń dla pracowników Kasy z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania;
7)
koordynowanie poprawnego funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Kasie;
8)
sporządzanie okresowych analiz, informacji i opracowań z zakresu kontroli zarządczej;
9)
realizacja działań mających na celu pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację zadań Kasy;
10)
inicjowanie, organizowanie i koordynowanie spraw dotyczących współpracy Kasy z zagranicą oraz z przynależnością Kasy do organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych (w tym prowadzenie Sekretariatu Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie);
11)
koordynowanie zadań wynikających z pełnienia przez Kasę funkcji instytucji łącznikowej i właściwej;
12)
realizacja zadań dotyczących wydawania kwartalnika "Ubezpieczenia w Rolnictwie- Materiały i Studia";
13)
prowadzenie zadań z zakresu kontrollingu polegających na:
a)
przeprowadzaniu wielopłaszczyznowych analiz zasobów, kosztów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań,
b)
prowadzeniu analiz porównawczych (benchmarkingu) dotyczących komórek organizacyjnych Centrali i jednostek organizacyjnych Kasy w zakresie zasobów, kosztów i realizacji zadań,
c)
inicjowaniu działań korygujących w zakresie mierzonych odchyleń,
d)
opracowywaniu prognoz w zakresie kosztów i wydatków.
§  21. 
Do podstawowych zadań Biura Ubezpieczeń należy:
1)
merytoryczny nadzór nad prawidłowością ustalania obowiązku ubezpieczenia, rozliczania składek, dochodzenia należności oraz umarzania i stosowania ulg w spłacie należności;
2)
opracowywanie wytycznych i instrukcji dla jednostek organizacyjnych Kasy w zakresie:
a)
podlegania ubezpieczeniu społecznemu,
b)
ewidencji płatników składek i ubezpieczonych,
c)
prowadzenia rozliczeń z płatnikami składek,
d)
dochodzenia należności,
e)
ewidencji osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i ewidencji składek na ubezpieczenia zdrowotne,
f)
stosowania umorzeń i ulg w spłacie należności;
3)
merytoryczny nadzór nad prawidłowością prowadzenia ewidencji osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz członków ich rodzin, dokonywania rozliczeń z tytułu składek na to ubezpieczenie oraz przekazywania informacji o ubezpieczonych i opłaconych za nich składkach do instytucji właściwej do spraw ubezpieczenia zdrowotnego;
4)
merytoryczny nadzór nad realizacją zadań wynikających z przepisów wspólnotowych i umów międzynarodowych oraz załatwianie spraw, udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu stosowania ustawodawstwa właściwego z zakresu działalności biura;
5)
przygotowywanie wniosków oraz decyzji dotyczących umarzania należności z tytułu składek do Prezesa lub osoby działającej z jego upoważnienia;
6)
ocena wyników działalności Kasy w zakresie wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie społeczne oraz analiza realizacji zadań z zakresu biura w jednostkach organizacyjnych Kasy;
7)
opiniowanie projektów kasacji od prawomocnych orzeczeń sądów w sprawach podlegania ubezpieczeniu, wymiaru składek i dochodzenia należności.
§  22. 
Do podstawowych zadań Biura Świadczeń należy:
1)
merytoryczny nadzór nad realizacją przez jednostki organizacyjne Kasy zadań w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników oraz innych świadczeń;
2)
udzielanie wyjaśnień jednostkom organizacyjnym Kasy w zakresie:
a)
przyjmowania i ewidencjonowania wniosków oraz korespondencji o świadczenia pieniężne,
b)
ustalania prawa, obliczania wysokości i wypłaty świadczeń pieniężnych, w tym dokonywania potrąceń ze świadczeń, ustalania nadpłat i niedopłat świadczeń pieniężnych oraz dochodzenia zwrotu, odpisywania, umarzania lub stosowania ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych,
c)
uznawania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej,
d)
waloryzacji emerytur i rent oraz podwyższania innych świadczeń pieniężnych,
e)
ustalania i pobierania z wypłacanych emerytur i rent zaliczek na podatek dochodowy oraz rozliczania rocznego podatku dochodowego,
f)
ustalania i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent;
3)
opracowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących przyznawania przez Prezesa Kasy świadczeń wyjątkowych i umarzania nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych;
4)
udzielanie wyjaśnień i informacji dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników osobom zainteresowanym oraz innym organom i instytucjom;
5)
konsultowanie celowości wnoszenia apelacji lub kasacji od wyroków sądów przez jednostki organizacyjne Kasy w budzących wątpliwości sprawach świadczeń pieniężnych;
6)
merytoryczny nadzór nad realizacją zadań wynikających z przepisów wspólnotowych i umów międzynarodowych oraz załatwianie spraw, udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu działalności biura;
7)
ocena wyników działalności Kasy w zakresie świadczeń pieniężnych oraz analiza realizacji zadań z zakresu biura w jednostkach organizacyjnych Kasy;
8)
współpraca z instytucjami łącznikowymi i właściwymi państw UE/EOG i Szwajcarii oraz państw, z którymi zawarte zostały umowy dwustronne, w zakresie realizacji aktów Instytucji Wspólnot Europejskich i umów dwustronnych.
§  23. 
Do podstawowych zadań Biura Ekonomicznego należy:
1)
planowanie rzeczowo-finansowe funduszy Kasy: emerytalno-rentowego, prewencji i rehabilitacji, administracyjnego i motywacyjnego;
2)
planowanie zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa min. składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za ubezpieczonych rolników i domowników rolników;
3)
planowanie finansowe Centrali Kasy;
4)
współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy oraz oddziałami regionalnymi w sprawach związanych z planowaniem rzeczowo-finansowym;
5)
opracowywanie projektów budżetu Kasy na posiedzenie komisji sejmowych i senackich;
6)
współpraca z ministerstwem nadzorującym Kasę, Ministerstwem Finansów w zakresie uzgodnień i akceptacji planów rzeczowo-finansowych wymienionych w pkt 1 oraz innych wydatków celowych finansowanych z budżetu państwa;
7)
dokonywanie okresowych analiz wykonania planów rzeczowo-finansowych funduszy Kasy i w razie konieczności przedkładanie Prezesowi Kasy wniosków o korekty tych planów;
8)
prowadzenie sprawozdawczości statystycznej Kasy oraz wprowadzanie zmian w tej sprawozdawczości po uzgodnieniu z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi;
