Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2022.22

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2022
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 28 października 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 6-8 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 26/2020 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD z 2022 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 1:
a)
w § 2:
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Główny Inspektor nadzoruje pracę Gabinetu Głównego Inspektora.",

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Zastępca Głównego Inspektora do spraw ruchu drogowego nadzoruje pracę Biura Informacji i Promocji, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, delegatur terenowych oraz pracę osoby wyznaczonej do koordynacji delegatur terenowych.",

b)
po § 26 dodaje się § 27 w brzmieniu:

"§ 27. W Inspektoracie działają, na podstawie odrębnych przepisów:

1) Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa informacji,

2) Pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa

- nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Główny Inspektor.";

2)
załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 2

grafika