9)
opracowywanie miesięcznych i kwartalnych publikacji statystycznych z realizacji zadań wykonywanych przez Kasę;
10)
opracowywanie innych opracowań i analiz na zlecenie Kierownictwa Kasy, ministerstwa nadzorującego oraz innych jednostek zewnętrznych.
§  24. 
Do podstawowych zadań Biura Finansowo-Księgowego należy:
1)
współpraca z Ministerstwem Finansów w zakresie zasilania w środki finansowe z dotacji na fundusz emerytalno-rentowy, fundusz prewencji i rehabilitacji oraz na zadania zlecone, w tym na składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2)
współpraca z ZUS w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy funduszem ubezpieczeń społecznych, a funduszem emerytalno-rentowym;
3)
obsługa bankowa dysponenta części oraz poszczególnych funduszy Kasy i zadań zleconych;
4)
obsługa finansowa Centrali Kasy;
5)
prowadzenie ewidencji księgowej dysponenta części oraz funduszy Kasy i zadań zleconych;
6)
opracowywanie okresowej sprawozdawczości finansowej w zakresie dysponenta części oraz funduszy i zadań zleconych oraz bilansów Centrali Kasy i Kasy;
7)
opracowywanie okresowych sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego budżetu, funduszy Kasy oraz zadań zleconych;
8)
bieżąca współpraca z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie przekazywania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
§  25. 
Do podstawowych zadań Biura Prewencji i Rehabilitacji należy:
1)
realizacja zadań ustawowych w zakresie prewencji i rehabilitacji;
2)
realizacja przychodów i kosztów funduszu prewencji i rehabilitacji w zakresie działania biura;
3)
przygotowywanie projektów planów funduszu prewencji i rehabilitacji dla oddziałów regionalnych;
4)
realizacja przychodów i wydatków funduszu prewencji i rehabilitacji;
5)
prowadzenie działalności na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników, w tym:
a)
analiza przyczyn wypadków i chorób zawodowych rolników,
b)
programowanie dobrowolnych nieodpłatnych szkoleń i instruktażu dla ubezpieczonych w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy rolniczej,
c)
upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi rolników, a także znajomości zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz zasad postępowania w razie wypadku,
d)
podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników,
e)
opracowywanie materiałów popularyzatorskich dotyczących zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym dla rolników i członków ich rodzin;
6)
nadzór nad postępowaniem dowodowym w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy rolniczej oraz prawidłowego sporządzania protokołów powypadkowych;
7)
nadzór nad prowadzeniem przez oddziały regionalne Kasy postępowań prewencyjnych i regresowych wobec producentów i usługodawców, których wyroby lub usługi mogły być przyczyną wypadku przy pracy rolniczej;
8)
podejmowanie działań na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia, wykazującym całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, ale rokującym jej odzyskanie w wyniku leczenia i rehabilitacji, albo zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, obejmujących, w szczególności:
a)
kierowanie na rehabilitację leczniczą do zakładów rehabilitacyjnych,
b)
wspieranie rozwoju rehabilitacji ambulatoryjnej na obszarach wiejskich,
c)
prowadzenie, we własnym zakresie, badań i analiz przyczyn niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
d)
odpłatne zlecanie badań naukowych i ekspertyz dotyczących przyczyn niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz metod jej przeciwdziałania,
e)
działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej w środowisku wiejskim;
9)
współpraca z Naczelnym Lekarzem Kasy w zakresie prewencji i profilaktyki zdrowotnej oraz w zakresie wydawania opinii w sprawie wniosków o wielokrotną rehabilitację (ze skróceniem lub bez skrócenia okresu karencji), w sprawie wniosków o skrócenie okresu karencji oraz w sprawie wniosków dotyczących kierowania na rehabilitację leczniczą dzieci;
10)
współpraca z Biurem Orzecznictwa Lekarskiego w zakresie analizy prawidłowości skierowania na turnusy rehabilitacyjne;
11)
współpraca z Biurem do spraw Zakładów Rehabilitacji Leczniczej w zakresie działalności rehabilitacyjnej.
§  26. 
Do podstawowych zadań Biura do spraw Zakładów Rehabilitacji Leczniczej należy:
1)
koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy w zakresie planów finansowych, doskonalenia struktur i zasad funkcjonowania, planów inwestycyjnych oraz sporządzanie okresowych ocen ich działalności;
2)
podział, rozliczanie i nadzór nad wykorzystaniem dotacji celowych dla zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy zgodnie z zatwierdzonymi przez Prezesa Kasy "Zasadami udzielania z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotacji celowych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pełni funkcję podmiotu tworzącego";
3)
monitorowanie realizacji inwestycji realizowanych w ramach dotacji zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy oraz przedstawianie opinii w tym zakresie;
4)
współpraca z radami społecznymi zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy;
5)
sporządzanie okresowych ocen i podsumowań z działalności zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy;
6)
współpraca z Biurem Prewencji i Rehabilitacji przy opracowywaniu projektu planu funduszu prewencji i rehabilitacji;
7)
udział w realizowaniu i analizowaniu wydatków funduszu prewencji i rehabilitacji w zakresie merytorycznej działalności Biura;
8)
przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy i przedkładanie Prezesowi Kasy do zatwierdzenia;
9)
koordynowanie, nadzór i współpraca z zakładami rehabilitacji leczniczej Kasy w zakresie opracowywania koncepcji ich rozwoju, doskonalenia zasad funkcjonowania;
10)
opracowywanie okresowych informacji o działalności zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy oraz współpraca w tym zakresie z właściwymi komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy;
11)
prowadzenie inspekcji, według dyspozycji Dyrektora Biura;
12)
analizowanie protokołów kontroli oraz sprawozdań z inspekcji w zakładach rehabilitacji leczniczej Kasy oraz opracowywanie analitycznych informacji dla potrzeb Kierownictwa Kasy;
13)
sporządzanie sprawozdań dotyczących działalności zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy;
14)
udział w organizacji szkoleń kadry kierowniczej zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy;
15)
współpraca z Biurem Prewencji i Rehabilitacji w zakresie działalności rehabilitacyjnej;
16)
koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem zakładów rehabilitacji leczniczej Kasy w zakresie działalności medycznej;
17)
współpraca z Naczelnym Lekarzem Kasy w zakresie działalności medycznej zakładów rehabilitacji leczniczej.
§  27. 
Do podstawowych zadań Biura Administracji i Inwestycji należy:
1)
prowadzenie nadzoru nad realizacją procesów inwestycyjnych;
2)
zwoływanie posiedzeń Komisji ds. Oceny Projektów Inwestycyjnych opiniującej i zatwierdzającej dokumentację projektową i funkcjonalno-użytkową opracowywaną przez oddziały regionalne dla nowoprojektowanych budynków oddziałów regionalnych i placówek terenowych;
3)
planowanie w zakresie zakupów działek, budynków, lokali lub ich wynajmu oraz koordynacja w zakresie modernizacji i remontów kapitalnych posiadanych zasobów lokalowych Kasy;
4)
opiniowanie planów rzeczowo-finansowych oddziałów regionalnych dotyczących inwestycji budowlanych i remontów kapitalnych;
5)
administrowanie zasobami lokalowymi w Centrali Kasy oraz koordynacja w tym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Kasy;
6)
utrzymanie ciągłości eksploatacyjnej zasobów lokalowych Centrali Kasy oraz koordynacja w tym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Kasy;
7)
planowanie rzeczowo- finansowe zaopatrzenia centralnego w ramach zakupów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, niezastrzeżonych do zadań innych komórek organizacyjnych Centrali Kasy oraz gospodarowanie dokonanymi zakupami;
8)
zapewnienie ochrony osób i mienia Centrali Kasy;
9)
ubezpieczenie składników majątkowych Kasy;
10)
zapewnianie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego maszyn i urządzeń zainstalowanych w Centrali Kasy, z wyjątkiem sprzętu informatycznego;
11)
gospodarowanie zapleczem transportowym i zabezpieczenie logistyczne Centrali Kasy;
12)
obsługa kancelaryjna Centrali Kasy;
13)
obsługa archiwalna Centrali Kasy oraz koordynacja w tym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych Kasy;
14)
planowanie i administrowanie usług telefonii komórkowej;
15)
koordynacja zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
16)
tworzenie i przygotowanie warunków organizacyjno-technicznych i logistycznych do realizacji zadań obronnych oraz warunków niezbędnych do funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru Kasy oraz Stanowiska Kierowania na Zapasowym Miejscu Pracy zgodnie z wymogami Planu przemieszczenia Głównego Stanowiska Kierowania Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Zapasowego Miejsca Pracy.
§  28. 
Do podstawowych zadań Biura Zamówień Publicznych należy:
1)
przygotowywanie projektów aktów prawnych Prezesa w sprawach z zakresu zamówień publicznych;
2)
opracowywanie wytycznych i instrukcji mających na celu prawidłową realizację obowiązujących w Kasie przepisów z zakresu zamówień publicznych;
3)
sporządzanie planu zamówień publicznych Centrali Kasy;
4)
przeprowadzanie w Centrali Kasy postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
5)
organizacja i prowadzenie obsługi posiedzeń komisji przetargowej w Centrali Kasy;
6)
współpraca z biurami Centrali Kasy w zakresie prowadzonych postępowań o udzielanie zamówień publicznych;
7)
prowadzenie dokumentacji postępowań z zakresu zamówień publicznych realizowanych w Centrali Kasy;
8)
prowadzenie rejestrów wniosków o realizację zamówień publicznych;
9)
współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w związku z wykonywaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
§  29. 
Do podstawowych zadań Biura Informatyki i Telekomunikacji należy:
1)
opracowywanie, realizacja i monitoring strategii informatyzacji Kasy;
2)
opracowywanie i realizacja procedur, standardów i innych wytycznych dotyczących systemów i aplikacji oraz infrastruktury informatycznej Kasy;
3)
opracowywanie i realizacja planów rzeczowo-finansowych i pracy Biura;
4)
opracowywanie zapotrzebowania na szkolenia dla pracowników pionu informatycznego Kasy oraz w przypadku szkoleń wewnętrznych ich przygotowywanie i realizacja;
5)
utrzymanie i rozwój systemów i aplikacji oraz infrastruktury informatycznej Kasy;
6)
realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów informatycznych Kasy za wyjątkiem systemów służących do przetwarzania informacji niejawnych;
7)
koordynacja prac podejmowanych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kasy, w tym projektów informatycznych oraz projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych, w zakresie: budowy, wdrażania, utrzymania, rozwoju i wycofywania z eksploatacji, systemów i aplikacji oraz infrastruktury informatycznej Kasy;
8)
planowanie i realizacja centralnych zamówień dotyczących infrastruktury, oprogramowania oraz usług informatycznych i telekomunikacyjnych Kasy;
9)
nadzór nad realizacją zawartych umów dotyczących usług informatycznych i telekomunikacyjnych w zakresie scentralizowanych systemów i aplikacji oraz infrastruktury informatycznej Kasy;
10)
zapewnienie usług telekomunikacyjnych w zakresie sieci rozległej WAN oraz telefonii VoIP w Kasie;
11)
zapewnienie technicznych środków komunikacji Kasy z podmiotami zewnętrznymi;
12)
zapewnienie infrastruktury informatycznej, usług informatycznych i telekomunikacyjnych, niezbędnych do utrzymania i rozwoju dwóch ośrodków przetwarzania danych: podstawowego i zapasowego z wyłączeniem okablowania strukturalnego oraz urządzeń UPS, agregatów, klimatyzacji, bezpieczeństwa fizycznego i gaszenia;
13)
zapewnienie funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej do realizacji zadań obronnych oraz warunków niezbędnych do funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru Kasy oraz Stanowiska Kierowania na Zapasowym Miejscu Pracy zgodnie z wymogami Planu Przemieszczenia Głównego Stanowiska Kierowania Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Zapasowego Miejsca Pracy;
14)
zapewnienie wsparcia technicznego dla pracowników Centrali Kasy i jednostek organizacyjnych Kasy w zakresie scentralizowanych systemów i aplikacji oraz infrastruktury informatycznej Kasy (Service-Desk).
§  30. 
Do podstawowych zadań Biura Komunikacji Społecznej należy:
1)
kształtowanie polityki informacyjnej w Kasie;
2)
koordynowanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Kasy w zakresie upowszechniania informacji o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz kształtowania wizerunku publicznego Kasy;
3)
koordynowanie działań wynikających z obowiązku udzielania prasie informacji, reagowania na krytykę prasową, wyjaśniania opinii publicznej zagadnień dotyczących działalności Kasy;
4)
inicjowanie zadań z zakresu informacji publicznej związanych z działalnością Kasy oraz upowszechnianie w środkach masowego przekazu materiałów informacyjnych otrzymywanych z poszczególnych komórek organizacyjnych Centrali Kasy;
5)
koordynacja spraw dotyczących rozpatrywania w Kasie wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz opracowywanie w tym zakresie analiz i sprawozdań;
6)
redagowanie podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej Kasy;
7)
dokumentowanie działalności prasowej o Kasie;
8)
koordynowanie działań w zakresie prowadzenia polityki informacyjnej w sytuacji kryzysowej w obszarze komunikowania społecznego i współdziałanie w tym zakresie z podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.
§  31. 
Do podstawowych zadań Biura Kontroli należy:
1)
planowanie, organizowanie i koordynowanie działań kontrolnych Kasy;
2)
analizowanie systemu kontroli wewnętrznej w Kasie i przygotowywanie propozycji jego usprawnienia;
3)
organizowanie i prowadzenie kontroli kompleksowych, problemowych i sprawdzających we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kasy oraz kontroli problemowych i sprawdzających w funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy pod kątem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności;
4)
prowadzenie kontroli doraźnych na polecenie Prezesa Kasy oraz z własnej inicjatywy;
5)
przedstawianie wyników kontroli Kierownictwu Kasy i kierownikom zainteresowanych komórek organizacyjnych w Centrali Kasy;
6)
opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, a po ich zatwierdzeniu przez Prezesa przekazywanie do realizacji i dokonywanie oceny ich realizacji;
7)
współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej, prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych w Centrali Kasy oraz gromadzenie dokumentów związanych z kontrolami zewnętrznymi w Centrali Kasy.
§  32. 
1. 
Do podstawowych zadań Biura Audytu należy:
1)
niezależna i obiektywna działalność, której celem jest wspieranie Prezesa Kasy w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze;
2)
przygotowywanie, w porozumieniu z Prezesem Kasy, rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z realizacji planu;
3)
przeprowadzanie zadań audytowych w Kasie, w tym w funduszach zarządzanych przez Prezesa Kasy na podstawie rocznego planu, a w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu;
4)
przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie oceny działań jednostek organizacyjnych Kasy podjętych w celu realizacji zaleceń;
5)
przedstawianie Prezesowi Kasy sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych;
6)
współpraca z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z innymi instytucjami zewnętrznymi.
2. 
Szczegółowy zakres, sposób i tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w Kasie i zarządzanych przez nią funduszach regulują odrębne przepisy.
§  33. 
Do podstawowych zadań Biura Orzecznictwa Lekarskiego należy:
1)
sporządzanie okresowych analiz, informacji i opracowań z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
2)
opracowywanie, na potrzeby Zespołu Naczelnego Lekarza stanowisk w przedmiocie rozpatrywanych skarg i indywidualnych spraw interwencyjnych z zakresu orzecznictwa lekarskiego;
3)
opracowywanie założeń do wytycznych, wyjaśnień i wskazówek metodycznych z zakresu orzecznictwa lekarskiego i przedkładanie ich do Zespołu Naczelnego Lekarza Kasy;
4)
merytoryczny nadzór nad realizacją zadań wynikających z przepisów wspólnotowych i umów międzynarodowych oraz załatwianie spraw, udzielanie wyjaśnień i informacji z zakresu działalności Biura;
5)
współpraca z Biurem Prewencji i Rehabilitacji w zakresie analizy prawidłowości skierowania na turnusy rehabilitacyjne;
6)
współpraca z Zespołem Naczelnego Lekarza Kasy przy organizacji szkoleń dla lekarzy zatrudnionych w strukturach organizacyjnych Kasy z zakresu orzecznictwa lekarskiego.
§  34. 
Do podstawowych zadań Zespołu Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych należy:
1)
realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych;
2)
realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych;
3)
prowadzenie i koordynacja realizacji zadań z zakresu obronności, bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego;
4)
prowadzenie kancelarii tajnej;
5)
realizacja zadań związanych z wykonywaniem pieczęci urzędowych i służbowych w Kasie oraz prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych;
6)
realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów służących do przetwarzania Informacji niejawnych.
§  35. 
Do podstawowych zadań Zespołu Obsługi Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników należy:
1)
obsługa prac Rady Rolników i jej komisji;
2)
prowadzenie spraw osobowych członków Rady Rolników;
3)
współpraca z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zwanym dalej "FS" przy opracowywaniu planu funduszu składkowego, w części dotyczącej kosztów funkcjonowania Rady Rolników.
§  36. 
Do podstawowych zadań Zespołu Koordynacji Współpracy Naukowej należy:
1)
koordynowanie współpracy ze środowiskami naukowymi w zakresie prowadzonych przez nie badań naukowych, projektów badawczych i aktywności naukowo-badawczej;
2)
koordynowanie bezpośredniej współpracy z ośrodkami naukowymi;
3)
podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wiedzy o polskich rozwiązaniach w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników w środowisku naukowym, w szczególności w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą;
4)
upowszechnianie i dokumentowanie dorobku naukowego oraz praktycznych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników w Polsce, w państwach członkowskich Unii Europejskiej i na świecie, jak również uzupełniających te ubezpieczenia różnych form ubezpieczeń.

Rozdział  7

Kolegium Kasy

§  37. 
1. 
Kolegium Kasy jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Kasy, w zakresie zadań realizowanych przez Kasę.
2. 
W skład Kolegium Kasy wchodzą:
1)
Zastępcy Prezesa;
2)
Naczelny Lekarz Kasy, Główny Księgowy Kasy, dyrektorzy biur, pełnomocnicy Prezesa kierujący zespołem w Centrali Kasy;
3)
inne osoby wyznaczone przez Prezesa.
3. 
Posiedzenia Kolegium Kasy zwołuje, na polecenie Prezesa, dyrektor Biura Organizacyjno-Prawnego.
4. 
W zależności od potrzeb, Prezes Kasy może zwołać posiedzenie Kolegium Kasy poza siedzibą Centrali.
5. 
Osoby uczestniczące w posiedzeniu Kolegium Kasy, które zgodnie z poleceniem Prezesa zostały wyznaczone do referowania określonych zagadnień przekazują, przed wyznaczonym terminem posiedzenia Kolegium Kasy, w formie pisemnej do Biura Organizacyjno-Prawnego, opracowany materiał.
6. 
Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół zatwierdzany przez Prezesa Kasy. Protokół, po zatwierdzeniu przekazywany jest do wiadomości uczestnikom Kolegium Kasy. Oryginał protokołu przechowywany jest w Biurze Organizacyjno-Prawnym.
7. 
Obsługę prac Kolegium Kasy zapewnia Biuro Organizacyjno-Prawne.

Rozdział  8

Struktura organizacyjna i podstawowe zadania oddziału regionalnego

§  38. 
1. 
Oddział regionalny wykonuje całokształt zadań związanych z ubezpieczeniem społecznym rolników, inne zadania wynikające z odrębnych przepisów oraz realizuje zadania w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w komórkach organizacyjnych oddziału regionalnego i podległych placówkach terenowych.
2. 
W realizacji zadań, oddział regionalny współdziała w szczególności z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej, instytucją właściwą do spraw ubezpieczenia zdrowotnego i jej jednostkami organizacyjnymi, powiatowymi urzędami pracy, organizacjami społecznymi i zawodowymi rolników, środkami masowego przekazu oraz organizacjami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. 
Oddział regionalny w porozumieniu z Zespołem ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Centrali Kasy realizuje zadania:
1)
wynikające z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";
2)
wynikające z "Kart Realizacji Zadań Operacyjnych";
3)
w zakresie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
4)
uczestnictwa w szkoleniach obronnych organizowanych przez Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;
5)
uczestnictwa w organizacji i funkcjonowaniu Stałego Dyżuru Kasy.
4. 
Do zadań oddziału regionalnego należy:
1)
w zakresie informacji:
a)
informowanie w sprawach ubezpieczenia społecznego rolników i świadczeń przysługujących z tego ubezpieczenia oraz w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego,
b)
informowanie o umowach, jakie rolnik może zawrzeć w związku z zamiarem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej,
c)
umożliwienie osobom upoważnionym wglądu do ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek,
d)
udostępnianie osobom upoważnionym wglądu do dokumentacji dotyczącej świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników;
2)
w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego:
a)
przyjmowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego rolników i ubezpieczenia zdrowotnego i ich rejestracja w dziedzinowych systemach informatycznych Kasy,
b)
ustalanie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
c)
dokonywanie wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie społeczne rolników, a także wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ich poboru od rolników zobowiązanych do indywidualnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
d)
udzielanie ulg w spłacie i umorzeń należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej oraz odpisywanie przedawnionych należności z tytułu składek,
e)
przekazywanie danych o podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu rolnikach, domownikach i członkach ich rodzin oraz o przekazywanych za nich składkach z tego tytułu do instytucji właściwej do spraw ubezpieczenia zdrowotnego,
f)
dochodzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne od rolników indywidualnie zobowiązanych do opłacania składek,
g)
wydawanie decyzji i postanowień dotyczących: podlegania i ustania ubezpieczenia społecznego rolników, wymiaru składek na to ubezpieczenie, nadpłat z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, spraw spornych z zakresu wymiaru i poboru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolnikom zobowiązanym do indywidualnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, dochodzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne, ulg i umorzeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne,
h)
prowadzenie ewidencji osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników i ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin,
i)
przeprowadzanie wizytacji gospodarstw rolnych dla celów ubezpieczenia, umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek, przed wdrożeniem postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia hipotecznego,
j)
wydawanie zaświadczeń,
k)
realizacja zadań w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
l)
obsługa wniosków w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczących rozpoczęcia, wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy przy jej prowadzeniu) oraz zawieszenia, zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy przy jej prowadzeniu);
3)
w zakresie świadczeń z ubezpieczenia:
a)
przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o świadczenia,
b)
ustalanie prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz z ubezpieczenia emerytalno-rentowego,
c)
wypłata świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz z ubezpieczenia emerytalno-rentowego,
d)
obsługa świadczeń kombatanckich oraz innych świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów, w tym zleconych przez inne organy,
e)
waloryzacja emerytur i rent oraz podwyższanie innych świadczeń,
f)
ustalanie i pobieranie z wypłacanych emerytur i rent zaliczek na podatek dochodowy oraz roczne rozliczenie tego podatku,
g)
ustalanie i pobieranie składek na ubezpieczenie zdrowotne z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych,
h)
wydawanie decyzji o nadpłatach i niedopłatach świadczeń,
i)
dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
j)
stosowanie ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń, w tym zawieranie umów o rozłożeniu spłaty należności na raty i umów o odroczeniu terminu płatności,
k)
uznawanie zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej,
l)
wydawanie decyzji w sprawie umarzania nienależnie pobranych świadczeń, na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezesa Kasy,
m)
realizacja decyzji Prezesa Kasy wydanych w trybie wyjątkowym,
n)
naliczanie i wypłata odsetek,
o)
wydawanie legitymacji emerytom i rencistom,
p)
wydawanie zaświadczeń,
q)
udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Kasy wyznaczonym przez Prezesa Kasy do współpracy z instytucjami państw UE/EFTA oraz państw, z którymi zawarte zostały umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie kompletowania wniosków o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz udzielanie wyjaśnień istotnych dla ustalania prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalno-rentowego,
r)
pełnienie funkcji instytucji właściwej w realizacji zadań w zakresie świadczeń pieniężnych, wynikających z przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
4)
w zakresie prewencji i rehabilitacji:
a)
prowadzenie postępowania dowodowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
b)
analizowanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych,
c)
upowszechnianie wśród ubezpieczonych wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi, zasad zapobiegania im oraz podstawowych zasad postępowania w razie wypadku,
d)
kwalifikowanie i kierowanie na rehabilitację leczniczą zgodnie obowiązującymi przepisami,
e)
współpraca z właściwymi instytucjami i organami w zakresie udzielania informacji w sprawie wypadków i chorób zawodowych lub udostępniania stosownej dokumentacji,
f)
prowadzenie postępowań prewencyjnych i regresowych wobec producentów wadliwych maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz wobec usługodawców świadczących nieprawidłowo usługi dla rolnictwa;
5)
w zakresie orzecznictwa lekarskiego przeprowadzanie postępowania orzeczniczego w pierwszej instancji i instancji odwoławczej, zgodnie z obowiązującą procedurą, w zakresie niezbędnym do sporządzenia orzeczenia zgodnego z potrzebami organu rentowego;
6)
realizacja zadań wynikających z przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i postanowień umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
7)
w zakresie spraw finansowo-księgowych:
a)
prowadzenie ewidencji księgowej funduszy Kasy i funduszu składkowego oraz zadań zleconych,
b)
prowadzenie sprawozdawczości finansowej funduszy Kasy i funduszu składkowego oraz zadań zleconych,
c)
obsługa bankowa poszczególnych funduszy Kasy i FS oraz zadań zleconych,
d)
naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,
e)
prowadzenie rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz z instytucją właściwą do spraw ubezpieczenia zdrowotnego;
8)
w zakresie spraw ekonomicznych:
a)
planowanie rzeczowo-finansowe funduszy Kasy w zakresie ustalonym przez Centralę Kasy,
b)
planowanie rzeczowo-finansowe FS,
c)
gospodarowanie środkami funduszu administracyjnego, funduszu składkowego i funduszu prewencji i rehabilitacji, zgodnie z zatwierdzonym planem,
d)
sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
9)
w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;
a)
realizacja obowiązków i uprawnień pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o pracownikach urzędów państwowych wobec pracowników oddziału regionalnego i placówek terenowych,
b)
prowadzenie całokształtu spraw związanych z rekrutacją, selekcją i zatrudnianiem pracowników oraz ich rozwojem zawodowym i oceną pracy pracowników,
c)
prowadzenie całokształtu spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracowników, w szczególności poprzez inicjowanie, realizację i umożliwianie pracownikom udziału w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych,
d)
kompleksowe prowadzenie spraw socjalnych, stosownie do możliwości i warunków, w celu zaspokojenia bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników,
e)
prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10)
w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych zapewnienie:
a)
administrowania zasobami lokalowymi oraz utrzymania właściwego stanu i ciągłości eksploatacyjnej budynków i lokali oddziału regionalnego i placówek terenowych,
b)
racjonalnej gospodarki materiałowej, gospodarki drukami i środkami transportu,
c)
przechowywania akt w archiwum zakładowym i obsługi kancelaryjnej oraz współpraca z Archiwum Państwowym,
d)
prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń,
e)
ochrony przeciwpożarowej,
f)
właściwej ochrony osób i mienia w budynkach i lokalach oddziału regionalnego i placówek terenowych,
g)
ochrony środowiska poprzez realizację zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska;
11)
w zakresie innych spraw wynikających z funkcjonowania oddziału regionalnego;
a)
reprezentowanie Kasy w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym,
b)
rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działania oddziału regionalnego i placówek terenowych,
c)
realizacja zapisów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących petycji oraz udzielania informacji publicznej;
d)
przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, sprawdzających i doraźnych w podległych jednostkach organizacyjnych,
e)
przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami obowiązującymi w Kasie,
f)
prowadzenie spraw z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa, obrony cywilnej oraz zarzadzania kryzysowego,
g)
eksploatacja sieci informatycznej i systemów komputerowych wykorzystywanych podczas realizacji zadań merytorycznych,
h)
utrzymanie, doskonalenie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania w oddziale regionalnym i placówkach terenowych,
i)
monitorowanie zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie realizacji celów i zadań wynikających z poszczególnych procesów oraz prowadzenie ocen jego skuteczności i efektywności,
j)
inicjowanie, dokumentowanie działalności informacyjnej, promocyjnej i koordynowanie współpracy podległych jednostek z mass mediami,
k)
prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych,
l)
udział w koordynowanych centralnie przedsięwzięciach i projektach w zakresie utrzymania, modernizacji i rozwoju systemów informatycznych,
m)
opracowywanie planów ciągłości działania oddziału regionalnego i placówek terenowych w ramach systemu zarządzania ciągłością działania,
n)
współpraca z właściwymi instytucjami, organami w zakresie rozpatrywania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia,
o)
wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa;
12)
w zakresie poligrafii w Oddziale Regionalnym Kasy w Warszawie realizowanie zadań związanych z wykonywaniem akcydensów, wydawnictw zwartych i innej produkcji poligraficznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Kasy, a w szczególności:
a)
opracowanie redakcyjno-techniczne publikacji pod względem tekstowym i graficznym,
b)
techniczna i organizacyjna realizacja produkcji poligraficznej,
c)
organizacja zaopatrzenia jednostek organizacyjnych Kasy w produkty poligraficzne,
d)
współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Centrali Kasy w zakresie planowania i produkcji poligraficznej.
§  39. 
Oddziałem regionalnym kieruje dyrektor oddziału, przy pomocy zastępców dyrektora. Prezes decyduje o potrzebie utworzenia stanowiska zastępcy oraz o liczbie zastępców.
§  40. 
1. 
Strukturę organizacyjną oddziału regionalnego tworzą następujące komórki organizacyjne:
1)
lekarz regionalny inspektor orzecznictwa lekarskiego;
2)
ds. ubezpieczeń;
3)
ds. świadczeń;
4)
ds. prewencji, rehabilitacji i orzecznictwa lekarskiego;
5)
ds. wypłat;
6)
ds. finansowo-księgowych;
7)
ds. ogólnych;
8)
ds. administracyjno-gospodarczych;
9)
ds. kontroli;
10)
ds. informatyki i telekomunikacji;
11)
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
12)
ds. poligrafii (w Oddziale Regionalnym w Warszawie).
2. 
Każda zmiana struktury organizacyjnej oddziału regionalnego, polegająca na powoływaniu innych komórek organizacyjnych, zmianie ich nazwy lub zakresu działania wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Kasy.
3. 
W ramach wydziałów dyrektor oddziału regionalnego może tworzyć referaty oraz stanowiska pracy, które w przypadku, gdy wymagają tego warunki kadrowe mogą funkcjonować również samodzielnie, z uwzględnieniem ust. 2.
4. 
Referat może być utworzony, gdy zakres zadań wymaga zatrudnienia co najmniej 5 pracowników.
5. 
Utworzenie wydziału wymaga zatrudnienia minimum 8 pracowników.

Rozdział  9

Podstawowe zadania placówek terenowych

§  41. 
Placówki terenowe są jednostkami organizacyjnymi Kasy nadzorowanymi bezpośrednio przez dyrektora oddziału regionalnego.
§  42. 
Placówką terenową kieruje kierownik placówki terenowej. O potrzebie utworzenia stanowiska zastępcy kierownika placówki terenowej decyduje Prezes Kasy na wniosek dyrektora oddziału regionalnego.
§  43. 
1. 
Do podstawowych zadań placówki terenowej należy:
1)
w zakresie informacji:
a)
udzielanie informacji w sprawach ubezpieczenia społecznego rolników i świadczeń z tego ubezpieczenia, w tym świadczeń, do których mają zastosowanie przepisy wspólnotowe o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym, a także w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego,
b)
informowanie w zakresie warunków i dowodów wymaganych do uzyskania świadczenia,
c)
informowanie o umowach, jakie rolnik może zawrzeć w związku z zamiarem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej,
d)
umożliwianie osobom upoważnionym wglądu do ewidencji okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek,
e)
udostępnienie osobom upoważnionym wglądu do dokumentacji dotyczącej świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników,
f)
udzielanie informacji osobom zainteresowanym ich pełnomocnikom oraz instytucjom zwracającym się o informację i wyjaśnienia dotyczące zakresu zadań z zachowaniem postanowień ustawy o ochronie danych osobowych;
2)
w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu:
a)
przyjmowanie i rejestrowanie:
wpływającej korespondencji dotyczącej podlegania ubezpieczeniu, rozliczeń i dochodzenia należności z tytułu składek,
zgłoszeń oraz wniosków o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników,
zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego,
wniosków o udzielenie ulg w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne,
wniosków dotyczących finansowania z dotacji budżetu państwa składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem,
b)
wydawanie decyzji w sprawach:
podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników i ustania tego ubezpieczenia, a także wysokości należności z tytułu składek na to ubezpieczenie oraz dochodzenia należności i zwrotu nadpłat,
zmiany warunków ubezpieczenia, a także stwierdzenia obowiązku opłacania składki, o której mowa w art. 17 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
stwierdzenia obowiązku opłacania dodatkowej składki miesięcznej, o której mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wymierzenia i pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 1a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
ulg i umorzeń należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne,
przyznawania prawa do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem,
c)
prowadzenie ewidencji:
płatników składek i osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników,
płatników składek i osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zgłoszonych członków rodzin,
okresów podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
okresów podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
rozliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne,
gospodarstw rolnych,
d)
opracowywanie wniosków o ulgę w spłacie lub umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne,
e)
wydawanie osobom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników lub ubezpieczeniem zdrowotnym zaświadczeń dotyczących okresów podlegania ubezpieczeniu i opłacania składek, a także stanu należności z w/w tytułów,
f)
prowadzenie składnicy akt osób ubezpieczonych,
g)
uzgadnianie miesięcznych wpływów należności z tytułu składek z komórką ds. finansowo-księgowych,
h)
sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących realizowanych przez placówkę terenową zadań,
i)
opracowywanie okresowych analiz rozliczeń należności z tytułu składek,
j)
współpraca z samorządem rolniczym i związkami rolników oraz innymi instytucjami,
k)
współpraca z jednostkami organizacyjnymi ZUS,
l)
współpraca z instytucją ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie przekazywania do niej danych o objętych ubezpieczeniem zdrowotnym rolnikach, domownikach i członkach ich rodzin oraz przekazywanych składkach na to ubezpieczenie,
m)
realizacja zadań wynikających z przepisów o pomocy publicznej,
n)
przygotowanie kompletnej dokumentacji w sprawie wydania formularzy wynikających z przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego celem przekazania do oddziału regionalnego w celu aprobaty,
o)
realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie danych osobowych ubezpieczonych i członków ich rodzin,
p)
obsługa wniosków w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczących rozpoczęcia, wznowienia prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy przy jej prowadzeniu) oraz zawieszenia, zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy przy jej prowadzeniu);
3)
w zakresie realizacji rozliczeń z płatnikami składek:
a)
naliczanie składek i wysyłanie przekazów z wymiarem składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne,
b)
księgowanie obrotów na kontach płatników składek i subkontach osób ubezpieczonych zdrowotnie,
c)
współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie przekazywania (refundacji) składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
d)
współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wymiany informacji w sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
e)
współpraca z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta w zakresie obejmowania ubezpieczeniem emerytalno-rentowym osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i opłacania przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta składek na to ubezpieczenie za te osoby;
4)
w zakresie dochodzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne:
a)
analiza akt i rozliczeń na kontach płatników składek,
b)
podejmowanie działań mających na celu dochodzenie należności,
c)
przeprowadzanie wizytacji w gospodarstwach dłużników,
d)
współpraca z urzędami skarbowymi oraz innymi organami i instytucjami w zakresie przymusowego dochodzenia należności z tytułu składek;
5)
w zakresie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia:
a)
przyjmowanie i kompletowanie wniosków o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego,
b)
ustalanie prawa i wydawanie decyzji w sprawach:
zasiłków chorobowych, w tym o przedłużonym okresie zasiłkowym,
zasiłków macierzyńskich,
zasiłków pogrzebowych,
c)
potrącanie z wypłaconych świadczeń zaległych składek, nienależnie pobranych świadczeń oraz należności z innych tytułów,
d)
przygotowanie dokumentacji wypłatowej świadczeń, o których mowa w lit. b,
e)
wydawanie decyzji o nadpłatach i niedopłatach świadczeń,
f)
dochodzenie zwrotu i windykacja nienależnie pobranych świadczeń,
g)
naliczanie odsetek,
h)
analiza i opracowywanie zwróconych świadczeń,
i)
kierowanie wniosków o zasiłek chorobowy w przedłużonym okresie na postępowanie orzecznicze,
j)
pełnienie funkcji instytucji właściwej w zakresie świadczeń krótkoterminowych, do których mają zastosowanie przepisy wspólnotowe o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i postanowienia umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
k)
sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
l)
wydawanie zaświadczeń;
6)
w zakresie prewencji i rehabilitacji:
a)
prowadzenie postępowania dowodowego w sprawie wypadku przy pracy rolniczej, w tym przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach przy pracy rolniczej, sporządzanie protokołów powypadkowych, określanie przyczyn i okoliczności wypadków, formułowanie zaleceń prewencyjnych dla rolników,
b)
analizowanie przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników,
c)
planowanie działań prewencyjnych,
d)
prowadzenie szkoleń dla ubezpieczonych rolników i członków ich rodzin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym,
e)
upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i chorobach zawodowych oraz o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym,
f)
promowanie wśród rolników stosowania maszyn i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo pracy oraz środków ochrony osobistej,
g)
udział w opracowywaniu wniosków o zwrot od producentów i dostawców usług wydatków ponoszonych na świadczenia z tytułu następstw wypadku, o ile przyczyną jego wystąpienia była wadliwość maszyn i urządzeń oraz wadliwie świadczona usługa,
h)
współpraca z instytucjami, organizacjami i związkami zawodowymi zainteresowanymi problemami bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,
i)
informowanie rolników o prowadzonych działaniach prewencyjnych,
j)
informowanie rolników o możliwości nieodpłatnego korzystania z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem Kasy oraz przyjmowanie wniosków o skierowanie osoby uprawnionej na rehabilitację leczniczą;
7)
w zakresie spraw pracowniczych:
a)
niezwłoczne przekazywanie do oddziału regionalnego dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników, w szczególności dokumentów usprawiedliwiających nieobecność w pracy i zwolnień od pracy, dokumentów z zakresu spraw socjalnych pracowników,
b)
nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
8)
prowadzenie postępowania orzeczniczego w pierwszej instancji w zakresie orzecznictwa lekarskiego;
9)
realizacja zadań wynikających z przepisów wspólnotowych o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
10)
prowadzenie obsługi kancelaryjnej placówki terenowej;
11)
ocena merytoryczna odwołań do sądu (skarg) od wydanych decyzji;
12)
prawidłowa, zgodna z prawem i przyjętymi w Kasie zasadami bezpieczeństwa eksploatacja systemów informatycznych. Udział w koordynowanych centralnie przedsięwzięciach i projektach w zakresie utrzymania, modernizacji i rozwoju systemów informatycznych;
13)
realizacja zadań w zakresie prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w placówce terenowej;
14)
prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.
2. 
Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, placówka terenowa współdziała m. in. z urzędami gmin, powiatów, województwa, zakładami opieki zdrowotnej.
3. 
Szczegółowy zakres działania placówki terenowej i jej strukturę organizacyjną określa Prezes Kasy w regulaminie organizacyjnym właściwego oddziału regionalnego.
4. 
Pracownicy placówek terenowych wydają decyzje w ramach imiennych upoważnień udzielonych im przez Prezesa.
5. 
Prezes Kasy, na podstawie § 5 ust. 7 Statutu Kasy, może powierzyć placówkom terenowym wykonywanie niektórych zadań przypisanych oddziałowi regionalnemu.

Rozdział  10

Zakłady rehabilitacji leczniczej

§  44. 
1. 
Zakłady rehabilitacji leczniczej działają na podstawie ustawy o działalności leczniczej i realizują zadania Kasy w zakresie leczenia i rehabilitacji leczniczej oraz odpowiadają za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
2. 
Zakład rehabilitacji leczniczej, w porozumieniu z Zespołem ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych Centrali Kasy realizuje zadania:
1)
wynikające z "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny";
2)
wynikające z "Kart Realizacji Zadań Operacyjnych";
3)
w zakresie reklamowania pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
4)
uczestnictwa w szkoleniach obronnych organizowanych przez Zespół Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;
5)
uczestnictwa w organizacji i funkcjonowaniu Stałego Dyżuru Kasy.
3. 
Szczegółowy zakres działania zakładów rehabilitacji leczniczej określają ich statuty i regulaminy.

Rozdział  11

Postanowienia końcowe

§  45. 
Schemat organizacyjny Kasy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO